Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

Rundskriv Q-20/2009

Rundskriv Q-20/2009.

Vedlegg 5 i rundskriv Q-20/2009, forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven, er foreldet. Gjeldende forskrift finner du på lovdata. 

Det gamle rundskrivet Q-20/2008 kan leses her.