Høringer

Høringsbrev - høringsnotat med forslag til forskrifter til trossamfunnsloven

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til forskrifter i medhold av ny trossamfunnslov, jf. lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) på høring til aktuelle høringsinstanser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2020

Vår ref.: 20/2068

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til forskrifter i medhold av ny trossamfunnslov, jf. lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) på høring til aktuelle høringsinstanser, se adresseliste vedlagt.

Bakgrunn

Departementet viser til lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), jf. Innst. 208 L (2019-2020) og Prop. 130 L (2018-2019). Loven skal etter planen tre i kraft 1. januar 2021.

På denne bakgrunn sender departementet med dette på høring forslag til to forskrifter:

 • forslag til forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsforskriften), og
 • forslag til forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn (forskrift om vigselsrett i tros- og livssynssamfunn).

1) Om forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn

I tillegg til et behov for og ønske om forenkling av tilskuddsordningene, og NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn, er Stortingets anmodningsvedtak om et nytt finansieringssystem for tros- og livssynssamfunn, jf. vedtak nr. 237 11. desember 2015, et viktig bakteppe for den nye trossamfunnsloven og for vedlagte forskriftsforslag.

Forskriftsforslaget skal også - i forlengelsen av trossamfunnsloven - svare ut flere anmodningsvedtak om vilkår for tilskudd og mer åpenhet og innsyn i tros- og livssynssamfunnenes virksomhet. Dette gjelder anmodningsvedtak nr. 929 16. juni 2016 om å utrede en adgang til å trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn, anmodningsvedtak nr. 791 29. mai 2018 om tilsyn med og åpenhet om koranskoler og andre trossamfunnskoler, og anmodningsvedtak nr. 793 29. mai 2018 om restriksjoner mot at trossamfunn finansieres fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet.

Forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn inneholder følgende temaer, inndelt etter kapitler i forskriftsforslaget:

 • Kap 1: Virkeområde og registerføring
 • Kap 2: Registrering - søknad om registrering, endringer i registeringsgrunnlaget og tap av registrering
 • Kap 3: Tilskudd - krav om tilskudd og fastsetting av tilskudd
 • Kap 4: Grunnlag for å nekte tilskudd - fylkesmannens undersøkelser, nekting, avkorting og tilbakebetaling
 • Kap 5: Regnskap og rapportering - regnskap, særlig om opplysninger om bidrag fra utlandet, årsrapport, rapportering om aktiviteter, tilbud og undervisning for barn og unge, rapportering om likestilling, og rapportering om særskilte forhold
 • Kap 6: Forskjellige bestemmelser - sletting av personopplysninger og avlevering

2) Om forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn

Forslag til forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigsel er hjemlet i trossamfunnsloven § 9. § 9 viderefører adgangen til å tildele medlemmer i tros- og livssynssamfunn vigselsrett, jf. ekteskapsloven § 12.

Forslaget til forskrift viderefører i stor grad gjeldende rett om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett, blant annet foreslås følgende:

 • Tros- og livssynssamfunn som er registrert etter trossamfunnsloven og har et vigselsritual godkjent av Bufdir, kan søke om vigselsrett for ett eller flere medlemmer.
 • Medlemmet må være skikket til å være vigsler. Han eller hun må ikke være under 23 år og ikke over 75 år (unntak kan gjøres). Videre må vedkommende ha tilstrekkelig kjennskap til det norske samfunnet og tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne utføre oppgavene etter ekteskapsloven.
 • Vigselsretten skal trekkes tilbake når:
  • Tros- eller livssynssamfunnet oppløses eller fratas registreringen etter trossamfunnsloven.
  • Vigsleren er uønsket som vigsler av tros- eller livssynssamfunnet, selv ønsker å fratre eller vedkommende har meldt seg ut av tros- eller livssynssamfunnet.
 • Vigselsretten kan trekkes tilbake hvis vigsleren forsømmer sine plikter etter ekteskapsloven.

Høringsfrist og innsending

Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk ved å bruke lenken "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no  under "høyringar". Høringsuttalelser kan alternativt sendes pr. post eller pr. e-post til postmottak@bfd.dep.no.

Høringsfristen er 10. september 2020.

Med hilsen

Ellen Ur (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Iselin Huuse

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsnotat med forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn og forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett .pdf

I versjonen av trossamfunnsloven som er vedlagt høringsnotatet (vedlegg 3), mangler § 6 annet ledd og leddsetningen «herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke» i § 14 annet ledd tredje punktum. Stortingets lovvedtak kan leses her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-078/

Høringsinstanser  - forskrifter til trossamfunnsloven

 Offentlige instanser

Departementene KUD, KD, UD, FIN, JD, KLD, KMD, HOD, ASD
Fylkesmennene

Oslo kommune
Sametinget
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Datatilsynet
Brønnøysundregistrene
Arkivverket v/Statsarkivet i Oslo
Opplysningsvesenets Fond
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sivilombudsmannen

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)

Tros- og livssynssamfunn

Den norske kirke - Kirkerådet
Tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke som mottar statstilskudd
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Islamsk Råd Norge
Norges Kristne Råd

Muslimsk Dialognettverk

Arbeidslivs- og interesseorganisasjoner
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
KS

Presteforeningen

Det norske Diakonforbund

Fagforbundet teologene

Kateketforeningen

Kirkeansatte

Den norske revisorforening

Norges autoriserte regnskapsføreres forening (NARF)

Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

Forsknings- og undervisningsinstitusjoner
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Forskningsstiftelsen FAFO
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
SSB
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Frivillige organisasjoner
Åpen kirkegruppe
Frivillighet Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

OMOD Center for Social Justice

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RiO)