Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond, Teige stabbur, Sigdal kommune i Buskerud

Norsk kulturminnefond fattet vedtak om ikke å innvilge søknad om tilskudd til restaurering av to stabbur på Teige gård i Sigdal. Fondet avslo søknaden blant annet med begrunnelse at det er usikkert om kulturminneverdiene i bygningen blir tilstrekkelig ivaretatt. Miljøverndepartementet har ikke funnet feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen og opprettholder dermed kulturminnefondets avslag.

Vi viser til Deres brev av 18.06.10 til Norsk kulturminnefond, med klage på fondets vedtak av 29.04.10 om ikke å gi tilskudd til restaurering av stabbur på Teige gård.

Miljøverndepartementet har ikke funnet feil ved rettsanvendelsen eller saksbehandlingen, som kan ha hatt betydning for resultatet.
Klagen tas derfor ikke til følge.

Bakgrunn:

Steinar Bjerkmann søkte den 1.11.09, Norsk kulturminnefond om støtte til restaurering av to stabbur på gården Teige i Sigdal kommune, Buskerud. Bygningene er del av et gårdstun med hovedhus, grisestall, potetbod og redskapshus. De planlagte tiltakene består i å utbedre grime og stabber, drenere, planere og mure opp støttemur i naturstein. Kulturminnefondet avslo søknaden i vedtak datert 29.04.10. Vedtaket ble påklaget av Steinar Bjerkmann 18.06.10. Kulturminnefondet har vurdert klagen og opprettholder sitt avslag. Klagen er derfor oversendt Miljøverndepartementet til behandling i brev av 13.01.11. Departementet har ikke mottatt merknader fra klager til fondets oversendelse.

Klagers anførsler, jf. brev av 18.06.10

Klager viser til at avslaget blant annet begrunnes med at søknaden ikke skiller klart mellom de to stabburene søknaden gjelder. Klager forklarer dette med at begge stabbur er å finne på Christian Skredsvig maleri ”Idyll” fra 1888. Videre ønsker klager å utføre løfteoppdraget ved restaureringen av stabburenes stabber, grimer, gulvlunner og fundamentering i en operasjon for å spare penger.

Når det gjelder stabburenes tilstand karakteriserer klager denne som bra. Understellet er derimot av en slik art at stabiliteten er dårlig. Deler av steinmur har rast ut og det største stabburet har vridd seg. Klager mener at begge stabburene må løftes opp og undergrunnen må forsterkes med naturstein og ny masse før nytt understell oppføres. 

Klager viser til at stabburene er en sentral del av gårdstunet på Teige og han ønsker å bevare dem for fremtiden. Han ønsker å tilbakeføre en trapp som er murt i betong til naturstein. På bakgrunn av dette ønsker klager at vedtaket blir omgjort. Dersom det ikke er midler til hele beløpet, ønsker klager støtte til bygging av steintrapper. Restaureringen av stabburene på Teige er et ledd i et større prosjekt med vedlikehold og utbedring av flere tømmerhus på gården. Klager har søkt om støtte til den mest kostnadskrevende delen av dette arbeidet.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelsesbrev av 13.01.11

Kulturminnefondet konstaterer at det fremgår av klagen at det skal foregå masseutskiftning og arbeid med fundamentet, men at de må vurdere søknaden slik den ble beskrevet på søknadstidspunktet.

Prosjektet har høy privatfinansiering, men søknaden er mangelfullt dokumentert og det er uklart hvilke tiltak som skal utføres på de to stabburene. Søknaden skiller ikke tilstrekkelig mellom tilstandsbeskrivelse, tiltak og kostnad per stabbur.

Kulturminnefondet mener fortsatt at det er usikkert om kulturminneverdiene i bygningene blir tilfredsstillende ivaretatt og savner en grundigere redegjørelse for de ulike tiltakene i forhold til disse verdiene.

Norsk kulturminnefond konkluderer med at de må stille strenge krav til dokumentasjonen som følger søknadene. Fondet finner, etter ny gjennomgang, at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på vedtaket. De finner ikke at det er grunnlag for å prioritere søknaden høyere og opprettholder sitt tidligere vedtak. 

Departementets merknader

Om rammer for behandling av klager på avslag: 
I henhold til forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond § 11 kan vedtak i saker om tildeling av midler bare påklages til Miljøverndepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller på grunn av feil rettsanvendelse. Fondets skjønnsutøvelse kan ikke overprøves av departementet. Denne begrensning i klageadgangen er gjort med hjemmel i forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Til saken
Søknaden ble avslått fordi den etter fondets vurdering ikke viser at kulturminneverdiene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Etter en samlet vurdering ble den ikke prioritert i konkurranse med andre søknader fondet mottok.
Miljøverndepartementet vil påpeke at Norsk kulturminnefond normalt stiller strenge krav til beskrivelser av metoder og materialbruk samt kostnadsberegning for innvilgelse av en søknad. Dette for å ivareta formålene bak tilskuddsordningen. Kulturminnefondet har adgang til å avslå en søknad dersom dokumentasjonen ikke anses som tilstrekkelig. Det er opp til fondet å bestemme hvor godt søknaden må være dokumentert og om detaljnivået i dokumentasjonen er tilstrekkelig både når det gjelder tilstand og tiltakets innvirkning på kulturverdiene. Dette har sammenheng med fondets ansvar og mulighet for etterfølgende kontroll med at utbetalte tilskudd faktisk bidrar til å oppfylle fondets formål.  

Fondet begrunner avslaget blant annet med at søknaden er mangelfullt dokumentert. Begrunnelsen viser imidlertid at fondet har foretatt en realitetsbehandling av søknaden på grunnlag av gitte opplysninger og dokumentasjon. Miljøverndepartementet kan, etter dette ikke se at det er gjort feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen i denne saken.

Konklusjon

Da Norsk kulturminnefond har foretatt en skjønnsmessig vurdering basert på tilgjengelige opplysninger gitt av søker og således foretatt en realitetsvurdering av søknaden og tiltaket, kan departementet ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41.

Miljøverndepartementet har på bakgrunn av sakens dokumenter og merknadene foran funnet ikke å ta klagen til følge. Norsk kulturminnefonds vedtak opprettholdes.

Med hilsen


Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

 Ivar Aarrestad
 rådgiver


Kopi:
Norsk Kulturminnefond