Kompetanse for kvalitet

Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025.

I denne strategien for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025, legges rammene for den nasjonale satsingen som er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet.

Lærer og elev
Foto: Sveinung Ystad

Partene legger til grunn at videreutdanning for lærere og skoleledere skal bli en varig satsing, slik at planlegging av videreutdanning iskolene og utvikling av tilbud ved universiteter og høyskoler inngår i de årlige rutinene og har et lengre perspektiv.

Med denne strategien gis det forutsigbare rammer for satsingen, med tilstrekkelig rom for å sikre fleksibilitet. I strategien legges det opp til et tiårsløp for å sikre fordypning i fag med nye krav til kompetanse. Det er også viktig at det finnes mulighet for faglig fordypning og fagfornyelse for lærere som har tilstrekkelig antall studiepoeng. Med dette tilbudet om videreutdanning gis lærere og skoleledere anledning til å sikre fordypning i hele fagporteføljen, selv om prioriteringen av fag vil veksle over tid.

For å sikre kontinuitet og måloppnåelse har partene blitt enige om noen overordnede prinsipper som skal gjelde for perioden 2016–2025. Partene vil møtes jevnlig for å vurdere gjennomføringen og foreta justeringer og prioriteringer. Målet er at felles innsats skal styrke kvaliteten i skolen.