Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til gjenoppbygging av våningshuset på Forbrigd Nordre Kvam, Nord - Fron kommune, Oppland fylke

Saken gjelder flytting og gjenoppbygging av et våningshus fra 1860 – tallet på Forbrigd gård i Nord-Fron kommune. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til flytting og istandsetting av huset. Søknaden ble avslått av fondet med begrunnelse om at utskiftning av tak medfører en for omfattende endring av det opprinnelige bygget. Videre at søknaden ikke er prioritert i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og opprettholder fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til deres brev datert 7.7.2014 vedr klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til gjenoppbygging av våningshuset på Forbrigd Nordre Kvam i Nord – Fron kommune i Oppland.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder flytting og gjenoppbygging av et våningshus fra 1860-tallet på Forbrigd gård i Nord – Fron kommune. Våningshuset bestod tidligere av to tømrede bygninger fra ca. 1750 og 1875. Disse er senere sammenbygd med en svalgang av reisverk. Bygget er forfallent og trenger restaurering.

Ole Forbrigd (heretter kalt klager) søkte om tilskudd, den 30.10.2013, på kr 200.000,- til utskiftning av taket på våningshuset. Totalkostnadene i søknaden er oppgitt til kr 566.000,-. Prosjektet omfatter flytting av hovedvåningshuset lenger inn på tunet, noe bort fra svalgangshuset, for deretter å restaurere bygget. Formålet er både å bevare, samt ta i bruk huset som generasjonsbolig senere. Videre ønsker han å øke gårdsturismen til eiendommen. Klager har fått rammetillatelse, den 18.4.2013, av Nord- Fron kommune i medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 til flytting av bygget. Oppland fylkeskommune har i brev datert 3.7.2012 gitt uttalelse om saken.Videre har Gudbrandsdalsmusea AS gitt en anbefalning om hvordan omleggingen av skifertaket bør utføres, jf. brev av 30.1.2011. Klager har fått tilskudd på kr 113.095,- av Nord- Fron kommune til prosjektet. Tilskuddet er gitt til restaurering av grunnmur, drenering og utskifting av tømmerstokker på huset, jf brev av 22.10.2012.  

Fondet vurderte søknaden som mangelfull og sendte brev til klager, datert 17.12.2013 hvor det ble bedt om ytterligere informasjon om tiltaket. Slik informasjon ble ikke mottatt innen fristen. Søknaden ble deretter avslått, den 28.5.2014, med begrunnelse om at denne var for mangelfull til å kunne behandles. Vedtaket ble påklaget av klager i brev av 7.7.2014. Klager supplerte deretter saken med etterspurt dokumentasjon, den 21.10.2014. Klagen ble behandlet i styremøte i Norsk kulturminnefond den 28.11.2014. Styret opprettholdt vedtaket om avslag. Klagen ble oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 9.1.2015. Klager har ikke sendt inn ytterligere merknader til departementet.

Klagers anførsler, jf. brev av 7.7.2014

Klager viser til at grunnet stort arbeidspress i den aktuelle perioden ble ikke etterspurt dokumentasjon innsendt til fondet innen fristen. Klager ønsker å bevare husets identitet og samtidig ivareta dagens byggtekniske krav. En istandsetting og bevaring av huset er både økonomisk og arbeidsmessig svært omfattende og prosjektet er på grensen til å kunne gjennomføres. Det avgjørende er at det bevilges støtte til prosjektet bl.a. med tanke på fremtidige restaureringstiltak av de andre tømmerbygningene på eiendommen.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. styremøte av 28.11.2014

Norsk kulturminnefond viser til at prosjektet er interessant, men de har ikke nok opplysninger til å kunne vurdere søknaden. Visse opplysninger må være tilstede for at fondet skal vurdere et prosjekt, som for eksempel fullmakt fra eier og søknadssum. Søker burde ha skaffet frem en del av de etterspurte dokumentene og/eller kontaktet fondet for å bli veiledet på hvordan han kunne bidra med å opplyse saken. Kulturminnefondet må i løpet av kort tid, etter utløpt søknadsfrist, behandle et stort antall søknader. Det er derfor avgjørende at nødvendige opplysninger foreligger.

Før førstegangsbehandling av søknaden ba fondet om opplysninger om omleggingen av taket, jf. brev av 17.12.2013. Søknaden manglet bl.a. opplysninger om hvordan tiltaket er tenkt utført. Videre manglet det en spesifisering av dimensjoner og om hvilke materialtyper som skulle brukes i utførelsen av tiltaket. Nye opplysninger ble ikke mottatt og vedtak om avslag ble truffet den 28.5.2014. Fondet fikk tilsendt ny informasjon i brev mottatt 27.10.2014 med redegjørelse for de planlagte tiltakene på gården. I brevet skriver søker at ”Den uisolerte takkonstruksjonen må byttes ut fordi den er underdimensjonert i forhold til krav i plan- og bygningsloven. Det gamle åsetaket må byttes ut med to limtreåser som bærer et isolert sperretak”. Slik takkonstruksjonen beskrives, innebærer tiltaket en totalombygging av taket. Uten nærmere redegjørelse er det vanskelig å si hvordan tiltaket vil virke inn på kulturminneverdiene i bygningen. Kulturminnefondet prioriterer som hovedregel ikke tiltak som medfører så omfattende utskiftning.    

Fondet har etter en ny vurdering av alle sider av saken funnet at det ikke er grunnlag for å prioritere søknaden. Fondet kan ikke se at det er feil i saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket.

Klima- og miljødepartementets merknader         

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for Norsk kulturminnefonds vedtak om avslag av 28.5.2014. I gjeldende sak har fondet etterspurt nødvendige opplysninger jf. mangelbrev av 17.12.2013. Supplerende dokumentasjon fra klager ble sendt inn etter at vedtaket om avslag ble fattet. Fondet vurderte det slik at dokumentasjon fremdeles ikke var tilstrekkelig, men under ny styrebehandling den 28.11.2014 har fondet allikevel valgt å realitetsbehandle søknaden.

Departementet oppfatter fondets begrunnelse for avslaget slik at tiltaket medfører en for omfattende utskiftning av taket på våningshuset. Fondet prioriterer som regel ikke tiltak som medfører omfattende utskiftninger. Videre har fondet en stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon. Derfor må de foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Gjeldende søknad har ikke nådd opp i konkurranse med andre prosjekter. Fondet har behandlet klagen og har etter en ny vurdering av søknaden funnet å opprettholde vedtaket om avslag i saken. Departementet har ingen merknader til fondets skjønnsutøvelse.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver 

Kopi til:          

Norsk kulturminnefond

  
Pb 253 Røros   7361   RØROS