Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - prosjekt 1600230 Værøy gamle kirke, Værøy kommune, Nordland

Værøy sokn søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til vedlikeholdstiltak på Værøy gamle kirke. Kirken er Lofotens eldste trekirke. Kulturminnefondet avslo søknaden og viste til at fondet normalt ikke prioriterer støtte til kirker. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler fant fondet ikke særlige grunner til å fravike denne prioriteringen. Departementet la avgjørende vekt på at det ikke var kommet nye momenter i denne saken og som begrunner at det gjøres unntak fra praksisen om ikke å støtte kirker. Klagen ble derfor ikke tatt til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres klage på Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 15.03.2016, om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Værøy gamle kirke i Værøy kommune, Nordland.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 15.03.2016.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Værøy søkn ved kirkeverge Jill Arntsen (heretter kalt klager) søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til vedlikeholdstiltak av Værøy gamle kirke. Værøy gamle kirke er en langkirke fra 1714 og er Lofotens eldste trekirke. Den ble bygd i Kabelvåg i 1714 og flyttet til Værøy i 1799. Etter rundskriv T-3/2000 om forvaltning av kirker m.v. gjelder egne saksbehandlingsregler og krav til utførelse av tiltak på kirker fra før 1850. Værøy gamle kirke omfattes av dette rundskrivet.

Det søkes blant annet om å senke terrenget, skifte ut råteskadde syllstokker og utskifting av dårlig bordkledning samt skrape og male fasade, vinduer og ytterdør. En del av tiltakene ble påbegynt før søknaden til fondet ble sendt.

Norsk kulturminnefond viste til at de normalt ikke prioriterer støtte til kirker. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Fondet fant derfor ikke særlige grunner til å fravike normal prioritering i denne saken og avslo søknaden.

Klagers anførsler av 18.04.2016

Klager peker på at gammelkirken er kanskje et av de viktigste kulturminnene på Værøy. Kirken er mye brukt i ulike sammenhenger. Klager viser til at å renovere en kirke som er fra før 1850 er svært fordyrende for eier. Klager mener det er få muligheter for å søke om midler til renovering når de er et offentlig foretak eller har religiøst innhold. Det vises til at fondet har gjort unntak før og tildelt midler til istandsetting av kirker. Klager viser også til at søknaden dekker flere av vilkårene for å få tilskudd fra fondet og henviser til forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond, § 11. 

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelse av 24.06.2016 vedlagt styrets vedtak av 07.06.2016

Fondet viste til at de ble opprettet først og fremst for å gi støtte til verneverdige prosjekter i privat eie. Fondet har derfor en praksis hvor de som hovedregel ikke prioriterer støtte til kirkeprosjekter. Siden fondet har begrensede økonomiske midler vil søknader angående kirker normalt ikke bli prioritert. Fondet peker på at søknadsmassen har vokst og at det er derfor er nødvendig å stramme inn denne praksisen. I følge fondet har det de siste årene kun unntaksvis blitt gitt støtte til kirkelige formål.

Vurdert i sammenheng med resten av de innkomne søknadene var det ikke grunnlag for høyere prioritering. Etter en ny vurdering av alle sider av saken finner fondet at det ikke er grunnlag for å omgjøre avgjørelsen angående Gamle Værøy kirke, og prioritere støtte til omsøkt tiltak. Fondet fastholder sin praksis om bare unntaksvis å prioritere søknader angående kirkebygninger. Klagen tas ikke til følge.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet, på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 01.10.13.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf vedtaket og oversendelsesbrevet fra Norsk kulturminnefond 24.06.2016. Med en svært stor søknadsmengde og begrensete tilskuddsmidler, må Norsk kulturminnefond prioritere strengt. Det innebærer å prioritere ned noen søknader, blant annet søknader som faller utenfor det som er kjerneområdet for tildelinger over fondets budsjett, slik som støtte til bygninger og anlegg som ikke er i privat eie som for eksempel kirker.

Etter departementets syn skal det svært gode grunner til å for å gjøre unntak fra fondets innarbeidede praksis. Departementet legger avgjørende vekt på at det ikke er kommet nye momenter i denne saken som begrunner at det bør gjøres unntak fra praksis.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved rettsanvendelsen eller saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen                                                                                            

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Elisabet Haveraaen
seniorrådgiver 

Kopi til: Norsk kulturminnefond