Høring Forskrift om behandling av personopplysninger i Lånekassen

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om behandling av personopplysninger i Lånekassen. Forskriften vil erstatte gjeldende forskrift 28. august 2014 nr. 1123 om Lånekassens innhenting av personopplysninger fra andre. Store deler av innholdet i forslaget var på alminnelig høring i forbindelse med endringer i utdanningsstøtteloven som trer i kraft 1. januar 2022. Det foreslås enkelte endringer sammenliknet med forslaget som ble sendt på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 05.12.2021

Vår ref.: 21/5108

Høring forskrift om behandling av personopplysninger i Lånekassen

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om behandling av personopplysninger i Lånekassen.

Som følge av vedtatte endringer i lov om utdanningsstøtte om behandling av personopplysninger er det nødvendig å fastsette ny forskrift om behandling av personopplysninger i Lånekassen. Lovendringene er vedtatt av Stortinget gjennom Prop. 111 L (2020–2021), og skal tre i kraft 1. januar 2022.

Forskriften vil erstatte gjeldende forskrift 28. august 2014 nr. 1123 om Lånekassens innhenting av personopplysninger fra andre.

Som omtalt i punkt 1 i høringsnotatet, har store deler av forslaget i høringsnotatet vært på alminnelig høring i forbindelse med lovarbeidet. Det foreslås enkelte endringer sammenliknet med forslaget som ble sendt på høring. Departementet ber om innspill til disse endringene.

Høringsfristen er 5. desember 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten.

 

 

Med hilsen 

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)                                   Ellen Carine Smogeli
avdelingsdirektør                                             fagdirektør • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Datatilsynet
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Skattedirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Abelia
 • Kristne Friskolers Forbund
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Norsk studentorganisasjon
 • Elevorganisasjonen
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Folkehøgskolerådet
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter