Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt 170083 Utstu Reitan, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag

Saken gjelder et våningshus oppført i 1878. Det ble søkt om midler til nytt tak (torvtak med platon underlag) og brannmur (pipe) til våningshuset. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere våningshuset. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til klage av 27. mars 2017, på Norsk kulturminnefonds vedtak av 6. februar 2017. Klagen gjelder avslag på søknad om støtte til nytt tak og brannmur på et våningshus i Holtålen kommune, Sør-Trøndelag.

Styret i Norsk kulturminnefond behandlet klagen i styremøtet 6. september 2017. Klagen ble ikke tatt til følge, og er med brev av 20. september 2017 oversendt Klima- og miljødepartementet til endelig behandling.

Klager fikk med brev av 20. september 2017 oversendt kopi av oversendelsesbrevet til Klima- og miljødepartementet med vedlegg. Det var her opplyst om klagers mulighet til å kommentere innholdet i klageoversendelsen, med en frist på 3 uker.

Klager har ikke kommentert klageoversendelsen.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 6. februar 2017.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et våningshus oppført i 1878. Den 14. oktober 2016 søkte klager om midler til nytt tak (torvtak med platon underlag) og brannmur (pipe) til våningshuset. Husets tak og pipe ble ødelagt som følger av stormen "Ivar" i desember 2013. Etter stormen søkte eier om å få rive huset, men fikk avslag på bakgrunn av kulturvernfaglige hensyn. Huset har vært ubebodd som følger av skadene stormen påførte huset i 2013.

Av totale kostnader beregnet til kr 327.128, ble det søkt om 34,1 % - kr 111.603, privatandelen utgjorde 65,9 %.

Ved vurdering av søknaden uttalte Norsk kulturminnefond at fondet har mottatt mange søknader og har begrenset med midler til fordeling. Kulturminnefondet må derfor foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene. De begrensede midlene fordeles i samsvar med målet om å bevare et representativt utvalg kulturminner – hvor geografisk, etnisk, næringsmessig og tidsmessig bredde ivaretas. I tillegg ønsker Kulturminnefondet å prioritere kulturminner som er tilgjengelig for allmennheten, kulturminner som brukes i næringssammenheng og kulturminner i by. Selv om våningshuset har høy kulturminneverdi, nådde ikke søknaden helt opp fordi andre prosjekter ble gitt høyere prioritet. Søknaden ble etter en samlet helhetsvurdering avslått.

Klagers anførsler etter brev av 27. mars 2017

  • Klager fikk avslag på samme søknad om støtte i 2016. Sommeren samme år var klager innom Kulturminnefondet på Røros for å forhøre seg om muligheten for å få tilskudd for samme søknad i neste søknadsrunde. Der hadde klager blitt informert om at han hadde store muligheter for å få støtte dersom han søkte på nytt.
  • Klager ber om at fondet gjennomfører en ny vurdering slik at våningshuset kan bli reddet.

Norsk kulturminnefonds vurderinger etter brev av 20. september 2017

Kulturminnefondet viser til at våningshuset på "Utstu" er kulturminnefaglig interessant og utgjør sammen med fjøset et viktig gårdstun i kulturlandskapet. Ved vurderingen av saknaden ble prosjektet gitt høy prioritet.

På grunn av den store søknadsmengden, i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler, måtte Kulturminnefondet foreta en streng prioritering blant de omsøkte prosjektene, for å oppnå målet om å bevare et representativt utvalg kulturminner. I en prioritering med andre søknader ble det ikke funnet grunnlag for å prioritere denne saken.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl § 34 andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler påklages Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse.

Norsk kulturminnefond har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. I vurderingen av søknaden ga fondet prosjektet høy prioritet – våningshuset anses som kulturminnefaglig interessant. Departementet forstår at fondet må foreta vanskelige avveininger og valg. Denne gangen har geografi type kulturminne og ulike målgrupper blant søkerne vært utslagsgivende for at søknaden i denne runden ikke nådde opp i konkurranse med andre prosjekter.

Klagen tas dermed ikke til følge.

 

Med hilsen


Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Amalie Jota
førstekonsulent

Kopi
Kulturminnefondet