Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 170818 Andersgarden på Skaar i Haram kommune, Møre og Romsdal

Saken gjelder et våningshus på Andersgarden på Skaar fra rundt 1840. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensede midler. Fondet måtte dermed foreta en streng prioritering. Kulturminnefondet fant ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til klage av 26. april 2017, på Norsk kulturminnefonds vedtak av 24. mars 2017. Klagen gjelder avslag på søknad om støtte til ulike restaureringstiltak på et våningshus.

Styret i Norsk kulturminnefond behandlet klagen i styremøtet 8. desember 2017. Klagen ble ikke tatt til følge, og er med brev av 18. desember 2017 oversendt Klima- og miljødepartementet til endelig behandling.

Klager fikk samtidig oversendt kopi av oversendelsesbrevet til Klima- og miljødepartementet med vedlegg. Det var her opplyst om klagers mulighet til å kommentere innholdet i klageoversendelsen, med en frist på 3 uker.
Klager har ikke kommentert klageoversendelsen. 

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 24. mars 2017.
Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et våningshus på Andersgarden på Skaar fra rundt 1840. Andersgarden er nevnt i listen til regional delplan for kulturminner som: "kystkulturanlegg/fiskarbonden, verdifullt kulturmiljø med kulturlandskap på flate ved havet". Huset benyttes som fritidsbolig. Den 1. november 2017 ble det søkt om midler til restaurering av de gamle vindusrammene og demontering/rivning av gammel bordkledning og spikerslag samt oppretting, lekting, vindtetting og kledning med plater og bordkledning.

Av totale kostnader beregnet til kr 474 390, ble det søkt om 49,5 % - kr 235 000, privatandelen utgjorde 50,5 %.

Ved vurderingen av søknaden uttalte fondet at Andersgarden på Skaar ligger i et verdifullt kulturlandskap. Kulturminnefondet mottok et rekordhøyt antall søknader og har begrensede midler til disposisjon. Fondet uttalte videre at langsiden mot veien på våningshuset var blitt endret etter et nyere tilbygg med inngangsparti og flere piper midt på takflaten. Endringen førte til at våningshusets verdi i dag kunne diskuteres. De begrensede midlene skulle fordeles i samsvar med målet om å bevare et representativt utvalg kulturminner – hvor geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig og tidsmessig bredde ivaretas. Fondet ønsket å prioritere kulturminner som er tilgjengelige for allmennheten og som brukes i næringssammenheng. Våningshuset blir benyttet som fritidsbolig og fondet har mottatt mange søknader fra Haram kommune. Flere av søknadene har en høyere grad av autentisitet enn våningshuset, eller er åpne for allmennheten/benyttes til næring. Til tross for at kulturminnet ble ansett som verdifullt, nådde søknaden derfor ikke opp i denne søknadsrunden, da andre søknader ble gitt en høyere prioritet.

Klagers anførsler etter brev av 26. april 2017

  • Det fondet kaller tilbygg, er en del av den opprinnelige byggeskikken, med så kalt skjevdekket tak (der den ene taksiden går lavere ned enn på motsatt side). Klager viser til vedlagt brev fra kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylke hvor dette bekreftes.
  • Når det gjelder vinduene er det nødvendig med restaurering for å kunne bevare disse, og det haster.
  • Andersgarden på Skaar har vært utleid som feriested siden 1990.
  • Det er en fin rullesteinsfjære ved sjøen og svaberg med mulighet for stangfiske ved naustområdet i nærheten av huset. Det er mange som benytter seg av dette området for å fiske.

Norsk kulturminnefonds vurderinger etter brev av 18. desember 2017

  • Bygningen har verneverdi og inngår i et interessant kulturlandskap og søknaden fikk høy prioritert.
  • Kulturminnefondet mener det er svært positivt at bygningen tas vare på og er i bruk.
  • Fondet har begrenset med midler til disposisjon blant en stor søknadsmengde og må foreta en streng prioritering blant søknadene. I prioriteringen legges det vekt på regional fordeling av type objekter. Andersgarden kommer i en større gruppe søknader fra denne regionen og kommunen.
  • Fondet beklager uttalelsen om at bygningen var endret på langsiden mot veien. Denne opplysningen var imidlertid ikke avgjørende for den endelige vurderingen av fondets prioritering.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl § 34 andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse.

I vedtak fra Norsk kulturminnefond av 24. mars 2017 uttalte fondet at langsiden mot veien på våningshuset var svært endret etter et nyere tilbygg med inngangsparti og flere piper midt på takflaten. Fondet mente at endringen førte til at våningshusets verdi i dag kunne diskuteres. Denne påstanden ble tilbakevist i brev fra klager datert 26. april 2017. På bakgrunn av dette hadde fondet lagt uriktige opplysninger til grunn i vurderingen i vedtak av 24. mars 2017.  Fondet beklaget den uriktige uttalelsen og gjennomførte en ny vurdering av saken, jf. brev av 18. desember 2017. Departementet mener at fondets vurdering av saken i brev av 28. desember 2017 fører til at den opprinnelige saksbehandlingsfeilen i vedtak av 24. mars 2017 er blitt avhjulpet.

Norsk kulturminnefond har begrenset med midler til rådighet og en stor søkermasse. De begrensede tilskuddsmidlene fører til at det må tas en streng prioritering av de ulike søknadene. Departementet forstår at fondet må foreta vanskelige avveininger og valg.  Departementet er enig med kulturminnefondet at prioriteringer med hensyn til regional fordeling og type objekt  gjør at søknaden ikke når opp i konkurranse med andre prosjekter. Selv ved en ny vurdering der fondet ogå tar hensyn til bevaringsverdiene som er påberopt i klagerunden, når ikke søknaden opp i konkurranse med andre prosjekter.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Amalie Jota
førstekonsulent

Kopi: Kulturminnefondet