Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160581 Lystgården Holme–Egenes, Stavanger

Klager søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til forhold som ikke ble gjennomført som en del av den opprinnelige planen i tidligere prosjekt, men som nå i hovedsak er ferdigstilt. Søknaden ble avslått. Norsk kulturminnefond viser til at det i henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond normalt ikke gis tilskudd til prosjekter som er igangsatt før vedtak om tilskudd er fattet. Norsk kulturminnefond har ikke funnet særlige grunner til å fravike denne praksis i dette tilfellet. Klima- og miljødepartementet har ikke tatt klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres klage på Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 2. mars 2016 om avslag på søknad om støtte.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved rettsanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 2. mars 2016.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Hans Eyvind Næss søkte Norsk kulturminnefond den 31. oktober 2015 om tilskudd. Søknaden gjelder forhold som ikke ble gjennomført som en del av den opprinnelige planen i tidligere prosjekt, men som nå i hovedsak er ferdigstilt. I brev av 7. mars 2016 fra Norsk kulturminnefond ble søknaden avslått med henvisning til direktørens vedtak av 2. mars 2016.

Norsk kulturminnefond viser til at det ikke gis tilskudd til samme tiltak to ganger. Videre vises det til at det i henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond normalt ikke gis tilskudd til prosjekter som er igangsatt før vedtak om tilskudd er fattet. Norsk kulturminnefond har ikke funnet særlige grunner til å fravike denne praksis i dette tilfellet.

Eiendommen er i mellomtiden overdratt til Hans C Naess (heretter omtalt som klager) og Anja Næss, som i brev av 23. mars 2016 har klaget på vedtaket til Norsk kulturminnefond.

Klagers anførsler, jf brev av 23. mars 2016

Klager har følgende anførsler til klagen:

  1. De nå gjennomførte tiltakene er tidligere gitt tilsagn av Norsk kulturminnefond, men ble da ikke utført og tilskuddet ble derfor ikke utbetalt. Klager ber om å få utbetalt støtte til de delene av prosjektet som nå er gjennomført.
  2. Overtakelsen av eiendommen skjedde raskt og det var praktisk umulig å vente på søknadsfrist og eventuell innvilgelse av søknad.

Norsk kulturminnefond merknader, jf oversendelse av 23. juni 2016, vedlagt styrets vedtak av 7. juni 2016

Norsk kulturminnefond viser til at styret har behandlet saken i møte den 7. juni 2016. Styret fattet vedtak om at det ikke er grunnlag for å endre avgjørelsen angående lystgården Holme-Egenes. Det vises til at det ikke er grunnlag for å fravike styrets praksis angående igangsatte tiltak.

I bakgrunnen for styrets vedtak fremgår det at det er lagt vekt på at  arbeidene var igangsatt før vedtaket ble fattet. Norsk kulturminnefond mener at de på forhånd må kunne vurdere kulturminnets tilstand og tiltakets formål. Norsk kulturminnefond viser til at når arbeidene allerede er ferdigstilt ved søknadsbehandlingen, har de ingen mulighet til å kommentere utførelsen. Det vises imidlertid til at de etterspurte dokumentasjon i brev av 3. februar 2016 om hvilke tiltak søknaden omfattet. Norsk kulturminnefond mener at det var vanskelig å få nøyaktig innsikt i saken før vedtaket ble fattet. På denne bakgrunnen kan Norsk kulturminnefond ikke se at det har fremkommet  nye momenter som gir grunnlag for å endre avgjørelsen i saken. Det vises imidlertid til at de vil bistå om søker ønsker å utarbeide en søknad til deler av prosjektet som eventuelt ikke er igangsatt.

Klager har ikke kommentert Norsk kulturminnefonds merknader i oversendelsen av saken til departementet.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om tildeling av tilskudd påklages til Klima- og miljødepartementet. I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf styrets vedtak av 7. juni 2016 og oversendelsesbrev fra Norsk kulturminnefond av 23. juni 2016. Styrets vedtak viser til at det i henhold til Forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond, § 11 om Vilkår og rammer for tilskudd, som hovedregel ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt på vedtakstidspunktet. Styret kan likevel gi tilskudd dersom det foreligger særlige grunner.

Departementet viser til at det følger av forskriften § 11, tredje ledd at et tiltak som hovedregel ikke skal være iverksatt før søknaden er behandlet. Formålet med en slik bestemmelse er at tilskudd skal stimulere til å igangsette tiltak. Det er gjennom søknadsbehandlingen fondet kan sette vilkår som setter rammer for på hvilken måte istandsettingen skal skje. Det fremkommer også på fondets hjemmesider at fondet som hovedregel ikke prioriterer tilskudd til tidligere utført arbeid. Dette må også forstås dit at det også gjelder når fondet tidligere har gitt tilsagn om tilskudd, men tiltaket ikke er gjennomført innen fristen. Norsk kulturminnefond har begrensete midler til rådighet og må til enhver tid kunne prioritere bruken av de tilgjengelige midlene.

Departementet viser videre til at fondet har vurdert om det foreligger særlige grunner slik at tilskudd kan gis selv om tiltaket er gjennomført. Norsk kulturminnefond har anført at det ikke er fremkommet slike særlige grunner som taler for at styret likevel kan gi tilskudd. Departementet har ingen merknader til fondets vurderinger.  

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved rettsanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf forvaltningsloven §41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 2. mars 2016.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Ronny Henriksen
seniorrådgiver

Kopi til:

Norsk kulturminnefond

Bergmannsgata 17

7374

RØROS