Klage på avslag vedr søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond for opprustning av tidligere herredshus ”Fila” på Helgøy, Karlsøy kommune i Troms fylke

Saken gjelder et tidligere herredshus på Helgøy i Karlsøy kommune, Troms fylke. Bygningen ble opprinnelig bygd som foreningslokale av Helgøy venstreforening i 1900 og ble senere brukt av Helgøy kommune i en periode frem til 1964. Nåværende eier, Jim J. Møllnes, søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd for totalrenovering av bygget, som var i veldig dårlig forfatning. For å unngå at bygget falt sammen måtte søker sette i gang renoveringsarbeidene før søknad ble sendt inn til fondet. I henhold til fondets forskrift § 11 kan ikke tilskudd gis for et tiltak som før søknadstidspunktet er iverksatt. Norsk kulturminnefond avslo dermed søknaden. Søker klaget på vedtaket, men fondet opprettholdt sitt vedtak. Saken ble deretter oversendt til departementet for endelig avgjørelse. Departementet oppretthold fondets vedtak da bestemmelsen i forskriften er absolutt og ikke åpner for unntak.

Miljøverndepartementet viser til din klage datert 3.6.2011 vedr avslag på søknad om tilskudd til opprustning av tidligere herredshus ”Fila” på Helgøy i Karlsøy kommune. Departementet viser videre til dine kommentarer, til Norsk kulturminnefonds oversendelse, i brev av 3.1.2012.

Miljøverndepartementet har gjennomgått og vurdert alle sider av saken og kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller saksbehandlingen som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41.

Norsk kulturminnefonds vedtak opprettholdes.

Bakgrunn

Saken gjelder bygningen ”Fila”, som opprinnelig ble bygd som foreningslokale av Helgøy venstreforening i 1900. Fra 1936 ble bygget tatt i bruk som herredshus av tidligere Helgøy kommune (som senere ble sammenslått med Karlsøy kommune)frem til 1964.

I mars 2010 kjøpte Jim J. Møllnes (heretter kalt klager) bygget. Bygningen var da i så dårlig forfatning at den var til fare for omgivelsene i kuling eller storm. Klager satte raskt i gang tiltak for å berge det som var igjen av bygget. Klager sendte inn søknad om tilskudd 21.1.2011, på kr 525.000,- for totalrenovering av bygget. Karlsøy kommune uttalte seg om saken og var positiv til tiltaket.

På grunn av at tiltaket var iverksatt på søknadstidspunktet avslo Norsk kulturminnefond søknaden den 28.4.2011, i medhold av fondets forskrift § 11. Søker påklaget vedtaket, den 3.6.2011. Fondet opprettholdt sin vurdering i saken og oversendte saken til endelig avgjørelse i Miljøverndepartementet den 14.12.2011.

Klagers anførsler, jf brev av 3.6.2011 og 3.1.2012

Klager har i hovedsak anført at tiltaket ble iverksatt umiddelbart fordi bygget stod i fare for å falle ned og var farlig for omgivelsene med løse bygningsdeler. Helgøy er utsatt for kuling og storm noe som kunne ha jevnet bygget med jorden. På bakgrunn av dette var det ikke mulig å avvente fondets behandling av søknaden. Klager anmoder om at søknaden vurderes på nytt.

Klager har videre i sine kommentarer til fondets oversendelse til departementet anført at det er det historiske som bør være det førende i saken. Dette til tross for at kravet i forskriften § 11 ikke er oppfylt. Klager anmoder om at det gjøres et unntak fra bestemmelsen.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelse datert 14.12.2011

Norsk kulturminnefond viser til at de har forståelse for at det var nødvendig å sikre bygningen med det samme. Klager kunne allikevel ved direkte henvendelse til fondet fått opplysninger om vilkårene for et eventuelt tilskudd. En søknad for deler av prosjektet kunne da ha blitt sendt inn. Fondets forskrift § 11 sier at ”det ikke kan gis tilskudd til tiltak som allerede er iverksatt på søknadstidspunktet”. Forskriften ligger lett tilgjenglig på fondets hjemmeside.

Norsk kulturminnefond har på bakgrunn av sin vurdering konkludert med at til tross for at bygningen utgjør et viktig kulturminne i kommunen, er det ikke rom for å fortolke og praktisere forskriftens bestemmelse på en annen måte. Fondet kan ikke finne feil ved saksbehandlingen som kan ha betydning for resultatet og opprettholder sitt vedtak i saken.

Departementets vurdering

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra Norsk kulturminnefond bare påklages til Miljøverndepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Fondets skjønnsutøvelse kan derfor ikke overprøves av Miljøverndepartementet. Denne begrensningen i klageretten er foretatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 femte ledd. Ved klage kan kulturminnefondet selv vurdere alle sider av saken, uansett hva klagen er begrunnet med. 

Departementet er enig i kulturminnefondets begrunnelse for vedtaket. Fondets forskrift § 11 forutsetter at tiltaket ikke må være iverksatt på søknadstidspunktet for å få tilskudd. Ordlyden i bestemmelsen er absolutt og åpner ikke for unntak. Formålet med en slik bestemmelse er at tilskudd skal stimulere til å igangsette tiltak. Det er gjennom en søknadsbehandling fondet kan sette vilkår som setter rammer for på hvilken måte istandsettingen skal skje. Tilskuddsordningen skal ikke fungere som en slags refusjonsordning.

Departementet er videre enig med fondet i at søker kunne ha tatt direkte kontakt med fondet før tiltaket ble igangsatt for å avklare situasjonen nærmere. Fondets forskrifter er også tilgjenglige på deres hjemmesider. 
 
Miljøverndepartementet har gjennomgått og vurdert alle sider av saken og kommet frem til at det ikke foreligger feil ved saksbehandlingen som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41.

Norsk kulturminnefonds vedtak opprettholdes.


Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver

Kopi:
Norsk kulturminnefond