M-17/2001 - Forskrift om skogavgift for 2002

R-961 (19.12.2001)

Rundskriv
M-17/2001
R-961

Saksnr. 2001/02519

19. desember 2001

 

Til

Fylkesmennene, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Statens Landbruksforvaltning

Forskrift om skogavgift for 2002

Det vises til høringsbrev til Norges Skogeierforbund og NORSKOG, datert 30. oktober 2001.

Norges Skogeierforbund har i sin høringsuttalelse foreslått at § 2, 1. ledd utformes slik at skogavgiften skal være innenfor intervallet 2-25% av virkets bruttoverdi – ikke 5-25% slik det er i gjeldende forskrift for 2001. I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2002 er det gitt føringer om flere endringer i skogavgiftsordningen, og departementet vil se dette forslaget fra Norges Skogeierforbund i sammenheng med disse.

Landbruksdepartementet har således i dag fastsatt ”Forskrift om skogavgift for 2002” med det samme innhold som tilsvarende forskrift for 2001, som ble fastsatt 20.desember 2000.

Vedlagt følger noen eksemplarer av forskriften. Departementet ber om at fylkesmennene orienterer videre til kommunene.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur