Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til etablering av fyringsanlegg i Gamlebygningen på gården Aaset søndre i Åmot kommune, Hedmark

Saken gjelder et gårdsanlegg, Aaset søndre, som ble vedtaksfredet av Riksantikvaren i 2014, i medhold av kulturminneloven § 15 jf. § 22. Gården består av flere bygninger fra perioden 1700 - 1800 – tallet. Søknaden ble avslått av Kulturminnefondet. Avslaget er begrunnet i at fondet har en praksis om ikke å prioritere søknad om midler til tekniske anlegg. Søker har tidligere fått avslag for lignende tiltak med begrunnelse om at tekniske oppgraderinger faller utenfor fondets tilskuddsramme. Avslaget ble påklaget av klager og oversendt departementet for endelig avgjørelse. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til ditt brev av 4.7.2014 vedr klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til etablering av fyringsanlegg i Gamlebygningen på gårdsanlegget Aaset søndre, i Åmot kommune. 

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.11.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et gårdsanlegg, Aaset søndre, som ble vedtaksfredet av Riksantikvaren i 2014, i medhold av kulturminneloven § 15 jf. § 22. Gården består av flere bygninger fra perioden 1700 - 1800 – tallet.      

Jo Petter Grindstad (heretter kalt klager) søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd den 30.10.2013 på kr 1 300 000,- til etablering av nytt fyringsanlegg i Gamlebygningen på gården. Anlegget skal skape et stabilt inneklima i Gamlebygningen i første omgang. Tiltaket utgjør en del av et større restaureringsprosjekt med istandsetting av hele gården. I tillegg til å bevare gårdens kulturminneverdi er formålet å kunne ta i bruk bygningene til kurs og konferansesenter med overnattingsmuligheter. Prosjektet utføres i samråd med Riksantikvaren og Hedmark fylkeskommune. Søker har tidligere søkt om midler til fyringsanlegg i 2012. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at dette er en teknisk oppgradering som normalt ikke prioriteres innenfor kulturminnefondets rammer.

Gjeldende søknaden om tilskudd er avslått av Norsk kulturminnefond den 28.5.2014. Fondet har i avslaget vist til at søknadssummen er høy. Avslaget er begrunnet i at fondet har en stor søkermasse og begrenset med økonomiske midler til rådighet. Søknaden er ikke blitt prioritert i konkurranse med andre prosjekter.

Vedtaket ble påklaget den 4.7.2014. Ved behandling av klagen i møte den 21.10.2014 ble saken utsatt. Da styret foretok endelig behandling av klagen på styremøte av 28.11.2015, ble vedtaket om avslag opprettholdt. Klagen ble deretter oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 2.3.2015. På grunn av fondets behandling av klagen i to møter, oppstod en usikkerhet mht om klagen delvis ble tatt til følge. Departementet sendte brev til klager den 12.3.2015, og senere 16.3.2015 om dette. I det siste brevet er det gjort klart at fondet opprettholder sitt vedtak om avslag i saken.

Klagers anførsler jf. brev av 4.7.2014

Klager mener at kulturminnefondets begrunnelse for avslaget er at det omsøkte tiltaket er for kostbart. Som eier av et fredet bygg og på vegne av offentlighetens interesser, er en privatperson pålagt å ivareta kulturminnet. Kulturminnevern koster, noe som er grunnen til at det søkes om tilskudd. Klager mener fondets begrunnelse for vedtaket om avslag er uklart.

Klager mener videre at kulturminnefondet antyder i sin saksvurdering og avslag at det finnes rimeligere alternativer for klimastyring og oppvarming av bygningsmassen søknaden omfatter. Denne påstanden er ikke dokumentert. Dersom det finnes rimeligere løsning av varig karakter ville det selvfølgelig ha vært bedre for klager. Dette fordi klager ikke bare vil måtte dekke investeringskostnadene, men også framtidige drifts- og fyringsutgifter som følge av tiltaket. Klager antar at fondet i sin vurdering om alternativ løsning har gjort en faglig vurdering. Han etterspør en slik vurdering.  

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. styremøte den 28.11.2014

Klagen skulle vært behandlet på styremøte i kulturminnefondet 21.10.2014. I saksframlegget til styret ble det foreslått å endre vedtaket og gi et skjønnsmessig tilskudd på kr. 570 000,-. Saken ble bestemt utsatt til neste møte. I styremøte 28.11.2014 ble saken behandlet og opprinnelig vedtak om avslag opprettholdt.

Styret har lagt til grunn at selv om det ofte er kostnadskrevende å istandsette verneverdige bygninger, må fondet, på grunn av en stor søkermasse, foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Høy søknadssum er ikke en selvstendig avslagsgrunn, men fondet har begrenset med midler til disposisjon. Styret har derfor fastsatt visse overordnete retningslinjer for fordelingen, som for eksempel at fondet ikke prioriterer tekniske anlegg.

Etter en ny vurdering av alle sider av saken finner styret i Norsk kulturminefond at det ikke er grunnlag for å prioritere tekniske anlegg innenfor kulturminnefondets tilskuddsramme.

Klagers anførsel, jfr brev av 18. mars 2015

Klager mener at søknaden dokumenterer og begrunner bakgrunnen og behovet for et fyringsanlegg. Han visert til at inneklimaet er en bakenforliggende utfordring for ivaretakelse av bygningen og viktig for det videre istandsettingsarbeidet.

Klima- og miljødepartementets merknader

Departementet vil innledningsvis beklage den usikkerhet som oppsto i forbindelse med fondets behandling av klagen. Vi merker oss i denne forbindelse klagers anmodning om at fondet bør gjennomgå sine rutiner ved utsending av informasjon i klagesaker.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

Klima- og miljødepartementet viser til vedtaket om avslag i saken, av 28.5.2014, og senere behandling av klagen på styremøte den 28.11.2014. Kulturminnefondet opprettholder sitt vedtak om avslag i saken. Avslaget er begrunnet i at fondet har en praksis om ikke å prioritere søknad om midler til tekniske anlegg. Søker har tidligere fått avslag for lignende tiltak med begrunnelse om at tekniske oppgraderinger faller utenfor fondets tilskuddsramme.

Departementet viser til klagers merknader i brev av 18.03.15 der betydningen av inneklima i bevaringsverdige bygninger er belyst. Det er imidlertid slik at fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Gjeldende søknad er derfor ikke nådd opp i konkurranse med andre prosjekter. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas ikke til følge

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik Bøe
seniorrådgiver 

Kopi til:
Norsk kulturminnefond
Pb 253 Røros
7361RØROS