Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til publisering av gårds- og slektsbok for gården Gald, gnr. 172 bnr. 1, i Stryn kommune, Sogn og Fjordane

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev av 5.7.2014 vedr klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til trykking og utgivelse av gårds- og slektsbok for gården Gald i Stryn kommune, Sogn og Fjordane fylke.   

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et prosjekt med formål å registrere, samt dokumentere, levekår og den historiske utviklingen på gården Gald i Stryn kommune. Gårds- og slektsboka omfatter blant annet beskrivelse av historiske fakta om gården og omkringliggende lokalområde på Gald, med dokumenter fra 1593 til 1857. Målet er blant annet å dokumentere samt offentliggjøre historiske data for fremtidige generasjoner og offentlige institusjoner i en samlet bok.

Peder Verlo (heretter kalt klager) søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd den 27.10.2013 på kr 90 000,- til trykking og utgivelse av boken. Totalkostnadene i prosjektet utgjør

kr 300 000,-. Søker har fått kr 10 000,- av Stryn kommune til prosjektet.  Søknaden om tilskudd ble avslått av Norsk kulturminnefond den 28.5.2014. I avslaget viser fondet til at kulturminnefondets primære virkeområde er å bidra til å ta vare på kulturminner og kulturmiljøer. En gårds- og slektsbok inngår ikke i definisjonen av kulturminne eller kulturmiljø etter kulturminneloven. Avslaget er i hovedsak begrunnet i at prosjektet faller utenfor kulturminnefondets tilskuddsordning da fondet normalt ikke gir støtte til publikasjoner. Fondet har begrenset med økonomiske midler til rådighet og har derfor etter en helhetlig vurdering ikke prioritert søknaden. Vedtaket ble påklaget av klager den 5.7.2014. Klagen ble behandlet i styremøte i Norsk kulturminnefond den 28.11.2014 der styret opprettholdt vedtaket om avslag. Klagen ble oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 16.2.2015. Klager har ikke kommentert kulturminnefondets oversendelse.

Klagers anførsler jf. brev av 5.7.2014

Klager viser til at det under kulturminnefondets primære virkefelt står at prosjekter som omfatter dokumentasjon, formidling og håndverk også kan bli prioritert. Samtidig ser klager at objektgrunnlaget for søknaden kunne vært synliggjort på en bedre måte. Klager viser til at registreringen er svært omfattende og at arbeidet har pågått i mange år. Prosjektet ledes og utføres av en redaksjonsnemnd på syv personer. I arbeidet er det vektlagt at boken skal ha en allmenn interesse og være tilgjenglig som samfunnsnyttig oppslagsverk. I tillegg kommer det en slektsdel i boken som søknaden ikke omfatter. Klager viser videre til at prosjektet omfattes av intensjonene i kulturminneloven. Klager ber om at avslaget omgjøres og at et tilskudd innvilges slik at prosjektet lar seg gjennomføre.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev av 28.11.2014

Norsk kulturminnefond viser til informasjon som er lagt ut på fondets hjemmeside vedrørende formidlings- og dokumentasjonstiltak. Her står det at formidling, dokumentasjon og håndverksutførelse knyttet opp mot en fysisk istandsetting kan få støtte av fondet. Resultatet av et slikt prosjekt bør være at objektet nyter godt av tiltaket, og at istandsetting og bevaring
blir en del av sluttproduktet. Det samme gjelder for tiltak som kursvirksomhet, utdanning og opplæring. 

Prosjektet fremstår som nedtegnelse av gården Galds historie og formidling uten at denne er tilknyttet fysiske tiltak på gården. Slik kulturminnefondets ordning praktiseres vil ikke trykking av en gårds- og slektsbok falle direkte inn under ordningen.

På grunn av en stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon, må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Etter en helhetlig vurdering mener fondet at søknaden ikke når opp i den interne prioriteringen i søknadsmassen. Det er ikke kommet inn nye momenter som gir grunnlag for å endre avgjørelsen i saken.

Klagers kommentar til Norsk kulturminnefonds oversendelse 18. mars 2015

Klager opprettholder sinn hovedpåstand, at objektet i søknaden faller innenfor intensjonen i kulturminneloven og at søknaden er innenfor Kulturminnefondets primære virkefelt. Klager fremholder at fondet kan gi støtte og prioritere prosjekter som omfatter dokumentasjon, formidling og håndverk. Klager viser til at prosjektet har hatt som mål å registrere og dokumentere levekår og utvikling for gården Gald og lokalsamfunnet utenfor og sikre disse verdiene og lokalhistorien for ettertiden. Formålet er å følge utviklingen på gårde og i lokalsamfunnet fra den første bosetningen etter svartedauen.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

Klima- og miljødepartementet viser til fondets begrunnelse for avslaget, jf. vedtaket og oversendelsesbrevet av 28.11.2014, samt klagers kommentar til fondets oversendelse av 18. mars 2015. Fondet gir normalt ikke støtte til tiltak som kun omfatter en registrering og/eller dokumentering av historiske fakta. Publikasjoner eller formidlingstiltak blir som regel ikke prioritert med mindre tiltaket utgjør en del av et prosjekt hvor dette er knyttet til en istandsetting og bevaring av et kulturminne. Det er ikke tilfellet i denne saken. Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Gjeldende søknad er ikke nådd opp i konkurranse med andre prosjekter. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik Bøe
seniorrådgiver

Kopi til:
Norsk kulturminnefond Pb 253 Røros 7361 RØROS