M-13/1999 - Rundskriv om ektefellebegrepet i reindriftsloven og reindriftsavtalen

R-727 (02.08.1999)

Rundskriv
M-13/1999
R-727

Saksnr. 1999/02066

2. august 1999

   

Rundskriv om ektefellebegrepet i reindriftsloven og Reindriftsavtalen

Spørsmålet om ektefellebegrepet i reindriftsloven og reindriftsavtalen med. forskrifter omfatter samboere har aktualisert seg blant annet ved Landbruksdepartementets omgjøring av et enkeltvedtak i disfavør av en reindriftsutøver. Omgjøringsvedtaket i denne enkeltsaken har presedensvirkning. Spørsmålet har videre vært tatt opp under reindriftsavtaleforhandlingene.

Dette notatets formål er å informere om og begrunne departementets oppfatning av hvordan ektefellebegrepet skal tolkes slik reindriftsloven er i dag. Vi ber om at konklusjonene gjøres kjent for saksbehandlerne på de enkelte kontorer.

Tolkningen av ektefellebegrepet i reindriftsloven

a) Problemstillingen:

Det juridiske spørsmålet er om begrepet "ekteskap" i reindriftsloven §§ 3 og 4 kan tolkes analogisk til også å omfatte samboere.

b) Lovens ordlyd:

Etter ordlyden i § 3 er det den som er gift med en reindriftsutøver som gis rett til å drive reindrift selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt for dennes del. Etter § 4 annet ledd er det bare driftsenhetsinnehaverens ektefelle samt de som står i et av nærmere oppgitte slektskapsforhold til innehaver av driftsenheten som gis rett til å ha rein i den aktuelle driftsenheten.

c) Forarbeidene til endringen av reindriftsloven

Ekteskapsbegrepet forekommer i reindriftslovens § 3 og § 4. Det er ikke sagt noe direkte i forarbeidene om begrepet "ekteskap" i § 4. Paragrafene henger imidlertid nøye sammen da de til sammen inneholder vilkårene for å etablere reindrift. § 3 angir hvilke personer som har rett til å utøve reindrift, mens § 4 etter forarbeidene skal fungere som en etableringskontroll. Det som er sagt i forarbeidene om begrepet i § 3 anses derfor relevant ved tolkningen av det samme begrepet i § 4.

Under forberedelsen og gjennomføringen av lovendringen som ble vedtatt i 1996 ble likestilling av samboere og ektefeller i § 3 diskutert.

Ot. Prp. nr. 28 (1994-1995) inneholder følgende bemerkning om samboere i tilknytning til reindriftslovens § 3: "Eventuelle regler om virkning av samboerforhold er vurdert, men forkastet i mangel av holdbare kritener for avgrensning". I næringskomiteens innstilling til Odelstinget (Innst. O. nr. 8 (1995-1996)) ble det fremmet forslag om likestilling av ektefeller og samboere i § 3 annet ledd. Forslaget fikk ikke flertall i næringskomiteen. Tilsvarende forslag ble fremmet ved behandlingen av lovendringen i både Odelstinget og Lagtinget, men ble i begge fora forkastet av flertallet.

Da lovendringen ble vedtatt i 1996 var altså problemstillingen samboere/ektefeller grundig belyst, og Stortinget har tatt et bevisst standpunkt til spørsmålet. Departementet mener derfor at forarbeidene gir klare tolkningsargumenter for at ekteskapsbegrepet i reindriftsloven ikke skal omfatte samboere.

Ved endringen av reindriftsloven ble det bl. a. i forarbeidene, Ot. Prp. nr. 28 (1994-1995), uttrykt et ønske om opprettholdelse av strenge begrensninger på hvem som skulle inneha driftsenhet. Den viktigste begrunnelsen for holdningen var den vanskelige ressurssituasjonen i reindriften. Dette synspunktet er relevant ved tolkning av reglene om hvem som skal kunne ha rein i den enkelte driftsenhet.

d) Rettspraksis

Det eksisterer ingen reindriftsrettslig domspraksis rundt begrepet. På andre rettsområder har ekteskap og samboere i noen grad blitt likestilt der samboerskapet har vart i mange år (10 - 20 år) og alternativet er et svært urimelig resultat.

e) Forvaltningspraksis

Det har vært hevdet at dagens forvaltningspraksis er å likestille samboere og ektefeller. Landbruksdepartementet anser en eventuell slik praksis for uheldig. Lønn etter Omstillingsprogrammet for indre Finnmark, som ikke har hjemmel i reindriftsloven, ble praktisert slik at samboere av omstillere fikk omstillingslønn. Landbruksdepartementet ble klar over praksisen først da et større antall samboere hadde fått omstillingslønn, og fant det vanskelig å omgjøre vedtakene. Oppfatningen var imidlertid, og er fortsatt, at denne praksisen er uheldig.

f) Sammenhengen i lovverket

Ellers i lovverket er samboere i varierende grad likestilt med ekteskap. Folketrygdloven av 1997 § 1-5 tredje ledd og husstandsfelleskapsloven av 1991 § 1 annet punktum gir eksempler på definisjoner av samboerskap. Felles for de rettsområder der ektefeller og samboere likestilles, er at likestillingen er inntatt direkte i loven, samt at nærmere avgrensningskriterier er utformet.

Der det andre steder i lovgivningen er gitt oppregninger av bestemte grupper av personer som skal være begunstiget skal det foreligge klare holdepunkter til for at oppregningen ikke anses for uttømmende.

g) Reelle hensyn

Rettstekniske hensyn taler for en presis tolkning av ekteskapsbegrepet. Det er vanskelig å trekke en grense mellom parforhold med karakter og varighet som tilsier tilkjennelse av ekteskapsretter, og forhold som har for lite til felles med ekteskap. For å kunne overholde prinsippene om lik og uvilkårlig saksbehandling burde man hatt kriterier for vurdering av hva som skulle regnes som samboerskap.

Spørsmålet om likestilling av samboerskap og ekteskap er politisk omstridt. Dette taler i seg selv for at en avgjørelse om likestilling i reindriftsloven bor ligge på politisk nivå.

Tolkiningen av ektefellebegrepet i reindriftsavtalen med forskrifter

Reindriftsavtalen eksisterer uavhengig av reindriftsloven, men avtale og lov har nær sammenheng. Landbruksdepartementet ønsker en mest mulig ensartet bruk av begreper som forekommer både i lov/regler hjemlet i lov og regler hjemlet i avtale. Ekteskapsbegrepet forekommer eksempelvis i Forskrift om tilskudd til driftsenheter og tamreinlag.

Avtalepartene star fritt til å avtale at samboere skal omfattes av ordninger som begunstiger ektefeller, men en slik analogi har hittil blitt forkastet. Det er derfor ikke holdepunkter for å la ektefellebegrepet i reindriftsavtalen med forskrifter omfatte samboere.

Med hilsen

Almar Sagelvmo

   
   

Dag Lenvik