Klage på vedtak fattet av Norsk kulturminnefond om avkorting av tilskudd til restaurering av et bolighus i jugendstil på Andørja i Ibestad kommune, Troms fylke

Eilif Lynghaug søkte Norsk Kulturminnefond om tilskudd til restaurering av sitt hus i Jugendstil fra 1918 på Andørja i Ibestad kommune. Fondet innvilget søknaden med et tilsagn om tilskudd på inntil kr 200.000,-. Alle arbeider ble forutsatt utført i samråd med Troms fylkeskommune. Senere anmodet søker om utbetaling av kr 50.000,- av tilsagnsbeløpet. I anmodningsbrevet nevnte søker at fylkeskommunen i Troms har konkludert med at en dør samt enkelte vinduer anbefales utskiftet. Fondet besvarte brevet med å utbetale beløpet men kommenterte ikke de nye saksopplysningene i sitt svarbrev. Etter at arbeidene var ferdigstilte sendte søker inn sluttrapport med anmodning om utbetaling av gjenstående beløp. Fondet mente at søker ikke var berettiget til å få noen utbetaling delvis fordi midlene var brukt i strid med de forutsetninger som ble lagt til grunn for tilsagnet av fondet. Departementet kom til at fondet burde ha vurdert de nye saksopplysningene gitt av søker i anmodningsbrevet. Forholdet hadde betydning for utfallet i saken. Departementet opphevet derfor fondets vedtak og sendte saken tilbake til fondet for ny behandling.

Miljøverndepartementet viser til ditt brev av 7.10.2012 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak om avkortning av tilsagn om tilskudd til restaurering av et bolighus i jugendstil på Andørja.

Miljøverndepartementet har gjennomgått og vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det foreligger feil i behandlingen av saken som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Fondets vedtak oppheves og sendes tilbake for ny behandling.

Klagen tas til følge.

Bakgrunn

Eilif Lynghaug, som eier et bolighus i jugendstil på Andørja, søkte den 30.1.2009 Norsk kulturminnefond om tilskudd til restaurering av huset. Søknaden ble innvilget ved vedtak den 30.4.2009 med tilsagn om tilskudd på inntil kr 200.000,- av total kostnadene i prosjektet på kr 429.500,-. Restaureringsprosjektet omfattet utskiftning av råteskadet konstruksjon, utvendig kledning, takarbeider og restaurering av eksisterende vinduer. Arbeidene ble forutsatt utført i samråd med Troms fylkeskommune.

Den 2.6.2009 mottok fondet aksept av vilkår for tilskuddet fra søker. Vedlagt akseptskjemaet fulgte budsjettet for prosjektet som senere ble godkjent etter korrigeringer, etterspurt av fondet. Søker ba i brev av 2.8.2009 om utbetaling av kr 50.000,- av tilsagnsbeløpet. I brevet viste søker til at fylkeskommunen har konkludert med at en dør samt enkelte vinduer anbefales utskiftet. Fondet besvarte brevet med å utbetale beløpet, men kommenterte ikke de nye saksopplysningene i sitt brev av 6.8.2009.

Arbeidene ble avsluttet i 2011 og søker innsendte sluttrapport med anmodning om utbetaling av utestående beløp på kr 150.000,-. Det fremkom av sluttrapporten at visse tiltak ikke ble utført i samsvar med de forutsetninger som ble lagt til grunn for tilsagnet i brevet av den 30.4.2009. Fondet vurderte deler av regnskapet som uklart og ba derfor søker om å spesifisere regnskapet på nytt, jf fondets brev 2.4.2012. Søker innsendte supplerende opplysninger pr. brev den 26.4.2012.

Etter en gjennomgang av innsendte opplysninger var de faktiske kostnadene i prosjektet, innenfor vilkårene fastsatt i tilsagnsbrevet, totalt kr 102.000,-. Det faktiske kostnadsbeløpet var derfor lavere enn det opprinnelige godkjente beløpet på kr 429.500,-. Som en følge av dette reduserte fondet tilsagnet med 48,9 % av totalbeløpet på kr 102.000,- til kr 49.900,- jf vedtak av 27.7.2012. Siden søker allerede hadde fått utbetalt kr 50.000,- var det således ikke grunnlag for ytterligere utbetaling. Vedtaket ble påklaget av søker 7.10.2012 etter at klagefristen var gått ut, jf. forvaltningsloven (fvl) § 31. Fondet valgte allikevel å realitetsbehandle klagen og opprettholdt sitt vedtak i saken. Saken ble deretter oversendt til Miljøverndepartementet for endelig behandling den 22.3.2012. Klager har ikke kommet med merknader til oversendelsen.

Klagers anførsler, jf brev av 7.10.2012

Klager viser til at utførende byggefirma, Byggservice Nor Ltd, bekrefter at alle utførte arbeider er gjort i samråd med Troms fylkeskommune. Tiltak som er utført utover det som er blitt godkjent av fondet er privat finansiert. Klager viser til bildeserier fra 1954, 1987 og 2011, som viser at huset er tilbakeført til sin opprinnelige tilstand. Klager har også vedlagt bilder som ble tatt av Troms fylkeskommune under en befaring av bygget med utførende foretak, hvor disse ble enige om hva som skulle utbedres i lys av fondets krav og vilkår. Klager påpeker at han hele tiden har regnet med å få utbetalt resterende beløp på kr 150.000,-.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelse datert 22.3.2013

Fondet viser til at det har vært en forutsetning for tilskudd i saken, at kravene i tilsagnsbrevet av 30.4.2012 ble fulgt. Det ble gitt tilsagn om tilskudd til utskiftning av råteskader i konstruksjon, utvendig kledning og på tak. Videre ble det godkjent restaurering av eksisterende vinduer. Tilskudd ble ikke innvilget til drenering, nye vinduer og ny ytterdør. I tilsagnsbrevet ble det videre stilt som vilkår at arbeidene ble gjennomført i samråd med fylkeskommunen og at et fullstendig budsjett måtte foreligge før utbetaling.

Fondet viser til at fylkeskommunen har vært på befaring. De har gitt råd og veiledet søker før oppstart av arbeidene. Søker har imidlertid ikke lykkes i å innsende et budsjett som gir en fullstendig oversikt over hvilke kostnader som er iht. vilkårene i tilsagnsbrevet av 30.4.2009. Sluttrapporten viser at arbeidene er mer omfattende enn det som ble godkjent. Fondet har derfor på bakgrunn av bilder, beskrivelser og vedlagte fakturaer, kommet til at innvilget tilskudd må reduseres. Det har samtidig vært vanskelig å ta stilling til de utførte tiltakene kun på grunnlag av innsendt dokumentasjon. Likevel mener fondet at deres vurdering og avgjørelse er i overensstemmelse med det som ble lagt til grunn for beregningen av tilsagnet i 2009. Fondet har på bakgrunn av innsendte opplysninger fra søker konkludert med å opprettholde sitt vedtak om avkortning av tilsagnsbeløpet, slik at kun de kostnadene som er utført iht. vilkårene i tilsagnsbrevet av 30.4.2009, dekkes.

Departementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra Norsk kulturminnefond bare påklages til Miljøverndepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Fondets skjønnsutøvelse kan ikke overprøves av Miljøverndepartementet. Denne begrensningen i klageretten er foretatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 femte ledd. Ved klage kan kulturminnefondet selv vurdere alle sider av saken, uansett hva klagen er begrunnet med.

Miljøverndepartementet viser til at fondets saksfremstilling og vedlagte dokumentasjon i saken er noe uklar og uoversiktlig. I brevet fra klager av den 2.8.2009 viser han til at fylkeskommunen anbefaler utskiftning av enkelte vinduer og en ytterdør. Klager anmoder videre om godkjenning og frigivelse av midler slik at han kan komme i gang med restaureringen. Fondet svarer, i brev av 6.8.2012, med å utbetale kr 50.000,- men har ikke kommentert de nye saksopplysningene gitt av klager. Departementet viser videre til brev fra utførende byggefirma, av 12.9.2012, som bekrefter at alle arbeider er utført i samråd med fylkeskommunen.

Fondets vedtak om avkortning av tilskudd er blant annet begrunnet med at utskiftning av vinduer og ytterdør ikke er innenfor de vilkår som ble stilt som forutsetning for tilskuddet i saken. Fondet har så vidt departementet kan se av de fremlagte dokumentene ikke kommentert eller vurdert hvilken betydning det har at klager opplyser i brevet til fondet at flere vinduer og en dør etter fylkeskommunens vurdering ikke lar seg reparere.  Departementet er enig med klager i at han ved å motta en delutbetaling på 50.000 kr, ikke kan oppfatte dette på annen måte enn at fondet har akseptert at utskiftning i dette tilfelle var å anse som akseptabelt.

Miljøverndepartementet mener at Kulturminnefondets vedtak i denne saken ikke er tilstrekkelig begrunnet. Fondet må vurdere hvilken betydning det har at fylkeskommunen, som det er forutsatt at klager skal samarbeide med ifm utbedringen, faktisk har konkludert med at en utskiftning ikke lar seg gjennomføre.  Det er heller ikke mulig ut fra dokumentene å ta stilling til kostnadsoversikten og den skjønnsmessige reduksjonen av det innvilgede tilskuddsbeløpet.

Departementet mener, på grunnlag av ovennevnte at det i denne saken foreligger feil som kan ha virket inn på vedtakets innhold etter fvl § 41. Vedtaket må derfor oppheves og sendes tilbake til Kulturminnefondet for ny behandling.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har gjennomgått og vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det foreligger feil i behandlingen av saken som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. fvl § 41. Fondets vedtak oppheves og sendes tilbake for ny behandling.

Klagen tas til følge.

 

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver  

Kopi til:

Norsk kulturminnefond
Pb 253 Røros
7361 RØROS