Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 171287 Hageport på Lillegården i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

Saken gjelder et plankegjerde med hageport på Lillegården på Singsaker i Trondheim kommune. Plankegjerdet med hageporten er plassert mellom hovedbygning og et bryggerhus fra midten av 1800-tallet. Det ble søkt om straks- og sikringsmidler til å fjerne maling, demontering av låskasse, utbedring av dør, utskiftning av dårlig treverk, nytt ramtre i hel lengde på låskassens side, ny bunnkarm og noe utskifting på listverk. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensede midler. I tillegg gis det som hovedregel ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt på vedtakstidspunktet, jf. forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond § 11. Kulturminnefondet fant ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til klage datert 12. mai 2017, på Norsk kulturminnefonds vedtak av 27. april 2017. Klagen gjelder avslag på søknad om straks- og sikringstilskudd for et plankegjerde med hageport mellom hovedbygning og bryggerhus.

Styret i Norsk kulturminnefond behandlet klagen i styremøtet den 8. desember 2017. Klagen ble ikke tatt til følge, og er med brev av 18. desember 2017 oversendt Klima- og miljødepartementet til endelig behandling.

Klager fikk med brev av 18. desember 2017 oversendt kopi av oversendelsesbrevet til Klima- og miljødepartementet med vedlegg. Klager har ikke kommentert klageoversendelsen.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 27. april 2017.
Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et plankegjerde med hageport på Lillegården på Singsaker i Trondheim kommune. Plankegjerdet med hageporten er plassert mellom hovedbygning og et bryggerhus fra midten av 1800-tallet. Det ble søkt om straks- og sikringsmidler til å fjerne maling, demontering av låskasse, utbedring av dør, utskiftning av dårlig treverk, nytt ramtre i hel lengde på låskassens side, ny bunnkarm og noe utskifting på listverk. Kulturminnefondet har tidligere mottatt åtte søknader på tiltak på denne eiendommen og har innvilget fire tilskudd.

Av totale kostnader beregnet til kr 35 000, ble det søkt om 30 % - kr 10 500, privatandelen utgjorde 70 %.

Ved vurderingen av søknaden uttalte fondet at prosjektet er en del av det verneverdige anlegget på Lillegården i Trondheim. I 2017 ga fondet tilskudd til istandsetting av kjelleren på hovedbygningen på samme anlegg. Søknaden om straks- og sikringsmidler gjelder porten mellom hovedbygning og bryggerhus. Det er ettersendt informasjon og kopi av faktura som viser at store deler av tiltaket er utført. Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt eller utført før vedtak fattes. I tillegg prioriterer ikke fondet nye prosjekter hvor tidligere innvilgede tilskudd ikke er avsluttet. Søknaden ble med dette avslått.

Klagers samlede merknader etter brev datert 3. mai, 12. mai og 6. november 2017:

  • Klager ønsker mer fleksibilitet fra fondet. Tidligere innvilget prosjekt er ikke ferdigstilt fordi håndverker ikke har kapasitet til dette oppdrag før i månedsskiftet juli/august. Kjellerprosjektet skal utføres av en rutinert murer og fondet er kjent med at klager har fullført tidligere prosjekter etter angitte planer.
  • Selv om arbeidet med hageporten ble påbegynt før vedtak ble truffet, så er arbeidet ikke ferdigstilt. Første lag med maling ble lagt 3. mai 2017.
  • Den 6. november 2017 informerer klager om at kjellerprosjektet og utbedringen av hageporten er avsluttet.

Norsk kulturminnefonds samlede merknader etter brev datert 4. mai, 7. november og 8. desember 2017:

  • Etter forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond § 11 fremgår det at det kan som hovedregel ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt på vedtakstidspunktet. Det er svært sjeldent det blir gjort unntak fra denne hovedregelen. Både faktura og innsendt foto viser at prosjektet er påbegynt før kulturminnefondet har fattet vedtak i saken.
  • Prosjektet som fikk tilskudd i 2017 er ikke ferdigstilt, som følger av dette er utgangspunktet at nye søknader ikke prioriteres. For å sikre at tiltak blir utført på best mulig måte i forhold til det aktuelle kulturminnet, mener fondet at det er viktig at man på forhånd kan vurdere tilstand og tiltakets virkning på anlegget og dets antikvariske verdi. Når arbeidet allerede er utført har fondet ingen mulighet til å sette vilkår til utførelsen. Fondet har derfor en innarbeidet praksis om ikke å prioritere støtte til prosjekt hvor arbeidene er startet opp.
  • Kulturminnefondet har begrenset med økonomi og må dermed foreta en streng prioritering blant den store søkermassen. 

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl § 34 andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse.

Norsk kulturminnefond har begrenset med midler til rådighet blant en stor søkermasse. Departementet forstår at fondet må foreta vanskelige avveininger og valg. De begrensede tilskuddsmidlene fører til at det må tas en streng prioritering av de ulike søknadene. Nye søknader prioriteres som hovedregel ikke dersom søker har fått tilskudd til et annet prosjekt som ikke er avsluttet.

Etter forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond § 11 tredje ledd fremgår det at "Det kan som hovedregel ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt på vedtakstidspunktet. Dersom det foreligger særlige grunner, kan styret likevel gi tilskudd". Terskelen for å fravike utgangspunktet er høy. Unntaket kommer ikke til anvendelse i denne saken.

Etter en helhetsvurdering av alle sider av saken har departementet kommet frem til at klagen ikke tas til følge.

 

Med hilsen

 

Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Amalie Jota
førstekonsulent

Kopi: Kulturminnefondet