Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet gammelt kommunehus, hytte i Vindafjord kommune, Rogaland

Saken gjelder ei hytte i Vindafjord i Rogaland. Den er oppført rundt 1900. Klageren søkte om tilskudd til å skifte ut sju vinduer med nye i tilsvarende stil. Kulturminnefondet avlo søknaden fordi fondet ikke gir støtte til å skifte ut originale deler. Klima- og miljødepartementet opprettholdt avlsaget.

Klima- og miljødepartementet viser til klagen datert 24. april 2017 på Norsk kulturminnefonds vedtak datert 6. februar 2017 om å avslå tilskudd til å sette i stand ei hytte i Vindafjord.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven paragraf 41. Departementet har heller ingen merknader til Kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 6. februar 2017.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder ei hytte i Vindafjord i Rogaland. Hytta er oppført rundt 1900. Klageren søkte om tilskudd til å skifte ut sju originale vinduer med nye i tilsvarende stil. Vinduene er av typen isospross, laminert heltre av seintvoksende norsk malmfuru med tolagsisolerglass. Vinduene vil gi omtrent den samme lysåpningen som de eksisterende vinduene gjør.

Bygningen ble flyttet til stedet der den nå står, i 1924. De eksisterende vinduene er de originale fra 1900. De er i dårlig forfatning. Det er tenkt å levere vinduene som skiftes ut, til en håndverker som er tilknyttet prosjektet, slik at de kan lagres og brukes til dokumentasjon.

Vinduene søkeren har tenkt å bytte til, er anbefalt av vernemyndighetene. Ettersom hytta ligger i et regulert verneområde, er det stilt krav til hva slags type vinduer som kan erstatte de eksisterende.

I behandlingen av søknaden har fondet lagt vekt på at søkeren ønsker å erstatte de eksisterende vinduene med nye, kopier av de gamle. Kulturminnefondet gir normalt ikke støtte til tiltak som går ut på å skifte ut originale bygningsdeler. Grunnen til det er fordi det kan føre til at kulturminneverdier går tapt og fordi det miljømessig er en dårligere løsning. I søknaden blir det lagt liten vekt på alternative løsninger. Fondet har vurdert alle siden av saken og har kommet til at det ikke er grunnlag for å prioritere søknaden.

Klagerens anførsler, datert 24. april 2017

Klagerne viser til at huset ligger i en hensynssone der bygningene skal framstå mest mulig originalt. Klagerne er klar over at det er ønskelig å restaurere vinduene, og har vurdert det. Imidlertid har de, sammen med en tømrer, funnet ut at det ikke er mulig å gjennomføre, fordi vinduene er i så dårlig forfatning. Derfor besluttet de å bestille kopier av de originale. Klageren viser til at de bestilte vinduene er godkjent av Vindafjord kommune og av Rogaland fylkeskommune. Det at de har måttet bestille spesialkopier, gjør prosjektet dyrere enn om de hadde valgt billigere vinduer, noe som er vanskelig på grunn av at hytta ligger i en hensynssone. På bakgrunn av dette ber klagerne om en ny vurdering av saken.

Kulturminnefondets merknader, jf. oversendelsen datert 14. desember 2017

I sine merknader viser Norsk kulturminnefond til at målet for fondets virksomhet er å redusere tap av verneverdige kulturminner. Når originale bygningsdeler blir skiftet ut, kan kulturminneverdiene gå tapt, og bygningen kan miste mye av sin historiske verdi. Kulturminnefondet prioriterer prosjekter som går ut på å ta vare på bygningens originale deler. Originale elementer utgjør en viktig del av bygningens historiske lesbarhet. Derfor vil fondet normalt prioritere å støtte prosjekter som vil bevare de originale elementene framfor prosjekter der man planlegger å bruke nyere teknikker og velger nyere materialer. Særlig blir dette viktig når fondet må prioritere mellom mange, gode søknader.

På grunn av en stor søkermasse og begrensete midler, må Kulturminnefondet hvert år prioritere strengt mellom prosjektene det er søkt om støtte til. I prioriteringen legger fondet vekt på regional fordeling, type kulturminne og ulike målgrupper blant søknadene.

Ut fra en samlet vurdering, kom fondet fram til at denne søknaden ikke nådde opp. Det har heller ikke kommet nye momenter i saken, og Kulturminnefondet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket.

Klima- og miljødepartementets merknader

Norsk kulturminnefonds vedtak i saker om tildeling av tilskuddkan påklages til Klima- og miljødepartementet.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sidene av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven paragraf 34, andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere synspunktene klageren fremmer.

Med en svært stor søknadsmengde og begrensete tilskuddsmidler, må Norsk kulturminnefond prioritere strengt. Det innebærer å prioritere ned noen søknader, blant annet søknader der søkeren ønsker å bytte ut originale bygningsdeler med kopier.

Klima- og miljødepartementet støtter Kulturminnefondet avgjørelse i denne saken. Departementet har heller ingen merknader til fondets skjønnsutøvelse og kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven paragraf 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen


Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Moltke-Hansen
seniorrådgiver

Kopi:
Kulturminnefondet