Høyring Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån blir fastsett for eitt kalenderår om gongen. Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 09.12.2019

Vår ref.: 19/5272

Høyring Endringar i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.
Tilbakebetalingsforskrifta blir fastsett for eitt kalenderår om gongen. Gjeldande forskrift for 2019 er publisert på Lovdata, sjå https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-12-17-2037?q=kunnskapsdepartementet+utdanningslån

Forslaget til tilbakebetalingsforskrift for 2020 byggjer på gjeldande forskrift for 2019, og det vedlagde høyringsnotatet inneheld omtale av dei føresegnene der departementet foreslår endringar i 2020. Justering av satsar og grenser for inntekt og formue vil bli gjord på eit seinare tidspunkt, og er derfor ikkje med som ein del av høyringa.

Høyringsutkastet er basert på forslag som er omtalte i framlegg til statsbudsjett for 2020, jf. Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.

I høyringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet desse endringane:

  • å endre tidspunkt for rentebelasting av utdanningslån til første dag etter at låntakaren ikkje lenger får lån og stipend
  • å oppdatere reglane for ordninga som gir rett til sletting av gjeld for legar i utvalde kommunar slik at ordninga fortsatt gjeld i kommunar som frå 2020 slår seg saman med kommunar der ordninga ikkje finst i dag
  • å flytte reglane for sletting av gjeld for dei som har vore omfatta av kvoteordninga frå forskrift om tildeling av utdanningsstøtte (tildelingsforskrift) til forskrift om tilbakebetaling av utdanningsgjeld (tilbakebetalingsforskrift)
  • Heve aldersgrensa for når lån kan bli redusert frå 45 til 50 år og for når lån må vere betalt tilbake frå 65 til 70 år

Tilbakebetalingsforskrifta skal tre i kraft frå 1. januar 2020, og ho må derfor vere fastsett innan utgangen av 2019. Av omsyn til dette er det naudsynt å setje ein kortare høyringsfrist enn tre månader, som er den normale fristen. Høyringsfristen blir sett til 9. desember 2019.

Departementet ber om at svar på høyringsforslaget blir sende elektronisk, helst gjennom den digitale løysinga for innsending av høyringssvar som ein i denne saka finn på: www.regjeringen.no/id2675363

Høyringssvar er offentlege dokument etter offentleglova, og dei vil bli publiserte på den same

nettstaden. På denne nettstaden finn ein òg høyringsdokumenta frå departementet i saka. Alternativt kan høyringssvaret sendast til postmottak@kd.dep.noMed helsing


Karin Bjørkeli Hjermundrud (e.f.)
avdelingsdirektør                                                                   Kjersti Gauden
                                                                                                   rådgiver

  • Akademikerforbundet
  • Akademikerne
  • Akershus fylkeskommune
  • Ansgar Teologiske Høgskole
  • AOF Haugaland
  • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
  • AOF Østfold
  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Arbeidsgiverforeningen Spekter
  • Arkitektenes Fagforbund
  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Art Complexion makeup skole og kurssenter
  • Association of Norwegian Students Abroad
  • Atlantis Medisinske Høgskole
  • Aust-Agder fylkeskommune
  • Barne- og likestillingsdepartementet
  • Barrat Due musikkinstitutt
  • Bergen Arkitekthøgskole
  • Beverage Academy AS
  • Bibliotekarforbundet
  • Bjørknes høyskole
  • Bodin videregående skole og maritime fagskole
  • Buskerud fylkeskommune
  • Bårdar Akademiet AS
  • Centric IT Academy
  • Chr. Thams fagskole
  • Datatilsynet
  • Den Norske Jordmorforening
  • Den norske legeforening
  • Den norske tannlegeforening
  • Den norske veterinærforening
  • Designinstituttet
  • Det norske Diakonforbund
  • Det teologiske Menighetsfakultet
  • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
  • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
  • Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
  • Econa
  • Einar Granum kunstfagskole
  • Elevorganisasjonen
  • Emergence School of Leadership
  • European Helicopter Center AS
  • Fabrikken Asker Kunstfagskole
  • Fagskole Helse og miljø
  • Fagskolen Aldring og helse
  • Fagskolen for bokbransjen
  • Fagskolen i Hordaland
  • Fagskolen i Kirkenes
  • Fagskolen i Kristiansand
  • Fagskolen i Kristiansund
  • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
  • Fagskolen i Vestfold
  • Fagskolen i Østfold
  • Fagskolen i Ålesund
  • Fagskolen Innlandet
  • Fagskolen Innlandet
  • Fagskolen Oslo Akershus
  • Fagskolen Telemark
  • Fagskolen Tinius Olsen
  • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
  • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
  • Fagskulen i Sogn og Fjordane
  • Fashion Mode AS
  • Fellesorganisasjonen
  • Finansdepartementet
  • Finnmark fylkeskommune
  • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
  • Fleksibel utdanning Norge
  • Folkehøgskolerådet
  • Folkeuniversitetets helsefagskole
  • Forbrukerombudet
  • Forbrukerrådet
  • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
  • Forskerforbundet
  • Forsvarsdepartementet
  • Fredrikstad FagAkademi AS
  • Frelsesarmeens offisersskole AS
  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
  • Fylkesmannen i Buskerud
  • Fylkesmannen i Finnmark
  • Fylkesmannen i Hedmark
  • Fylkesmannen i Hordaland
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Fylkesmannen i Nordland
  • Fylkesmannen i Oppland
  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • Fylkesmannen i Rogaland
  • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
  • Fylkesmannen i Telemark
  • Fylkesmannen i Troms
  • Fylkesmannen i Vestfold
  • Fylkesmannen i Østfold
  • Gauldal fagskole
  • Hadsel videregående skole og fagskole
  • Hald Internasjonale Senter
  • Handelshøyskolen BI
  • Hedmark fylkeskommune
  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Hordaland fylkeskommune
  • Hordaland helsefagskole
  • Hovedorganisasjonen Virke
  • Høgskolen i Innlandet
  • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
  • Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Høgskolen i Østfold
  • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
  • Høgskulen i Volda
  • Høgskulen på Vestlandet
  • Høyskolen for Ledelse og Teologi
  • Imageakademiet
  • Institutt for helhetsmedisin
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
  • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring v/ Vibeche Holte
  • Juridisk rådgivning for kvinner
  • Jushjelpa i Midt-Norge
  • Juss-Buss
  • Jussformidlingen
  • Jusshjelpa i Nord-Norge
  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Karmsund videregående skole
  • Klima- og miljødepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Kompetanse Norge
  • Kristne Friskolers Forbund
  • KS
  • Kulturdepartementet
  • Kunst og Design College
  • Kunsthøgskolen i Oslo
  • Kunstskolen i Bergen
  • Kunstskolen i Rogaland
  • Landbruks- og matdepartementet
  • Landsorganisasjonen i Norge
  • Levanger Fagskole
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Lofoten maritime fagskole
  • Lovisenberg diakonale høgskole
  • Luftfartsskolen AS
  • Lukas fagskole og kurssenter
  • Lærernes Yrkesforbund
  • Lærernes Yrkesforbund
  • Menighetsbibelskolen
  • Musikernes fellesorganisasjon
  • Musikkteaterhøyskolen
  • Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Naturviterne
  • NKI AS
  • NLA Høgskolen
  • Nord studentsamskipnad
  • Nord universitet
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
  • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
  • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
  • Nordland fylkeskommune
  • Nordland kunst- og filmfagskole
  • Norges arktiske studentsamskipnad
  • Norges Dansehøyskole
  • Norges Farmaceutiske Forening
  • Norges Handelshøyskole
  • Norges Handikapforbund
  • Norges idrettshøgskole
  • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
  • Norges Interiørskole AS
  • Norges Juristforbund
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Norges musikkhøgskole
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Noroff Fagskole AS
  • Noroff høyskole
  • Norsk barnebokinstitutt
  • Norsk ergoterapeutforbund
  • Norsk fosterhjemsforening
  • Norsk Fotofagskole
  • Norsk Fysioterapeutforbund
  • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
  • Norsk Hestesenter
  • Norsk høgskole for helhetsterapi
  • Norsk jernbaneskole
  • Norsk Lektorlag
  • Norsk Montessoriforbund
  • Norsk psykologforening
  • Norsk Radiografforbund
  • Norsk Sykepleierforbund
  • Norsk tjenestemannslag
  • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
  • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Næringslivets Hovedorganisasjon
  • Olje- og energidepartementet
  • Oppland fylkeskommune
  • Organisasjon for norske fagskolestudenter
  • Oslo kommune
  • Oslo kommune
  • Parat
  • Pilot Flight Academy AS
  • Presteforeningen
  • Riksrevisjonen
  • Rogaland fylkeskommune
  • Rådet for offentlige fagskoler
  • Sametinget
  • Samferdselsdepartementet
  • Samfunnsviterne
  • Samfunnsøkonomene
  • Samisk høgskole
  • Samordna opptak
  • Sivilombudsmannen
  • Skattedirektoratet
  • Skolelederforbundet
  • Skolenes landsforbund
  • Skrivekunstakademiet
  • Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • STAFO
  • Statens lånekasse for utdanning
  • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
  • Stavanger offshore tekniske skole
  • Steinerhøyskolen
  • Steinerskoleforbundet
  • Steinkjer fagskole
  • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
  • Stjørdal fagskole
  • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
  • Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
  • Studentsamskipnaden i Agder
  • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
  • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
  • Studentsamskipnaden i Innlandet
  • Studentsamskipnaden i Molde
  • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
  • Studentsamskipnaden i Stavanger
  • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
  • Studentsamskipnaden i Volda
  • Studentsamskipnaden i Østfold
  • Studentsamskipnaden i Ås
  • Studentsamskipnaden på Vestlandet
  • Sørlandets fagskole
  • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  • Telemark fylkeskommune
  • Telemark fylkeskommune
  • TISIP Fagskole
  • Tone Lise Akademiet AS
  • Treider Fagskoler AS
  • Troms fylkeskommune
  • Troms fylkeskommune
  • Trondheim fagskole
  • Tunsberg Medisinske Skole
  • UNINETT AS
  • Unio
  • Unio
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Stavanger
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  • Utdanningsdirektoratet
  • Utdanningsforbundet
  • Utdanningsforbundet
  • Utenriksdepartementet
  • Vest-Agder fylkeskommune
  • Vestfold fylkeskommune
  • VID vitenskapelige høgskole
  • Voksenopplæringsforbundet
  • Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
  • Ytre Namdal fagskole
  • Østfold fylkeskommune
  • Ålesund kunstfagskole
  • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
  • Trøndelag fylkeskommune
  • Fylkesmannen i Trøndelag
  • Norske Samers Riksforbund
  • Storfjord språksenter
  • Regelrådet
  • Norske Kveners Forbund /Ruijan Kveeniliitto
  • Ruija kvenmuseum
  • Kvensk institutt
  • Kvenlandsforbundet v/ Bjørn Seppola
  • Abelia
  • Barneombudet
  • Halti kvenkultursenter IKS
  • Norsk studentorganisasjon