Høring - forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre kildeskatt på renter og royalty

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.05.2020

Vår ref.: 15/763

Høringsbrev - forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre kildeskatt på renter og royalty. Forslaget har som hovedformål å motvirke overskuddsflytting og innebærer kildeskatt på i) rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland; og ii) vederlag for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter (royalty) til nærstående foretak i utlandet. Departementet vurderer også om skatteplikten bør omfatte betalinger til nærstående foretak i utlandet for leie av visse fysiske eiendeler. Høringsforslaget følger opp Skatteutvalgets anbefalinger i NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, hvor overskuddsflytting i flernasjonale konsern ble fremhevet som en av hovedutfordringene ved den norske selskapsbeskatningen.   

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 27.05.2020. Høringssvar sendes inn digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Alle kan sende høringssvar, men det gjøres oppmerksom på at svarene, som et klart utgangspunkt, er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert på regjeringens nettsider.

 

Med hilsen

 

Trude Steinnes Sønvisen e.f.
lovrådgiver

                                                                            Kristine Aase Sommerfelt
                                                                             seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet
Oljeskattekontoret
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd v/generalsekr. Malene Kenzel
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirfondenes forening
Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF)
Attac Norge
Tax Justice Network – Norge