Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160134 Haraldsgate 178, Skjoldavegen 4, Haugesund kommune, Rogaland

Klager søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til omlegging av eksisterende skifertak i Haraldsgate 178 og legging av nytt skifertak i Skjoldavegen 4. Kulturminnefondet uttaler at det er positivt at søkeren ønsker å bevare disse kulturminnene. Det ble imidlertid klart at det omsøkte tiltaket allerede var gjennomført på søknadstidspunktet og kulturminnefondet avslo derfor søknaden med henvisning til at det ikke var grunnlag for å fravike praksis når det gjelder søknad om støtte til allerede gjennomførte tiltak. Departementet har ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres klage av 2. mai 2016 på Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 18. mars 2016, om avslag på søknad om omlegging/legging av nytt skifertak, Haraldsgate 178/Skjoldavegen 4, Haugesund kommune, Rogaland.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 18. mars 2016.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Fouad Ahmed Mohialdeen (heretter kalt klager) søkte Norsk kulturminnefond den 28. oktober 2015 om tilskudd til omlegging av eksisterende skifertak i Haraldsgate 178 og legging av nytt skifertak i Skjoldavegen 4. Norsk kulturminnefond viser til at bygningene er datert til hhv 1860 og 1880 og at tiltaket faller inn under kulturminnefondets virkeområde. Tiltaket er anbefalt støttet av byantikvaren i Haugesund.

Kulturminnefondet uttaler at det er positivt at søkeren ønsker å bevare disse kulturminnene. Det ble imidlertid klart at det omsøkte tiltaket allerede var gjennomført på søknadstidspunktet og kulturminnefondet avslo derfor søknaden med henvisning til at det ikke var grunnlag for fravike praksis når det gjelder søknad om støtte til allerede gjennomførte tiltak.

Klagers anførsler i brev av 2. mai 2016

Klager viser til at arbeidet ble igangsatt på senhøsten 2015 fordi taket måtte sikres før vinteren. Det vises videre til at arbeidet er gjort på grunnlag av dokumentasjon av bygningen og i dialog med byantikvaren i Haugesund. Løsningen er fordyrende i forhold til alternativene og er en stor økonomisk belastning for klager.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelse av 21. november 2016 vedlagt styrets vedtak av 20. oktober 2016

Norsk kulturminnefond viser til at skifertakene i Haugesund er en viktig del av bybildet. Kulturminnefondet er enig med byantikvaren i Haugesund i at det bør satses på å bevare disse, slik at de ikke skiftes ut med annet materiale.

Kulturminnefondet viser til at de har begrensete midler og mange søknader og at prosjektet ble avslått fordi tiltaket var gjennomført på vedtakstidspunktet. Når arbeidet allerede er gjennomført har kulturminnefondet ingen muligheter til å sette vilkår til utførelsen. Det vises til at styret har vedtatt en praksis der det normalt ikke prioriteres støtte til søknader hvor det omsøkte tiltaket allerede er gjennomført. Søknaden ble derfor avslått med henvisning til forskrift for kulturminnefondet § 11.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra kulturminnefondet påklages til Klima- og miljødepartementet, på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve kulturminnefondets skjønnsutøvelse. I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf styrets vedtak og oversendelsesbrev fra Norsk kulturminnefond av 21. november 2016. Styrets vedtak viser til at det i henhold til Forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond, § 11 om Vilkår og rammer for tilskudd, som hovedregel ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt på vedtakstidspunktet. Styret kan likevel gi tilskudd dersom det foreligger særlige grunner.

Departementet viser til at det følger av forskriften § 11, tredje ledd at et tiltak som hovedregel ikke skal være iverksatt før søknaden er behandlet. Formålet med en slik bestemmelse er at tilskudd skal stimulere til å igangsette tiltak. Det er gjennom søknadsbehandlingen kulturminnefondet kan sette vilkår som setter rammer for på hvilken måte istandsettingen skal skje. Det fremkommer også på kulturminnefondets hjemmesider at Norsk kulturminnefond som hovedregel ikke prioriterer tilskudd til tidligere utført arbeid. Norsk kulturminnefond har begrensete midler til rådighet og må til enhver tid kunne prioritere bruken av de tilgjengelige midlene.

Departementet viser videre til at fondet har vurdert om det foreligger særlige grunner slik at tilskudd kan gis selv om tiltaket er gjennomført. Norsk kulturminnefond har anført at det ikke er fremkommet slike særlige grunner som taler for at styret likevel kan gi tilskudd. Departementet har ingen merknader til fondets vurderinger.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 18. mars 2016.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Ronny Henriksen
seniorrådgiver

Kopi til: Norsk kulturminnefond