Makt- og demokratiutredningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2004

Resultat:

Stortinget vedtok 11. desember 1997 at det skulle igangsettes en utredning om makt og demokrati i Norge. Utredningen skulle foregå over en femårsperiode fra 1998 til 2003. En forskergruppe ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. mars 1998.

26. august 2003 ble ”NOU 2003:19 Makt og demokrati” avgitt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Regjeringen besluttet at utredningen skulle følges opp i regi av Statsministerens kontor.

1. desember 2003 sendte Statsministerens kontor utredningen på høring til et bredt utvalg organisasjoner, og inviterte samtidig andre organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner til å uttale seg.

Høringsfristen gikk ut 1. juni 2004. Høringen ble 4. mars 2005 fulgt opp med St.meld. nr 17 (2004-2005) Makt og demokrati.