Klausul om forbud mot å avhende fast eiendom til ”flyktninger/asylsøkere og denslags”

Saksnummer: 2004/07757 EP ATO

 

Dato: 02.07.2004

 

Klausul om forbud mot å avhende fast eiendom til ”flyktninger/asylsøkere og denslags”

Vi viser til Deres brev 10. juni 2004 som vi forstår som at De ber om departementets bistand til å sikre at Deres faste eiendom for fremtiden gjennom et hefte på eiendommen ikke kan avhendes til ”flyktninger/asylsøkere og denslags”.

Vår vurdering er at en klausul med et slikt innhold må anses ugyldig. Vi bygger dette på en analogi fra avtalerettslige bestemmelser som medfører ugyldighet for vilkår som strider mot ærbarhet, jf. Kong Christian Den Femtis Norske Lov 15. april 1687 5-1-2. Betydning for vår vurdering har bl.a. bestemmelsen i menneskerettsloven § 2 nr. 3, jf. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter artikkel 26. Sistnevnte artikkel sier følgende i norsk oversettelse:

”Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig.”

Vi antar også at en diskriminerende salgsklausul etter forholdene kan reise EØS-rettslige problemstillinger, men går ikke nærmere inn på dette.