Klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - M/S Hamen

Saken gjelder M/S Hamen som er et lasteskip fra den norske utenriksflåten. Skipet er bygget i England i 1949. Skipet gikk i Nordsjø- og Østersjøfart i perioden 1949 - 1986. Klager har søkt om midler til istandsetting og sikring av fartøyet og viser til at det har stor verneverdi som et av få skip fra utenriksflåten i etterkrigstiden. Det er ikke på listen over Riksantikvarens verneverdige fartøy. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt å ikke prioritere dette prosjektet i konkurranse med andre prosjekter. En av grunnene til at fondet ikke ønsker å prioritere prosjektet er at M/S Hamen er et så stort prosjekt at fondet ikke kan engasjere seg i det. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til deres brev datert 13. juli 2014 med klage på Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 28. mai 2014, der det gis avslag på tilskudd til tiltak på fartøyet M/S Hamen.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28. mai 2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

M/S Hamen er et lasteskip fra den norske utenriksflåten. Skipet er bygget i England i 1949 og er et stålfartøy på 75m. Skipet gikk i Nordsjø- og Østersjøfart i perioden 1949 - 1986. Klager viser til at det har stor verneverdi som et av få skip fra utenriksflåten i etterkrigstiden. Det er ikke på listen over Riksantikvarens verneverdige fartøy.

Klager søkte fondet om tilskudd 30. oktober 2013, og fikk avslag 28. mai 2014. Vedtaket ble påklaget 13. juli 2014 og oversendt Klima- og miljødepartementet 19. desember 2014. Klager fikk 3 ukers frist på å komme med merknader til oversendelsen og ba om forlenget frist ut januar 2015. 31. januar 2015 mottok Klima- og miljødepartementet klagers merknader til oversendelsen.

Eier har søkt Norsk kulturminnefond om tilskudd i 2003, 2004, 2011, 2012 og 2013 og har grunnet stor usikkerhet, manglende formaliteter og realisme i prosjektet aldri blitt prioritert av fondet. Ved behandlingen av saken ble det lagt vekt på at det fortsatt er mange usikkerhetsmomenter knyttet til framtidig bevaring og finansiering av MS Hamen. Kulturminnefondet har begrenset med økonomiske midler og kan derfor ikke prioritere søknaden.

Klagers anførsler, jf. brev av 13. juli 2014

Klager mener at fondet har gjort en grundig jobb med å vurdere søknaden, men at direktøren i sin behandling av saken ser bort fra saksbehandlingen og overstyrer faglig råd fra saksbehandler. Klager mener at usikkerhetsmomentene som fondet viser til er dårlig konkretisert og at klager derfor  ikke kan ha fremtidig ”nytte av avslaget”.

Norsk kulturminnefonds anførsler, jf. brev av 27. november 2014

Klager hevder at avslaget er dårlig begrunnet og at fondets faglige innstilling var for støtte. Fondet viser til at det har vært vurdert mange søknader angående M/S Hamen. Fartøyet er derfor godt kjent av fondet. Det er samtidig styrets oppgave å legge inn andre vurderingsmomenter innenfor forskriftens ramme.

I en situasjon hvor fondet må prioritere strengt mellom prosjektene, på grunn av stramme økonomiske rammer, har det under henvisning til dette ikke vært naturlig å prioritere støtte til båten. Fondet må ved hver søknadsrunde avslå interessante og spennende prosjekter. I noen tilfeller har styret valgt å følge enkelte store prosjekter gjennom flere søknadsrunder. Dette binder ofte store midler over flere år og er utfordrende. En av grunnene til at fondet ikke ønsker å prioritere prosjektet er at M/S Hamen er et så stort prosjekt at fondet ikke kan engasjere seg i det.

Det er på nytt foretatt en grundig vurdering av alle sider av saken. Det er noen endringer i dette prosjektet sammenlignet med saken fra 2012, men det blir vanskelig å prioritere prosjektet innenfor den økonomiske rammen fondet har.

Klagers anførsler til fondets oversendelse, jf. epost av 31. januar 2015

Klager mener at avslaget er gitt på mangelfullt grunnlag og ber Klima- og miljødepartementet gjøre en selvstendig vurdering av saken. Klager sier blant annet at kulturminnefondet mener at et tilskudd forplikter dem til å følge opp med ytterligere fremtidig finansiering. Klager mener at dette verken er nedfelt noe sted på fondets hjemmesider eller er reflektert på tilskuddslisten, som viser at mange får kun et eller noen få tilskudd.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

Departementet registrer at fartøyet ikke er blant de Riksantikvaren vurderer som verneverdige og at klager har søkt 5 ganger tidligere og fått avslag på grunn av blant annet usikkerhet og manglende realisme i prosjektet. Departementet har tidligere hatt en klage over fondets vedtak til behandling der fondet s vedtak ble opprettholdt. En viktig årsak til at fondet har avslått søknadene er at størrelsen på prosjektet og usikkerhet knyttet til gjennomføring av istandsettingen. 

Klager anfører at det ikke står nedfelt noe sted at kulturminnefondet forplikter seg til å gi støtte til samme prosjekt flere ganger. Fondet mener allikevel at deres ressurser får større nytte i prosjekter med en mer realistisk gjennomføring. Fondet har foretatt en skjønnsmessig/faglig vurdering av søknaden. Fondet må foreta en streng prioritering innenfor de økonomiske rammene de har. I den sammenheng har fondet ikke prioritert prosjektet. Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til fondets skjønnsutøvelse.

Klima- og miljødepartementet kan ikke se at det foreligger feil ved loveanvendelsen eller saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

 

Med hilsen                                                                        

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
seniorrådgiver

Kopi til:                       

Norsk kulturminnefond   Pb 253 Røros   7361   RØROS