Kompetanse for kvalitet

Strategien for videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025 er revidert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med partene.

Les dokumentet

Regjeringen ønsker å videreføre satsingen på videreutdanning for lærere. Det er viktig for barn og unges læring, mestring og trivsel at de møter kvalifiserte lærere som har god kompetanse.

Den justerte versjonen av strategien Kompetanse for kvalitet viderefører rammene for den nasjonale satsingen på videreutdanning for lærere som er utviklet i et samarbeid mellom KS, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk lektorlag, Skolelederforbundet, Friskolenes kontaktforum, Abelia – forum for friskoler og Kunnskapsdepartementet.

Mindre justeringer

Den reviderte strategien inneholder noen mindre justeringer, slik at den i større grad harmonerer med Hurdalsplattformen og ny opplæringslov. Det kommer tydeligere frem at satsingen på videreutdanning skal bidra til at skoleeier skal kunne styrke kompetansen i alle fag. I tillegg er det tatt inn et nytt delmål om at satsingen skal bidra til å realisere intensjonene i fagfornyelsen.

Nytt system kommer i 2025

Den reviderte strategien skal gjelde til 2025. Departementet har satt i gang et arbeidet med å utvikle et nytt system for kompetanse- og karriereutvikling for lærere og andre tilsatte i barnehage og grunnopplæring som etter planen skal være på plass i 2025. Partene vil også være involvert i arbeidet med det nye systemet.