Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Middelalderkirken Romnes, Nome kommune, Telemark

Saken gjelder middelalderkirken Romnes. Nome Kirkelige fellesråd søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til istandsettingstiltak på kirken. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev datert 19.6.2014 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av tak og yttervegger på middelalderkirken Romnes i None kommune, Telemark fylke.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan har virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Middelalderkirken Romnes er et automatisk fredet kulturminne, og i følge Norsk kulturminnefond landets best bevarte middelalderkirke. Romnes har også autentisk barokkinventar.

Nome Kirkelige fellesråd søkte den 31.10.2013 Norsk kulturminnefond om et tilskudd på kr 300 000,- til istandsetting av taket på kirken, fjerning av utvendig pussreparasjoner og kalking av ytterveggene. Norsk kulturminnefond mener prosjektet, som er utarbeidet i samarbeid med Riksantikvaren, på beste måte vil ivareta kulturminneverdiene.

Styret i Norsk kulturminnefond avslo søknaden i vedtak datert 28.5.2014 begrunnet i at gjeldende søknad ikke prioriteres i konkurranse med andre prosjekter. Vedtaket ble påklaget av Nome Kirkelige fellesråd (klager) i brev datert 19.6.2014. Norsk kulturminnefond har behandlet klagen og opprettholder vedtaket om avslag. Klagen er oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 14.1.2015. Klager har ikke sendt inn ytterligere merknader til departementet.

Klagers anførsler, jf. brev av 19.6.2014

Klager viser til Middelalderkirken Romnes høye kulturminneverdi og at kirken er en av landets best bevarte. Klager skriver også at de omsøkte tiltakene, og tidligere foretatt oppgradering av taket, er i tråd med godkjenning fra Riksantikvaren.  

Klager uttrykker ønske om Klima og miljødepartementet ser på saken nytt og at utfallet blir i tråd med direktørens innstilling til saken, jf. saksbehandlingsskjema vedlagt brev til søker datert 18.5.2014.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. saksframlegg datert 14.1.2015

Fondet viser til at det er fondets styre som avgjør alle saker om tilskuddsmidler, med henvisning til § 17 i fondets vedtekter.

Søknaden er gjennomgått og vurdert på et faglig grunnlag. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon, må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Det er ikke kommet nye momenter som gir grunnlag for å endre avgjørelsen. Fondet har derfor etter en ny skjønnsmessig vurdering av alle sider av saken funnet at det ikke er grunnlag for å prioritere søknaden. Fondet kan ikke se at det er feil i saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementets merknader         

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

Vedtaket om avslag er begrunnet i at fondet ikke har prioritert gjeldende prosjekt i konkurranse med andre. Prosjekter som gjelder fredete bygninger konkurrerer om tilskudd på lik linje med andre søkere. Fondet har begrenset med økonomiske midler som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminne og ulike målgrupper blant søkerne. Grunnet en stor søkermasse må fondet nødvendigvis foreta en streng prioritering. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Bengta Ryste
rådgiver

Kopi til:     

Norsk  kulturminnefond   Pb  253 Røros   7361   RØROS