Internasjonal sammenligning om ressursbruk på utdanning

Internasjonal sammenligning om ressursbruk på utdanning

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) utgir årlig publikasjonen Education at a Glance, som inneholder en rekke utdanningsindikatorer for rundt 40 land. Blant annet inneholder publikasjonen indikatorer for ressursnivået i utdanningssektoren - både sammenligninger mellom land og utviklingen over tid i det enkelte land. Både fordi det har vært reist tvil om gyldigheten av disse indikatorene, og fordi OECDs beregningsmetoder ikke er godt dokumentert for allmennheten, har det oppstått et behov for kunnskap om OECDs beregningsmetoder for - og kvaliteten på - enkelte indikatorer.

Denne rapporten dokumenterer OECDs metoder for å gjøre utgiftsdata sammenlignbare mellom land, ved å justere for kostnadsnivået i hvert enkelt land gjennom anvendelse av såkalte kjøpekraftspariteter. Videre dokumenteres hvordan utgifter sammenlignes over tid, gjennom å omregne løpende utgifter til faste priser ved bruk av såkalte deflatorer. Rapporten viser hvordan pariteter og deflatorer kan beregnes på ulike måter og i hvilken grad de publiserte indikatorene i Education at a Glance er sårbare for beregningsmetoden.

Konklusjonen er at ressursbruken på utdanning i Norge er blant de høyeste i OECD, uavhengig av omregningsmetoden for kostnadsnivået. Derimot er indikatorene for utviklingen i ressursnivået over tid svært sårbare for omregningsmetoden til faste priser for Norges vedkommende. Dette skyldes at deflatoren OECD bruker inkluderer oljepriser. Når oljeprisene går opp får Norge en høy beregnet "inflasjon", og utdanningsutgiftene nedjusteres tilsvarende. Dette er årsaken til at Norge står oppført i Education at a Glance med fallende utgifter per elev fra 1995 - 2000. Ved bruk av deflatorer som ikke påvirkes direkte av oljeprisene, blir resultatet at utgiftene steg i perioden 1995-2000.

Rapporten er skrevet av ECON analyse, på oppdrag fra UFD.

Les rapporten i PDF-format.

PowerPoint-presentasjon av hovedfunn