Høyring: Framlegg til endringar i COTIF-lova

Samferdselsdepartementet legg med dette fram endringar i lov 10. desember 2004 nr. 82 om Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-lova) på alminneleg høyring.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 16.12.2022