Meld. St. 16 (2016–2017)

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

2 Historikk – Lange linjer

 • 1813: Det Kongelige Norske Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) åpnet med 17 studenter og seks professorer

 • 1820- og 30-tallet: De første lærerutdanningsinstitusjonene (seminariene) som har overlevd til i dag, ble til (Trondenes, Asker (v. Holmestrand), Klæbu, Stord og Holt).

 • 1884: Første kvinne tas opp på universitetet

 • 1897: Norges landbrukshøgskole (Ås)

 • 1910: Norges tekniske høgskole (Trondheim)

 • 1939: Den første studentsamskipnaden etableres ved lov, i Oslo

 • 1946: Universitetet i Bergen

 • 1947: Statens lånekasse for utdanning etableres

 • 1960–70-tallet: Ekspansjon i norsk høyere utdanning, både i antall studenter og utdanningsinstitusjoner; distriktshøyskoler opprettes. På det meste er det i alt 127 regionale høyskoler.

 • 1981 (+ 1989 kunsthøgskolene og 1991 maritim og helsefagutdanning): kongelige resolusjoner om at de regionale høyskolene kan utstede cand.mag.-grad og at de regionale høyskoleutdanningene føres inn under eksamensloven og skal godkjennes tid for tid

 • 1986: privathøyskoleloven

 • 1989: Nordplus

 • 1990: Handalutvalget om kvalitet i høyere utdanning

 • 1991: St.meld. nr. 40 (1990–91) Fra visjon til virke, Norgesnettet ble introdusert, med samarbeid og arbeidsdeling i hele sektoren som mål, gjennom noder med faglig ansvar.

 • 1991: Erasmus (vedtak om norsk og EFTA-deltakelse i programmet)

 • 1994: Høyskolereformen: En omfattende strukturreform der 98 regionale høgskoler ble til 26 statlige høgskoler. Den skulle gi tilstrekkelig sterke høyskoler til at de kunne klare større forvaltningsansvar mht. administrasjon, budsjett, personalpolitikk.

 • 1994: Samordna opptak etableres formelt (pilot fra 1991)

 • 1995: Felles universitets- og høgskolelov for alle statlige høyere utdanningsinstitusjoner. Med den kom felles styringsordninger og felles administrative krav og regler for universiteter og høyskoler.

 • 1995: Felles stillingsstruktur

 • 1999: Underskriving av Bolognaerklæringen (og tilslutning til påfølgende kommunikeer)

 • 2000: Mjøs-utvalget legger frem sin innstilling, NOU 2000: 14 «Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge»

 • 2001: St.meld. nr. 27 (2000–2001) Gjør din plikt – Krev din rett, Kvalitetsreform av høyere utdanning.

 • 2003: Kvalitetsreformen trådte i kraft. Dette innebar:

 • Et helt nytt gradssystem med bachelor, mastergrad og ph.d.

 • Større faglig frihet ved institusjonene mht. etablering av nye studieprogram.

 • Nytt, enhetlig karaktersystem med bokstavkarakterer

 • Studiepoeng til erstatning for vekttall

 • Strengere krav til læringsmiljøet, pålegg om å opprette læringsmiljøutvalg

 • Krav til systematisk og ekstern kvalitetssikring ved institusjonene og opprettelse av et nasjonalt kvalitetssikringsorgan, NOKUT

 • Etablering av et eget internasjonaliseringsorgan for høyere utdanning, SIU

 • Resultatbasert finansiering av universiteter og høyskoler.

 • Ny studiefinansieringsordning

 • 2005: Ny universitets- og høyskolelov for både statlig og privat høyere utdanning

 • 2008: Stjernø-utvalgets innstilling, NOU 2008: 3 Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning

 • 2009: Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning ble fastsatt, med frist for implementering innen utgangen av 2012, inkorporert i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) i 2011.

 • 2009: St. Meld. nr. 11 (2008–2009) Læreren

 • 2012: Meld. St. 13 (2011–2013) Utdanning for velferd – Samspill i praksis

 • 2012: Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter

 • 2013: Meld. St. 24 (2012–2013) Framtidens barnehage

 • 2015: Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform for høyere utdanning

 • 2016: Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning

Til forsiden