Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Vurdering om hjemmel i plan- og bygningsloven

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Advokatfirmaet Hjort DA gjort en uavhengig vurdering av spørsmålet om det i gjeldene plan- og bygningslov er hjemmel for å innføre krav om utslippsfrie byggeplasser, med henblikk på å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning.

Vurdering av om gjeldende plan- og bygningslov gir hjemmel til å innføre krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser (pdf)