Historisk arkiv

Høring om kildeskatt på renter og royalty

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt et forslag på høring om å innføre kildeskatt på renter og royalty.

Et av tiltakene Skatteutvalgets utredning NOU 2014:13 foreslo, var å innføre kildeskatt på renter og royalty. Det er knyttet særlig stor risiko for overskuddsflytting til slike betalinger. Regjeringen fikk våren 2016 tilslutning fra Stortinget til å utrede dette forslaget nærmere. Finansdepartementet følger nå opp dette arbeidet, og sender på høring et forslag til kildeskatt på renter og royalty.

– Dette er et viktig bidrag i et omfattende arbeid som pågår både i Norge og internasjonalt for å redusere overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlagene. Den foreslåtte kildeskatten vil sørge for at inntektene blir beskattet selv når inntektene ikke skattlegges hos mottakerselskapet. Forslaget vil være et godt tiltak for å redusere overskuddsflytting, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Forslaget innebærer at det innføres en kildeskatt på 15 prosent på rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland, og på vederlag for bruk av, eller retten til å bruke, immaterielle eiendeler betalt til nærstående foretak hjemmehørende i utlandet.

I tillegg varsler departementet at en vil vurdere nærmere om det også bør innføres kildeskatt på betalinger til nærstående foretak i utlandet for leie av visse fysiske eiendeler. Bakgrunnen er at det tilsvarende risiko for overskuddsflytting knyttet til slike betalinger.

Høringsfristen er 27. mai 2020.

Les høringsnotatet