Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til restaurering av et steinhus og seterhus i Ottadalen, Vågå kommune, Oppland fylke

Saken gjelder et seterhus, fra ca. 1600 – tallet, og et gammelt fjøs i Ottadalen, Vågå kommune. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd med formål å istandsette bygningene. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere søknaden i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt vedtaket da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til deres brev datert 30.6.2014 vedr klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til reparasjon og istandsetting av et steinhus og seterhus i Ottadalen, Vågå kommune i Oppland fylke.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder en seter med et steinfjøs og seterhus, sterkt forfallent, i Ottadalen, Vågå kommune. Seterhuset var opprinnelig en årestue fra tidlig på 1600 – tallet og det har vært setring på eiendommen frem til omkring 1900.

Per Ove Røe søkte om tilskudd, den 27.10.2013, på kr 300.000,- til nytt tak og gulv i seterhuset og istandsetting av mur på fjøs, samt reparasjon av fjøstak. Totalkostnadene i prosjektet utgjør kr 904.244,-. Søknaden ble vurdert mangelfull og fondet sendte mangelbrev, datert 20.1.2014, til søker. Søker supplerte sin søknad med etterspurt dokumentasjon. Søknaden ble deretter avslått av fondet, den 28.5.2014. Avslaget ble begrunnet med at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Vedtaket ble påklaget av søker i brev 30.6.2014. Klagen ble behandlet i styremøtet i Norsk kulturminnefond den 21.10.2014 der styret opprettholdt vedtaket om avslag. Klagen ble oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 27.11.2014.

Klagers anførsler, jf. brev av 7.7.2014

Klager viser til forskrift for vedtekter for Norsk kulturminnefond § 1 som definerer fondets formål. Stående bygg på eiendommen har en høy bevaringsverdig og byggene er godt historisk dokumentert og vurdert av fagpersoner. Få slike autentiske setre er bevart i Norge. Klager mener at et slik autentisk anlegg, med en så høy kulturminneverdi, må utgjøre kjernen i og omfattes av Norsk kulturminnefond sitt formål og arbeid.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev av 27.11.2014    

Norsk kulturminnefond viser til at det er få slike setre igjen som samtidig er ganske intakte. Søker ønsker å gjenskape et autentisk gammelt setermiljø og samtidig benytte stedet til fritidsbruk. Søknaden er godt dokumentert og fondet ser det som svært positivt at eieren vil ta vare på bygningene og kulturminneverdiene i anlegget.

Liasetra ligger i en del av landet som hvert år får tildelt støtte til mange prosjekter. Det finnes mange, særpregete kulturminner i området og prosjektene er som oftest godt forberedt når det søkes om midler. Det gjør det utfordrende å prioritere søknadene fra dette distriktet. Over mange år har Kulturminnefondet nå gitt tilskudd til istandsettelse og restaurering av et stort antall bygninger med tilknytning til landbruket i området. På grunn av en stor søkermasse i forhold til tilgjenglige tilskuddsmidler må fondet foreta en streng prioritering mellom en rekke gode prosjekter. I de kriteriene som er lagt til grunn for en slik vurdering er det blant annet lagt vekt på å sikre en god geografisk fordeling av midlene. Tilsvarende gjelder variasjon i type objekter det gis tilskudd til.

Fondet har etter en ny skjønnsmessig konkret vurdering av alle sider av saken funnet at det ikke er grunnlag for å prioritere søknaden. Fondet kan ikke se at det er feil i saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket.

Klima- og miljødepartementets merknader         

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013. 

Klima- og miljødepartementet viser til at vedtaket om avslag av 28.5.2014 er begrunnet med at fondet ikke har kunnet prioritere prosjektet i konkurranse med andre søknader. På bakgrunn av en stor søkermasse i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Gjeldende sak er vurdert opp mot kriterier og prioriteringer som fondet tillegger vekt i behandlingen av innkomne søknader. Departementet viser spesielt til fondets henvisning til at de ønsker å sikre en god geografisk fordeling av tilskuddsmidlene. Fondet har behandlet klagen og har etter en ny skjønnsmessig vurdering av søknaden funnet å opprettholde avslaget. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver

Kopi til:                       

Norsk kulturminnefond   Pb 253 Røros   7361   RØROS