Kompetanse for kvalitet – felles satsing på videreutdanning

Vi ønsker å videreføre satsingen på videreutdanning for lærere. Det er viktig for barn og unges læring, mestring og trivsel at de møter kvalifiserte lærere som har god kompetanse. Vi har et felles ønske om at skolen skal være et sted der lærerne har mulighet til å utvikle seg faglig, både individuelt og i et profesjonelt fellesskap. Samfunnet har store forventninger til skolen. God skoleledelse er nødvendig for å kunne oppfylle forventningene. Skoleledere skal ha mulighet til å styrke sin kompetanse og utvikle gode faglige nettverk med andre skoleledere. Skolens innhold endres og er i stadig utvikling. For at elevene skal få en best mulig undervisning, må lærerne og lederne gis gode muligheter til å få faglig påfyll underveis i alle fag. Profesjonelle fellesskap, der kompetent ledelse legger til rette for at faglig dyktige lærere samarbeider om god undervisning, bidrar til et godt læringsmiljø og til at elevene lærer mer.

I denne justerte strategien videreføres rammene for den nasjonale satsingen som er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet. Partene legger til grunn at videreutdanning for lærere og skoleledere er en varig satsing, slik at planlegging av videreutdanning i skolene og utvikling av tilbud ved universiteter og høyskoler inngår i de årlige rutinene og har et lengre perspektiv.

Med denne strategien gis det rammer for satsingen, med tilstrekkelig rom for å sikre fleksibilitet. Strategien skal sikre fordypning i fag med krav til kompetanse. Det er også viktig at det finnes mulighet for faglig fordypning og fagfornyelse for lærere som allerede har studiepoeng. Med dette tilbudet om videreutdanning gis lærere og skoleledere anledning til å realisere intensjonene i fagfornyelsen og sikre fordypning i hele fagporteføljen, selv om prioriteringen av fag vil veksle over tid. Det er også mulighet for å ta videreutdanning på andre fagområder, f.eks. spesialpedagogikk og veiledning.

Den justerte strategien skal gjelde til 2025. Partene vil møtes jevnlig for å vurdere gjennomføringen og foreta justeringer og prioriteringer. Målet er at felles innsats skal styrke kvaliteten i skolen og øke elevenes læringsutbytte.

Utredningen NOU 2020: 13 Med videre betydning og dens høring vil være et viktig utgangspunkt for det videre arbeidet med å utvikle et nytt system for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage og skole, som etter planen skal være på plass i 2025.

Til forsiden