Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Hegge Gård, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan har virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev av 2.7.2014 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til tiltak i våningshuset på Hegge gård, Steinkjær kommune i Nord-Trøndelag fylke.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan har virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn       

Hegge gård ble oppført i annen halvdel av 1700-tallet. Våningshuset, en stor trønderlån av nasjonal verdi, ble fredet i 1923. Fondet har gitt støtte til tiltak på gården i 2012 og 2013.

Elin og Sjur Agdestein søkte den 1.11.2013 om kr 217 000,- til rapping av vegger i peisestue og på storloft i våningshuset på gården. Rapping er den opprinnelige teknikken brukt på veggene. Det legges opp til at rappingen utføres som kurs for 4-5 murere med instruktør. Tiltaket vil derfor føre til økt kompetanse innen rappeteknikk. Prosjektet er totalt budsjettert til kr. 310 000,-. Fondet manglet nødvendige opplysninger i saken og søker har sendt inn tilleggopplysninger. Søknaden om tilskudd ble avslått av Norsk kulturminnefond den 28.5.2014. I avslaget nevner fondet at siden § 10 i forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond er opphevet, er de ikke lenger forpliktet til å tildele inntil 1/3 av tilskuddene til fredete kulturminner eller kulturmiljøer. Avslaget er begrunnet i at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Vedtaket ble påklaget av Elin og Sjur Agdestein (klager) i brev datert 2.6.2014. Klagen er behandlet av Norsk kulturminnefond som har opprettholdt vedtaket om avslag. Klagen er oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 14.1.2015. Klager har ikke kommentert oversendelsen.

Klagers anførsler, jf brev av 2.7.2014

Klager viser til at en viktig side ved prosjektet er å sikre kunnskapsspredning til flere murere om rappeteknikken.

Det vises også til at fondet i dialog med klager har oppfordret til å søke fondet om støtte til dette prosjektet. Klager har videre brukt betydelige ressurser til å utforme grunnlaget for den opprinnelige søknaden og til justeringer underveis.

Klager mener avslaget om tilskudd er begrunnet i at fondet ikke lenger må tildele 1/3 av tilskuddsmidlene til fredete kulturminner. Dette oppfatter klager som at forutsetningen har endret seg underveis i søknadsprosessen, idet fondet har vektlagt overfor søker at dette ville være det siste året at fredete kulturminner ville være i prioritert gruppe. Etter klagers syn er endringen av forskriften ikke til hinder for at Kulturminnefondet kan tildele tilskuddsmidler til fredete bygg, spesielt ikke i et overgangsår.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev av 14.1.2015

Fondet viser til at forskriftsendringen trådte i kraft etter søknadsfristen, men før styret fattet de endelige vedtakene om tilsagn. Kulturminnefondet var kjent med at departementet arbeidet med en endring, men kunne vanskelig opplyse om det før endringen ble iverksatt. Uansett vil fondet kunne gi tilskudd til fredete objekter, men det vil ikke bli avsatt en egen pott til formålet.

Søknaden er gjennomgått og vurdert på et faglig grunnlag. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon, må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Det er ikke kommet nye momenter som gir grunnlag for å endre avgjørelsen. Fondet har derfor etter en ny skjønnsmessig vurdering av alle sider av saken funnet at det ikke er grunnlag for å prioritere søknaden. Fondet kan ikke se at det er feil i saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementets merknader         

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

Klima- og miljødepartementet viser til vedtaket av 28.5.2014 om avslag. I vedtaket nevner Norsk kulturminnefond at § 10 i forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond er blitt opphevet. Som følge av endringen øremerkes ikke lenger midler til fredete kulturminner og kulturmiljøer. Prosjekter som gjelder fredete bygninger konkurrerer om tilskudd på lik linje med andre søkere. Departementet oppfatter dette som en saksopplysning og ikke som en begrunnelse for avslaget.

Vedtaket om avslag er begrunnet i at fondet ikke har prioritert gjeldende prosjekt i konkurranse med andre. Fondet har begrenset med økonomiske midler som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminne og ulike målgrupper blant søkerne. Grunnet en stor søkermasse må fondet nødvendigvis foreta en streng prioritering. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

                                                          

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Bengta Ryste
rådgiver 

Kopi til:
Norsk kulturminnefond Pb 253 Røros 7361 RØROS