Klage på vedtak fattet av Norsk kulturminnefond om avslag på søknad om tilskudd til utbedring av tak og pipe samt panel og vinduer på ”Drengestua”, Kongsvinger kommune, Hedemark fylke

Søknaden gjelder ”Drengestua” som ligger i verneområdet Øvrebyen på Kongsvinger. Den er blant de eldste eiendommene i området og ble opprinnelig fradelt fra Gjemsgården.

Klage på vedtak fattet av Norsk kulturminnefond om avslag på søknad om tilskudd til utbedring av tak og pipe samt panel og vinduer på ”Drengestua”, Kongsvinger kommune, Hedemark fylke

Miljøverndepartementet viser til deres brev av 30. mai 2013 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 16. april 2013, der det ikke gis tilskudd til omsøkte tiltak på ”Drengestua”.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 16. april 2013.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Søknaden gjelder ”Drengestua” som ligger i verneområdet Øvrebyen på Kongsvinger. Den er blant de eldste eiendommene i området og ble opprinnelig fradelt fra Gjemsgården.

Therese Haagensen Finstad søkte den 29. august 2012 om tilskudd til tiltak som å utbedre tak og pipe. Kulturminnefondet ba om å få oversende tilleggsopplysninger 20. desember 2012. Finstad etterkom dette i brev av 16. januar 2013.

Søknaden ble avslått av fondet i styremøte 16. april 2013 fordi tiltaket var iverksatt før søknadsfristen.

Klagers anførsler, jf. brev av 5. juni 2013

Klagers hovedanførsel er at det på forhånd var avklart med fylkeskommunen at de kunne sette i gang arbeidet. De ” fikk godkjenning til oppstart før vinteren grunnet et akutt behov for utbedringer. Dette skulle da ikke ha noen innvirkning på søknaden”.

Klager ber om en ny vurdering av saken.

Kulturminnefondets anførsler, jf. brev av 25. september 2013

Norsk kulturminnefond viser til at det må prioritere strengt mellom ulike prosjekter på grunn av begrenset med midler og mange søkere.

Klager henviser til en igangsettingsavtale med Hedemark fylkeskommune. Kulturminnefondet samarbeider i ulik grad med fylkeskommunene og kan i enkelte tilfeller drøfte prosjekter med fagfolk i fylkeskommunen. Fondet har imidlertid en selvstendig behandling av søknadene og kan vurdere saken forskjellig eller sette andre krav enn fylkeskommunen.

Norsk kulturminnefond viser til at arbeidene var iverksatt og avsluttet på søknadstidspunktet, jf forskrift for Norsk kulturminnefond § 11, tredje ledd.

Når arbeide allerede er ferdigstilt har fondet ingen mulighet til å sette vilkår til utførelsen.

Etter en samlet konkret vurdering mener fondet at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre vedtaket. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift for Norsk Kulturminnefond § 11, tredje ledd.

Klager har ikke kommentert fondets oversendelse til departementet.

Miljøverndepartementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra Norsk kulturminnefond bare påklages til Miljøverndepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Fondets skjønnsutøvelse kan derfor ikke overprøves av Miljøverndepartementet. Denne begrensningen i klageretten er foretatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 femte ledd.

Klager har i denne saken forholdt seg til to forvaltnings instanser som gir tilskudd til verneverdige eiendommer. I dette tilfellet har fylkeskommunen en annen praksis for å gi støtte enn fondet. Fylkeskommunen har valgt å utbetale tilskudd etter at tiltaket er gjennomført. Norsk kulturminnefond har basert sitt vedtak på fondets forskrift § 11, tredje ledd som forutsetter at tilskudd ikke gis til tiltak som er iverksatt på søknadstidspunktet. Formålet med en slik bestemmelse er at tilskudd skal stimulere til å igangsette tiltak. Det er gjennom en søknadsbehandling fondet kan stille vilkår som setter rammer for på hvilken måte istandsettingen skal skje. Tilskuddsordningen skal ikke fungere som en slags refusjonsordning.

Miljøverndepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds vurderinger i denne saken.

Miljøverndepartementet har gjennomgått og vurdert alle sider av saken og kommet frem til at det ikke foreligger feil ved saksbehandlingen eller feil ved lovanvendelsen som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41.

Norsk kulturminnefonds vedtak opprettholdes.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk Kulturminnefondets vedtak av 16.4.2012.

Klagen tas ikke til følge.

                                                                                                              

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
seniorrådgiver