Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - Solgry Skrivergården, Frogn kommune, Akershus

ProsjektCompaniet AS klaget, på vegne av Frelsesarmeens eiendommer AS, på Norsk kulturminnefonds vedtak om avslag på søknad om tilskudd til rehabilitering av yttertaket på Solgry skrivergården i Frogn kommune, Akershus. Bygget som er fra 1680 var sorenskrivergård og ble fredet i 1924. I denne saken mener kulturminnefondet at søknaden har mangler som blant annet gjør det vanskelig å vurdere det omsøkte tiltakets virkning på bygget, og dermed hvordan kulturminneverdiene bli ivaretatt. Dette er en faglig vurdering som Miljøverndepartementet ikke har anledning til å overprøve. Departementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved saksbehandlingen eller ved rettsanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Miljøverndepartementet opprettholdet Norsk kulturminnefonds vedtak i saken.

Vi viser til brev datert 6.6.2012 med klage på Norsk Kulturminnefonds vedtak av 19.4.2012, der det ikke gis tilskudd til omsøkte tiltak på Solgry Skrivergården i Frogn kommune.  

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk Kulturminnefond sitt vedtak av 19.4.2012.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Søknaden gjelder sorenskrivergården i Frogn kommune i Akershus fra 1680, fredet i 1924.  

ProsjektCompaniet AS søkte den 16.11.2011, på vegne av Frelsesarmeens eiendommer AS, om kr 3 674 400,- til total rehabilitering av yttertaket på hele bygningen. På forespørsel ble utdypende informasjon sendt fondet i e-post datert 15.2.2012.

Norsk Kulturminnefond avslo søknaden i vedtak datert 19.4.2012. Fondet begrunner dette med at søknaden ikke inneholder en detaljert beskrivelse av tilstand og tiltak, og at det derfor er noe uklart hvordan kulturminneverdiene vil bli ivaretatt. Videre  at søknaden ikke oppfyller kravene i Norsk Kulturminnefonds forskrift med hensyn til finansiering. Vedtaket ble påklaget i brev datert 6.6.2012. Fondet opprettholdt sitt vedtak og oversendte klagen til behandling i Miljøverndepartementet, jf. brev av 15.1.2013. Klager har ikke kommet med merknader til fondets oversendelse til departementet.

Klagers anførsler, jf. brev av 6.6.2012

ProsjektCompaniet AS, på vegne av Frelsesarmeens eiendommer AS (klager), anfører at de ikke oppfattet at de var pålagt å utarbeide tilstands- og tiltaksrapport. De har ønsket å begrense ressursbruken før de visste mer om økonomiske rammer, og forventet at fondet ville kreve mer dokumentasjon før eventuell støtte ble utbetalt.

Klager peker på at de i e-post datert 15.2.2012 opplyser om at også en andel av søknadsbeløpet ville være til hjelp og motivasjon til å utbedre bygget, og peker på at de ønsket å få frem de store kostnadene som er knyttet til vedlikehold av bygget.

Kulturminnefondets merknader, jf. oversendelse av 15.1.2013

Fondet skriver at saksbehandlingen forutsetter at søknadene er vedlagt dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere prosjektet. Det vises til at søker på forespørsel har oversendt ytterligere informasjon, men at denne informasjonen likevel ikke gjorde det mulig å vurdere hvordan omsøkte tiltak ville påvirke bygningen. Fondet skriver at de heller ikke mottok en fremstilling med konkrete tiltak og en egen finansieringsplan.

Det vises til fondets forskrift § 11 der det fremgår at tilskudd forutsetter privat medfinansiering, og at fondet må ha grunnlag for å vurdere om objektets kulturminneverdier blir ivaretatt. Fondet viser også til egen nettside der informasjon om utfylling av søknaden ligger lett tilgjengelig.

Departementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk Kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om tildeling av tilskudd bare påklages til Miljøverndepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Fondets faglige skjønnsutøvelse kan ikke overprøves av Miljøverndepartementet. Denne begrensningen i klageretten er foretatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 femte ledd. Ved klage kan Norsk Kulturminnefond selv vurdere alle sider av saken.

Miljøverndepartementet viser til at fondet anerkjenner den aktuelle bygningens høye verneverdi og ser det som positivt at søker ønsker å utbedre yttertaket.

På grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler må fondet nødvendigvis foreta en streng prioritering blant de omsøkte prosjektene. Fondet vurderer søknaden, sammen med den utdypende informasjonen, som mangelfull og ikke i tråd med forskriftens vilkår og rammer. Det har derfor ikke vært mulig for fondet å vurdere omsøkte tiltaks påvirkning på bygningen. Dette er faglige vurderinger som departementet ikke har anledning til å overprøve.

Departementet kan før øvrig ikke se at det er feil ved saksbehandlingen eller rettsanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk Kulturminnefond sitt vedtak av 19.4.2012.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Bengta Ryste
rådgiver

Kopi til: 

Norsk kulturminnefond Pb 253 Røros 7361 RØROS