Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Nordlandsbåt, Balsfjord kommune, Troms fylke

Saken gjelder en nordlandsbåt fra ca. 1890 bygget i Balsfjord. Sylvia Labugt søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til sikring av båten, i tillegg til å bygge en kopi. Formålet er å istandsette båten slik at den senere kan plasseres på et museum, samt å bruke kopien til formidling av kunnskap om båttradisjon fra Balsfjord. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres e-post av 10.7.2014 vedr klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til istandsettingen av Nordlandsbåt, en såkalt kjeks og bygging av kopi i Balsfjord kommune. 

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder en nordlandsbåt fra ca. 1890 bygget i Balsfjord. Tidligere har det vært et aktivt båtbyggermiljø i området. I dag er det bare et fåtall båter igjen. Nordlandsbåten er den eneste 2 ½ roms båt bevart fra dette området.

Sylvia Labugt (heretter kalt klager) søkte om tilskudd, den 26.10.2010, på kr 93 000,- til sikring av nordlandsbåten, i tillegg å bygge en kopi av båten. Formålet er å istandsette båten slik at den kan plasseres på museum, samt å bruke kopien til formidling av kunnskap om båttradisjonen. Fondet manglet nødvendige opplysninger i saken og sendte mangelbrev til klager den 16.12.2013. Klager supplerte søknaden med etterspurt dokumentasjon pr. brev den 10.1.2014 etterfulgt av e-post av 15.1. og 16.1.2014. Søknaden om tilskudd ble avslått av Norsk kulturminnefond den 28.5.2014. Kulturminnefondet påpeker i sin vurdering at dokumentasjonsprosjekter og kopibygging er tiltak som fondet normalt ikke prioriter. Avslaget er etter dette begrunnet med at denne søknaden ikke når opp i konkurranse med andre prosjekter. Vedtaket ble påklaget av søker i e-post av 10.7.2014. Klagen ble behandlet i styremøtet i Norsk kulturminnefond den 28.11.2014 der styret opprettholdt vedtaket om avslag. Klagen ble oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 16.2.2015.  Klager har ikke sendt inn ytterligere merknader til departementet.

Klagers anførsler, jf. brev av 10.7.2014

Klager mener fondet ikke har tatt stilling til at nesten kr 30 000,- er nødvendige utgifter for å bevare den gamle båten fra ytterligere forfall. Dette er en saksbehandlingsfeil. Klager viser til at de ønsker først og fremst å bevare den gamle originale båten fra ytterligere forfall. Videre er egenandelen i prosjektet tiltenkt å finansiere bygging av kopien. Klager ber på dette grunnlag fondet om å revurdere sin avgjørelse i saken om å gi tilskudd til bevaring av den gamle båten.  

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev av 28.11.2014

Norsk kulturminnefond viser til at saken gjelder bevaring av en båt som ikke lenger skal brukes på sjøen, men settes på land. Fondet har forståelse for at søker ønsker å ta vare på original båten. Det er viktig å kunne benytte den som modell for eventuell senere bygging av slike båter. Fondet gir midler til en foreløpig sikring av objekter inntil man får muligheten til å sette objektet i stand. I gjeldende sak skal nordlandsbåten ikke istandsettes men permanent sikres. Prosjektet faller således ikke inn under sikringsordningen til fondet.

På grunn av en stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon, må kulturminnefondet foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Etter en helhetlig vurdering av saken ser fondet ikke grunnlag for å omgjøre sitt vedtak og prioritere søknaden. Fondet kan ikke se at det er feil i saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013. 

Klima- og miljødepartementet viser til vedtaket om avslag av 28.5.2014. Søknaden gjelder et dokumentasjonsprosjekt og bygging av kopi som er tiltak fondet normalt ikke prioriterer. Departementet viser også til at fondet normalt bare gir tilskudd til sikringsprosjekter når formålet er at objektet senere skal istandsettes. Dette er ikke tilfellet i denne saken.

På bakgrunn av en stor søkermasse i forhold til tilgjenglige tilskuddsmidler må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Fondet har behandlet klagen og har etter en ny skjønnsmessig vurdering funnet å opprettholde avslaget. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken.

Klima- og miljødepartementet kan ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver

Kopi til:          

Norsk kulturminnefond   Pb 253 Røros   7361   RØROS