Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - prosjekt:170099 Restaurering av overvasshjul, Ørsta kommune, Møre og Romsdal

Saken gjelder et hjulhus med overvasshjul. Det ble søkt om støtte fra fondet til restaurering og gjennoppføring av hjulhuset med overvasshjulet. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere denne saken. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til klage av 29. mars 2017, på Norsk kulturminnefonds vedtak av 6. februar 2017. Klagen gjelder avslag på søknad om støtte til restaurering og gjennoppføring av et hjulhus med overvasshjul.

Styret i Norsk kulturminnefond behandlet klagen i styremøtet 6. september 2017. Klagen ble ikke tatt til følge, og er med brev av 26. september 2017 oversendt Klima- og miljødepartementet til endelig behandling.

Klager fikk med brev av 26. september 2017 oversendt kopi av oversendelsesbrevet til Klima- og miljødepartementet med vedlegg. Det var her opplyst om klagers mulighet til å kommentere innholdet i klageoversendelsen, med en frist på 3 uker.

Klager har kommentert klageoversendelsen i brev av 4. oktober 2017.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 6. februar 2017.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et hjulhus med overvasshjul. Overvasshjulet stod på Barstad i Ørsta kommune, og ble tatt ned da resten av gårdsbebyggelsen ble revet i forbindelse med Møre skogplantelags eiendomsovertakelse. Hjulhuset er tatt ned og lagret i et skur og overvasshjulet er lagret i en garasje. Klager mener hjulhuset er ca. 150 år gammelt. Det ble søkt om støtte fra fondet til restaurering og gjennoppføring av hjulhuset og overvasshjulet. I 2016 støttet Kulturminnefondet tiltak på et stabbur som også ble berget da husene på gården ble revet.

Av totale kostnader beregnet til kr 157 275, ble det søkt om 61,9 % - kr 97 275, privatandelen utgjorde 38,1 % - kr 60 000.

Ved vurderingen av søknaden uttalte fondet at kulturminner som er flyttet normalt ikke blir prioritert. Bygningene taper noe av sin kildeverdi når de rykkes ut av sitt opprinnelige kulturmiljø og settes inn i et annet. Til tross for at kulturminnet i seg selv er verdifullt nådde ikke søknaden helt opp fordi det i denne søknadsrunden var andre prosjekter som ble gitt høyere prioritet. Søknaden ble med dette avslått.

Klagers anførsler etter brev av 29. mars 2017

  • Flytting av hjulhuset med overvasshjulet var den eneste løsning for at det kunne bevares. Gården på Barstad i Ørsta ble nedlagt og oppkjøpt av Møre Skogplantelag som rev alle husene på gården for å anlegge skog på området.
  • Det er ikke riktig at hjulhuset er trygt lagret. Selve overvasshjulet ligger forholdsvis trygt i en garasje. Hjulhuset ligger imidlertid lagret i et forfallent skur med jordgulv. Skuret mangler også den ene veggen.
  • Klager vil i tillegg informere om at "hyttetunet" som stabburet og hjulhuset er flyttet til er et privat museum som blir flittig besøkt i hele sommerhalvåret, både av turistgrupper og enkeltpersoner.

Norsk kulturminnefonds vurderinger etter oversendelsesbrev av 26. september 2017

  • Norsk kulturminnefond viser til at hjulhuset og overvasshjulet har høy kulturminneverdi og at det er viktig å ta vare på disse elementene i gårdstunet. Tilskuddet til stabburet i 2016 er således et uttrykk for dette.
  • Fondet viser til sitt vedtak av 6. februar hvor det fremkommer at objekter som flyttes kan tape noe av sin kulturminneverdi. Dette momentet har imidlertid ikke blitt tillagt avgjørende vekt i denne saken siden flytting blir ansett som nødvendig for å redde hjulhuset og overvasshjulet fra rivning. 
  • Kulturminnefondet ser positivt på at gårdstunet er tilgjengelig for offentligheten. Fondets begrensede midler førte imidlertid til at denne saken ikke ble prioritert i denne runden.

Klagers merknader til oversendelsesbrev, jf. brev av 4. oktober 2017

  • Det er ikke riktig at hjulhuset og overvasshjulet allerede har vært flyttet en gang. Det har kun ligget lagret og ikke vært satt opp.
  • Hjulhuset ligger ikke trygt. Det ligger i et forfallent uthus hvor den ene veggen mangler. Det er satt opp en presenning over veggen som dekke. 
  • Klager viser forståelse for at fondet har begrenset med midler og må foreta en streng prioritering. Når klager ser på listen over tiltak som har fått tilskudd så finnes det ingen overvasshjul som har fått støtte. Klager ønsker å påpeke hvor sjeldent og verneverdig prosjektet er.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl § 34 andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler påklages Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse.

Kulturminneverdien til hjulhuset og overvasshjulet er høy og det er viktig å ta vare på disse elementene i gårdstunet. Fondets tilskudd til stabburet i 2016 viser også at gårdstunets kulturminneverdi er blitt vektlagt. Siden flyttingen var nødvendig for å berge hjulhuset og overvasshjulet, la ikke fondet avgjørende vekt på utgangspunktet om at objekter som flyttes normalt ikke får høyeste prioritet. I oversendelsesbrevet til departementet var fondet også oppmerksomme på hjulhusets tilstand og hvordan det oppbevares i dag.

Norsk kulturminnefond har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Klima- og miljødepartementet viser til at fondet har begrunnet avslaget med at søknaden ikke kan gis høyeste prioritet i forhold til den totale søkermassen. Departementet forstår at fondet må ta vanskelige avveininger og valg. Denne gangen har geografi, type kulturminne og ulike målgrupper blant søkerne vært utslagsgivende for at søknaden ikke nådde opp i konkurranse med andre prosjekter.

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken. Departementet ser heller ikke at det foreligger feil ved saksbehandlingen eller rettsanvendelsen i saken, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas dermed ikke til følge.

Konklusjon:

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 6. februar 2017.

Klagen tas ikke til følge.


Med hilsen


Jan Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Amalie Jota
førstekonsulent

Kopi
Kulturminnefondet