Høring — Forslag til endringer i gjeldende kapitaldekningsregler

Høringsfrist: 1. september 2006

Forskrift 22. desember 2006 om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak og forskrift 14. desember 2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2006