Meld. St. 3 (2012–2013)

Statsrekneskapen 2012

Statsrekneskapen 2012

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no