Meld. St. 16 (2016–2017)

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Aamodt, PO (2016) Undervisningsvilkår ved universitetene: En analyse av data fra CAP-undersøkelsen. Arbeidsnotat 2016:15. NIFU

Aamodt, PO og E Hovdhaugen (2011) Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen: En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005. Rapport 38/2011.NIFU.

Aamodt, PO, E Hovdhaugen og T Prøitz (2014) Utdanningskvalitet i høyere utdanning: noen empiriske eksempler. Resultater fra en undersøkelse blant faglig ansatte våren 2013. Rapport 6/2014. NIFU.

Aamodt, PO, E Hovdhaugen og B Stensaker (2016) Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning. Arbeidsnotat 2016:10. NIFU.

Aghion, P, CM Dewatripont, A Hoxby, A Mas-Colell og A Sapir (2010) The governance og performance of universities: evidence from Europe og the US, Economic Policy, 25.

Akademiet for yngre forskere (2016) Når usikkerheten rår: forskningsledelse og karriereveier for yngre forskere. http://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2016/11/Når-usikkerheten-rår.pdf.

Alfsen, C, S Holm og M Thorbjørnsrud (2015) Kartlegging av karrieretjenester i høyere utdanning. VOX.

Altbach, PG og J Salmi (2011) The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities. World Bank Publications.

Amundsen, GY, ML Damen, J Haakstad og HJ Karlsen (2017) Underviserundersøkelsen 2017. NOKUT

Arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger (2016) Forslag til IKT-strategi for utdanning.

Arnesen, CÅ, LA Støren og J Wiers-Jenssen (2013) Tre år etter mastergraden – arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med jobb og utdanning: Kandidatundersøkelse av mastergradskandidater og psykologer fra universitetene. Rapport 41/2013. NIFU

Bakken, P, ML Damen og MS Hauge (2016) Rom for mer læring? NOKUT

Baldwin, RE (2016) The great convergence: information technology and the new globalization. (Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press)

Bandura, A (1995) Self-efficacy in changing socities. (Cambridge University Press).

Bandura, A (1997) Self-efficacy: the exercise of control. (W. H. Freeman).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2016) Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015–2019.

Barth, E (2005) Den samfunnsmessige avkastning av utdanningUtdanning 2005 – deltakelse og kompetanse. Statistisk sentralbyrå.

Bendermacher, GWG, MGA oude Egbrink, IHAP Wolfhagen og DHJM Dolmans (2016) Unravelling quality culture in higher education: a realist review. High Educ. doi:10.1007/s10734-015-9979-2

Bentley, P, S Kyvik og A Vabø (2010) Forskningsvilkår ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv: en undersøkelse av 7 land. Rapport 8/2010. NIFU.

Biggs, J, KF Collis og AJ Edward (1982) Evaluating the Quality of Learning: The SOLO Taxonomy (Academic Press).

Biggs, J og C Tang (2011) Teaching for quality learning at university (McGraw-Hill

Open University Press).

Bloom, BS, MD Engelhart, E J Furst, WH Hill og DR Krathwohl (1956) Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. (David McKay Company: New York: David McKay Company).

Bok, D (1986) Higher learning (Harvard University Press).

Boulton, G (2011) Harvesting talent: strengthening research careers in Europe, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 13.

Boulton, G og C Lucas (2008) What are universities for? League of European research universities.

Bowen, WG (2015) Higher Education in the Digital Age (Princeton University Press).

Bransford, J (2000) How people learn: brain, mind, experience and school (National Academy Press).

Brekke, T (2016) Kvalitet i undervisning ved universiteter og høyskoler. Civita-notat nr. 3. 2016

Brew, A (2006) Research and Teaching, Beyond the Divide (Palgrave).

Bryman, A (2007) Effective leadership in higher education: a literature review, Studies in Higher Education, 32: 693–710.

Brynjolfsson, E og A McAfee (2014) The second machine age: work, progress and prosperity in a time of brilliant technologies (W. W. Norton & Company).

Bråten, H og A Børsheim (2016) På vei mot det fremste? Sentre for fremragende utdanning – en nasjonal prestisjeordning. NOKUT.

Carinin, R, G Kuh og S Klein (2006) Student engagement and student learning: testing the linkages, Research in Higher Education, 47.

Carlsen, TC og A Vabø (2015) Sentre for fremragende utdanning (SFU). I samvirke med institusjoner og fag. Rapport 22/2015. NIFU.

Center for Curriculum Redesign (2015) Four-dimensional education: The competencies learners need to succeed.

Clark, BR (1995) Places of inquiry: research and advanced education in modern universitites. (University of California Press).

Cohn, E og TG Geske (1990) The economics of education (3rd ed.) (Oxford: Pergamon).

Collini, S (2012) What are universities for? (Penguin: London).

Corneil, J og P Parsons (2007) The contribution of campus design to the knowledge society: An international perspective.

Cowan, J (2010) Developing the ability for making evaluative judgements, Teaching in Higher Education 15(3): 323–334

Damen, ML, P Bakken og MS Hauge (2016a) The influence of faculty expectations on students’ workload: Searching for academic challenges. Paper presented at the EAIR 38th Annual Forum in Birmingham: NOKUT.

Damen, ML, LD Keller, S Hamberg og P Bakken (2016b) Studiebarometeret 2015: hovedtendenserStudiebarometeret. NOKUT.

Damşa, C, T de Lange, M Elken, R Esterhazy, T Fossland, N Frølich, E Hovdhaugen, P Maassen, MB Nerland, YT Nordkvelle, B Stensaker, C Tømte, A Vabø, J Wiers-Jenssen og PO Aamodt (2015) Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. Rapport 2015/24. NIFU.

Damvad og Samfunnsøkonomisk analyse (2014) Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse.

Danmarks Evalueringsinstitut (2015) Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser. En undersøgelse af gymnasiekarakterers relevans som udvælgelseskriterie til de videregående uddannelser. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014–15.

Dapi, B, HM Gjefsen, V Sparrman og NM Stølen (2016) Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition. Statistisk sentralbyrå.

Davies, M og R Barnett (red) (2015). The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education. (New York, Palgrave Macmillan US)

Deloitte (2016) Høgskolen i Oslo og Akershus. Evaluering av ordningen med Studentombud på HiOA.

Den Heijer, A (2011) Managing the university campus: Information to support real estate decisions. (Eburon Academic Publishers).

Den Heijer, A (2012) Managing the university campus: Exploring models for the future and supporting today’s decisions. OECD.

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, UiB (2016) Meritteringsordning – undervisning. Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, UiB. Fremragende underviser – Excellent Teaching Practitioner.

Dobbs, R, J Manyika og J Woetzel (2015) No Ordinary Disruption: The Four Global Forces Breaking All the Trend (Public Affairs).

Dysthe, O, A Raaheim, I Lima og A Bygstad (2006) Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av kvalitetsreformen. Oslo: Norges forskningsråd.

Ekren, R (2014) Sosial reproduksjon av utdanning? Samfunnsspeilet, 5/2014, Statistisk Sentralbyrå

Elken, M og S Wollscheid (2016) The relationship between research and education: typologies and indicators. Rapport 2016:8. NIFU.

European Commission – Education and Culture (2016) The Erasmus Impact Study Regional Analysis.

European University Association (2006) Quality Culture in European Universities: a bottom-up approach. Report on the three rounds of the quality culture project 2002–2006. EUA.

Evans, C (2013) Making Sense of Assessment Feedback in Higher Education, Review of Educational Research, 83: 70–120.

Evans, C, D Muijs og M Tomlinson (2015) Engaged student learning: high-impact strategies to enhance student achievement. Higher Education Academy.

Falch, T, S Bensnes og B Strøm (2016) Skolekvalitet i videregående opplæring. Utarbeidelse av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet. SØF-rapport nr. 01/16

Forskrift 05. februar 2010 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet

Forskrift 20. februar 2007 om opptak til høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet

Forskrift 01. mars 2013 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet

Freeman, S, SL Eddy, M McDonough, MK Smith, N Okoroafor, H Jordt og MP Wenderoth (2014) Active learning increases student performance in science, engineering and mathematics, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111.

Frølich, N, M Gulbrandsen og B Stensaker (2015) Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter (Universitetsforlaget).

Frølich, N, M Gulbrandsen, A. Vabø, J Wiers-Jenssen og PO Aamodt (2016) Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren. Rapport 2/2016. NIFU

Frølich, N, V Opheim, S Brandt og T Prøitz (2009) Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? – En kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring. Rapport 21/2009. NIFU

Gibbs, G (2010) Dimensions of quality. The Higher Education Academy.

Gibbs, G, C Knapper og S Piccinin (2009) Departmental leadership of teaching in research-intensive environments. Final report. Leadership Foundation for Higher Education

Giddens, A (1984) The constitution of society outline of the theory of structuration (Polity Press).

Gjedrem, S og SO Fagernæs (2016) Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren.

Goldacre, B (2008) Bad science (London, Fourth Estate).

Goldin, Claudia Dale og Lawrence F Katz (2009) The race between education and technology (Harvard University Press).

Goodall, A (2009) Socrates in the Boardroom: Why Resarch Universities Should Be Led by Top Scholars. (Princeton University Press)

Gosling, D (2006) ‘The Value of Pedagogical Enquiry for Improving Teaching.’ in, Exploring research-based Teaching: New Directions for Teaching. (San Fransisco: Jossey Bass)

Grepperud, G (2016) Pedagogisk kompetanse og pedagogisk merittering – ordninger og erfaringer. Bakgrunnsnotat til arbeidsgruppen som utreder et meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT Norges arktiske universitet. UiT.

Gunn, V og A Fisk (2013) Considering teaching excellence in higher education: 2007–2013HEA research series, 1–61. The Higher Education Academy.

Haakstad, J og K Kantardijiev (2015) Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.NOKUT 2015–1

Haakstad, J og K Nesje (2012) Oppfatninger om kvalitet – En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011. NOKUT.

Hagtvedt, B og G Ognjenovic (2011) Dannelse: Tenkning, modning, refleksjon: nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning (Dreyers forlag).

Hamberg, S, P Bakken og ML Damen (2016) Tilbakemelding og veiledning i høyere utdanning. Hva forklarer studentenes misnøye?. NOKUT.

Hamberg, S og K Tokstad (2015) Nasjonal deleksamen i årsregnskap. Gjennomføring og resultater. NOKUT.

Hamberg, S og K Tokstad (2016a) Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierutdanningene. NOKUT.

Hamberg, S og K Tokstad (2016b) Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Delrapport 2. NOKUT.

Hamberg, S og K Tokstad (2016c) Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2016. NOKUT.

Harvey, L og D Green (1993) Defining Quality, Assessment & Evaluation in Higher Education, 18: 9–34.

Harvey, L og J Williams (2010) Fifteen Years of Quality in Higher Education, Quality in Higher Education, 16: 3–36.

Hattie, J. 2015. The Applicability of Visible Learning to Higher Education, Scholarship and Teaching and Learning in Psychology, 1.

Hattie, J og H Timperley (2007) The power of feedback, Review of Educational Research, 77.

Hauschildt, K, C Gwosć, N Netz og S Mishra (2015) Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, Synopsis of IndicatorsEUROSTUDENT V 2012–2015.

Hovdhaugen, E, PO Aamodt, I Reymert og B Stensaker (2016) Kvalitetsindikatorer i høyere utdanning.Arbeidsnotat 2016:3.NIFU

Hovdhaugen, E, H Høst og A. Skålholt (2013) Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Rapport 50/2013. NIFU.

Hutchings, P, MT Huber og A Ciccone (2011) Scholarship of teaching og learning reconsidered. Institutional integration and impact (The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching).

Innst. 341 L (2015–2016). Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.)

Jarzabkowski, P (2005) Strategy as practice – an activity-based approach (London: SAGE Publications)

Johnson, G og FM Cornford (2008) University politics: F.M. Cornford’s Cambridge and his advice for young accademic politician. (Cambridge: Cambridge University Press)

Kay, RH og A LeSage (2009) Examining the benefits and challenges of using audience response systems: A review of the literature, Computers & Education, 53: 819–27.

Keller, LD, SE Lid og IA Helseth (2015) Research as foundation for education: Centres of Excellence and good practices. NOKUT.

Kemp, R og D Gosling (2015) Peer Observation of Teaching: Draft Final paper.

Kennedy, D (1999) Academic Duty (Harvard University Press).

Kerr, C (2001) The uses of the university (Harvard University Press).

Kilgo, CA, JK Ezell Sheets og ET Pascarella (2015) The link between high-impact practices and student learning: some longitudinal evidence, Higher Education, 69: 509–25.

Kirkup, C, R Wheater og J Morisson (2010) BIS research paper number 26. Use of an Aptitude Test in University Entrance: A Validity Study. Department for Business, Innovation and skills.

Kivinen, O og J Nurmi (2014) Labour Market Relevance of European University Education. From Enrolment to Professional Employment in 12 Countries, European Journal of Education, 49: 558–74.

Kottman, A, J Huisman, L Brockerhoff, L Cremonini og J Mampaey (2016) How can one create a culture for quality enhancement?. CHEPS og CHEGG.

Kuh, GD , J Kinzie, JH Schuh og EJ Whitt (2010) Student Success in College – Creating Conditions That Matter (Jossey-Bass).

Kunnskapsdepartementet (2011) Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).

Kunnskapsdepartementet (2016a) Tilstandsrapport for høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet (2016b) Utdanning og arbeidsmarkedet – Del II.

Kyvik, S og A. Vågan (2014) Forskningsbasert utdanning? Forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i de korte profesjonsutdanningene. (Abstrakt forlag: Oslo).

Kårstein, A og P.O. Aamodt (2012) Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen.

Lamont, M (2009) How professors think: inside the curious world of academic judgment. (Cambridge, Mass, Harvard University Press)

Land, R, JHF Meyer og MT Flanagan (2016) Threshold concepts in practice (Sense publishers).

Lakatos, I og A Musgrave (1970) Criticism and the growth of knowledge (Cambridge University Press)

Langfeldt, L, L Harvey, J Huisman, D Westerheijden og B Stensaker (2008) Evaluation of NOKUT – The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education. Report 1: NOKUT and the European standards and guidelines for external quality assurance agencies

Larsen, IM og B Stensaker (2003) Tradisjon og tilpasning: organisering og styring av universitetene. (Cappelen akademisk forlag).

Larsen, MR, HB Sommersel og MS Larsen (2013) Evidence on Dropout Phenomena at Universities. Danish Clearinghouse for Educational Research, Department of Education, Aarhus University.

Lewens, T (2015) The meaning of science (London: Pelican)

Lid, SE (2014) Hva kreves av pedagogisk basiskompetanse for undervisning i UH-sektoren? NOKUT.

Lipsey, RG, KI Carlaw og CT Bekar (2005) Economic transformations: general purpose techonolgies and long-term economic growth (Oxford University Press).

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Lov 21. juni 2013 nr. 61 (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Lov om helsepersonell m.v. Lov 01. januar 2001 (helsepersonelloven)

Lov om universiteter og høyskoler. Lov 1. april 2005 nr. 15 (universitets- og høyskoleloven).

Marton, F, D Hounsell og N Entwistle (1984) The experience of learning. (Scottish Academic Press: Edinburgh).

McMahon, Walter W (2009) Higher learning, greater good : the private and social benefits of higher education (Johns Hopkins University Press: Baltimore, Md.).

Meld. St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden. Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter. Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd. Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – roller, strukturer og oppgaver. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge. IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Meyer, JHF, R Land og C Ballie (2010) Threshold concepts and transformational learning (Sense Publisher).

Mezirow, J (2000) Learning as transformation: critical perspectives on a theory in progress (Jossey-Bass).

Michelsen, S og PO Aamodt (2007) Evaluering av kvalitetsreformen. Sluttrapport. Norges Forskningsråd

Minesteriet for videnskap, Teknologi og Udvikling (2009) Campus og studiemiljø, fysiske rammer for morgendagens universiteter.

Ministry of Education and Culture and Science; The Netherlands (2015) The Value of Knowledge – Strategic Agenda for Higher Education and Research 2015–2025.

Morgan, K (2014) Quality in Higher Education: Recommendations for Practitioners. Kunnskapssenter for utdanning.

Morgan, K, M Morgan, L Johansson og E Ruud (2016) A systematic mapping of the effects of ICT on learning outcomes. Kunnskapssenter for utdanning.

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR) (2015) Teknologi og realfag – Bærebjelker i kunnskapssamfunnet UHR.

Newman, JH og FM Turner (1996) The idea of a university (Yale University Press).

NOKUT (2016a) Hva vet vi om kvalitet, upublisert notat.

NOKUT (2016b) ‘Studiebarometeret 2015’. http://www.studiebarometeret.no/.

Nordhagen, IC, M Dahle og Ø Skjervheim (2016) Utdanningsplaner − et virkemiddel for gjennomføring?

Nordic Council of Minister’s ad hoc group for quality in higher education (2015) Student-centred approach from a Nordic perspective.

Norgesuniversitetet (2015) Digital tilstand 2014Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2015. Tromsø: Norgesuniversitetet.

Norsk studentorganisasjon (2016) Studentenes kvalitetsmelding.

NOU 2014: 5 MOOC til Norge – Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.

NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd – Produktivitetskommisjonens første rapport.

NOU 2015: 8 Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser.

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi – Produktivitetskommisjonens andre rapport.

NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Nowotny, H (2015) The cunning of uncertainty (Polity Press).

NTNU og UiT Norges arktiske universitet (2016) Innsats for kvalitet – Forslag til et meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT Norges arktiske universitet. NTNU og UiT.

Nussbaum, MC (2010) Not for profit : why democracy needs the humanities (Princeton University Press: Princeton, N.J. ; Oxford).

Næss, T, T Thune, LA Støren og A Vabø (2012) Samarbeid med arbeidslivet i studietiden: Omfang, typer og nytte av samarbeid. Rapport 48–2012. NIFU.

O’Neill, K (2016) Weapons of Math Destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. (Crown Publishing group).

OECD (2016a) Automation and Independent Work in a Digital Economy.

OECD (2016b) Educational Research and Innovation: Governing Education in a Complex World.

OECD (2016c) Education at a glance 2016. OECD.

OECD (2016d) Global competency for an inclusive world.

Olsson, T og T Roxå (2013) Assessing and rewarding excellent academic teachers for the benefit of an organization, European Journal of Higher Education, 3.

Oreopoulos, P og KG Salvanes (2011) Priceless: The nonpecuniary benefits of schooling, Journal of Economic Perspectives, 25: 159–84.

Ot.prp. nr. 40 (2001–2002) Om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr.22 om universiteter og høgskoler.

Ot.prp. nr. 71 (2008–2009) merknad til § 2-1 første ledd.

Pajarinen, M, P Rouvinen og A Ekeland (2015) Computerization threatens one-third of Finnish and Norwegian Employment – ETLA Brief nr. 34. The research institute of the Finnish economy

Pascarella, ET og PT Terenzini (2005) How college affect students: A third decade of research (2nd ed.). (Jossey-Bass: San Francisco).

Postareff, L og S Lindblom-Ylänne (2008) Variation in teachers’ descriptions of teaching: Broadening the understanding of teaching in higher education, Learning and Instruction, 18: 109–20.

Prop. 1 S (2016–2017) (2016) Kunnskapsdepartementet.

Prop. 59 L (2013–2014) (2014) Endringer i universitets- og høyskoleloven.

Raaheim, A (2016) Eksamensrevolusjonen, Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer (Gyldendal Akademisk ).

Report from the University of Oslo’s Strategic Advisory Board 2012–2014 Build a ladder to the stars University of Oslo.

Reymert, I, PO Aamodt, P Børing og T Næss (2016) Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra Universitetet i Oslo? Resultater fra en undersøkelse i et utvalg virksomheter i 2016. Rapport 2016:38. NIFU

Rosovsky, H (1990) The university: an owner’s manual. (New York: W.W. Norton)

Roxå, T og K Mårtensson (2009) Significant conversations and significant networks – exploring the backstage of the teaching arena, Studies in Higher Education, 34: 547–59.

Rumbley, LE, RM Helms, PM Peterson og PG Altbach (2014) Global Opportunities and Challenges for Higher Education Leaders: Briefs on Key Themes (Sense Publishers).

Ryegård, Å (2013) PIL-RAPPORT 2013:04 Inventering av pedagogiska karriärvägar på Sveriges högskolor och universitet. Göteborgs universitet.

Ryssevik, J, A Høgestøl, M Dahle, IC Holthe (2011) Kompetanse 2020: Universitetsutdanningenes synlighet og relevans og samfunnets behov. Ideas2evidence rapport 4/2011

Samfunnsøkonomisk analyse (2016) Scenarioanalyse – framtidig kompetanseetterspørsel i Norge.

Samfunnsøkonomisk analyse og Damvad (2015) Eksplorative scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov.

Sawyer, RK (2014) The Cambridge handbook of the learning sciencesCambridge handbooks in psychology. Cambridge: Cambridge University Press,.

Senter for internasjonalisering av utdanning (2013) Internasjonal profil? Strategier for internasjonalisering ved norske universiteter og høyskolerSIU Rapportserie.

Senter for internasjonalisering av utdanning (2016) International students in Norway – Perceptions of Norway as a study destination06/2016.

Shavelson, R (2009) Measuring College Learning Responsibly: Accountability in a New Era (Stanford University Press).

Shulman, LS (2005) Pedagogies of uncertainty, Liberal Eudcation, 91.

Siemens, G, D Gasevic og S Dawson (2015) Preparing for the Digital University: a review of the history and current state of distance, blended and online learning. LINK Research Lab, University of Texas Arlington.

Siklos, B og R Gawlik (2013) ‘Managing the Quality of Higher Education in Scope of Some Theories.’ in, Innovations in Management og Production Engineering.

SINTEF (2015) Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv.

Solbrekke, TD og B Karseth (2016) ‘Kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbytte: Til besvær eller nytte? .’ in H Strømsø (ed.), Når læring er viktigst (Cappelen Damm Akademisk).

Solbrekke, TD og B Stensaker (2016) Utdanningsledelse – Stimulering av et felles engasjement for studieprogrammene?, Uniped, 39.

Solve, ND (1933) In praise of difficulty, The English Journal, 22.

SSB (2016 a) Lærevilkårsmonitoren.

St.meld. nr. 27 (2000–2001) Gjør din plikt – Krev din rett. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Helse- og omsorgsdepartementet

St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja. Kunnskapsdepartementet

Strøm, B, T Falch, T Gunnes og M Haraldsvik (2013) Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. Senter for økonomisk forskning AS.

Strøm, B, T Falch, JMV Iversen og OH Nyhus (2016) Kvalitetsindikatorer i universitets- og høgskolesektoren.

Strømsø, HI (2014) «Klikkere» i forelesningen: Bidrar det til læring eller er det bare morsomt?, Uniped, 37.

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHOT) (2014)

Støren, LA, TC Carlsen, RB Reiling, DS Olsen, CA Arnesen(2016) Arbeidsgivers vurdering av nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning Underveisrapport, første delrapport. Arbeidsnotat 2016:16. NIFU

Støren, LA, KV Salvanes, I Reymert, CÅ Arnesen og J Wiers-Jenssen (2016) Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen? Rapport 2016:1. NIFU.

Susskind, Richard og Daniel Susskind (2015) The future of the professions : how technology will transform the work of human experts.

Sørskar, AK, M Elken og S et al. Haugen (2015) Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser – sluttrapport. NOKUT.

Thomas, S, QT Chie og M et al. Abraham (2014) A qualitative review of literature on peer review of teaching in higher education – an application of the SWOT framework, Review of Educational Research, 84: 112–59.

Thune, T, S Kyvik, S Sörlin, TB Olsen, A Vabø, CE Tømte (2012) PhD education in a knowledge society: An evaluation of PhD education in Norway. Rapport 2012–25. NIFU.

TNS Gallup (2015) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Arbeidsgiverundersøkelsen 2015

Trigwell, K og M Prosser (1996) Changing approaches to teaching: A relational perspective, Studies in Higher Education, 21: 275–84.

Trigwell, K, M Prosser og F Waterhouse (1999). Relations Between Teachers’ Approaches to Teaching and Students’ Approaches to Learning, Higher Education, 37: 57–70

Trowler, V (2010) Student engagement literature review. The Higher Education Academy.

Tømte, CE, DS Olsen, E Waagene, E Solberg, P Børing og SB Bolaug (2015) Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge. Rapport 2015:39. NIFU.

Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser (2014) Nye veje og høje mål – Kvalitetsutvalgets samlede forslag til reform af de videregående uddannelser. Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Universitets og høgskolerådet (2015) Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + UtdanningInspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet.

Universitets og høgskolerådet (2016) Karakterbruk i UH-sektoren 2015.

Virtanen, V og S Lindblom-Ylänne (2010) University students’ and teachers’ conceptions of teaching and learning in the biosciences, Instructional Science, 38: 355–70.

Vossensteyn, H et al. CHEPS og Stensaker, B et al. NIFU (2015) Dropout and completions in higher education in Europe. European commission – Education and culture.

Weinstein, RS (2004) Reaching higher: The power of expectations in schooling (Harvard University Press).

Whitehead, AN (1929) The aims of education: and other essays (Free Press).

Whitley, R (2000) The intellectual and social organization of the sciences. (Oxford: Oxford University Press)

Whitley, R (2008) Universities as strategic actors: limitations and variations. The University in the Market. L Engwall og D Weaire. (Portland Press. 84: 23–37)

Wieman, CE og KK Perkins (2006) A powerful tool for teaching science, Nature physics, 2.

Wiers-Jenssen, J, B Stensaker og JB Grøgaard (2002) Student Satisfaction: Towards an empirical deconstruction of the concept, Quality in Higher Education, 8.

Wiers-Jenssen, J, LA Støren og CÅ Arnesen (2014) Kandidatundersøkelsen 2013: Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning.

Wildavsky, B (2012) The great brain race: How global universities are reshaping the world (Princeton University Press).

World Economic Forum (2016) The future of jobs: employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution.

Nettressurser:

http://www.studiebarometeret.no/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innspill-til-stortingsmelding-om-kvalitet-i- hoyere-utdanning/id2476318

https://ec.europa.eu/info/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en

http://www.worcester.ac.uk/your-home/ academic-tutoring.html

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/ karaktersystemet_1/veiledende_ retningslinjer_for_sensur

http://www.uhr.no/documents/ praksisprosjektet_sluttrapport.pdf

http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/ matematikkundersokelsen_-_mnt-sak

http://www.studvest.no/rektoratet-onsker-en- faglig-mentor-til-alle/

http://www.studvest.no/alle-uib-studenter-skal-ha-mentor-innen-2019/

http://www.nokut.no/underviserundersokelsen

http://www.mn.uio.no/fysikk/om/aktuelt/ aktuelle-saker/2014/grand-challenge.html

http://universitas.no/nyheter/61909/her-har-de-braksuksess-med-obligatorisk

http://universitas.no/nyheter/61688/en-av-tre-norske-studenter-foler-seg-utenfor

http://www.matric.no/

http://www.studiebarometeret.no/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innspill-til-stortingsmelding-om-kvalitet-i- hoyere-utdanning/id2476318

https://ec.europa.eu/info/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en

http://www.worcester.ac.uk/your-home/ academic-tutoring.html

http://www.uib.no/filearchive/bioceed-flyer-til-konferansen.pdf

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/ karaktersystemet_1/veiledende_ retningslinjer_for_sensur

http://www.uhr.no/documents/ praksisprosjektet_sluttrapport.pdfhttp://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/ matematikkundersokelsen_-_mnt-sak

http://www.studvest.no/rektoratet-onsker-en- faglig-mentor-til-alle/http://www.studvest.no/alle-uib-studenter-skal-ha-mentor-innen-2019/

http://www.nokut.no/underviserundersokelsen

http://www.mn.uio.no/fysikk/om/aktuelt/ aktuelle-saker/2014/grand-challenge.html

http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Dette-er-FNs-baerekraftsmaal

http://universitas.no/nyheter/61909/her-har-de-braksuksess-med-obligatorisk

http://akademietforyngreforskere.no/ wp-content/uploads/2016/11/ Når-usikkerheten-rår.pdf

http://www.matric.no

http://universitas.no/nyheter/61688/ en-av-tre-norske-studenter-foler-seg-utenfor.

http://universitas.no/nyheter/61909/ her-har-de-braksuksess-med-obligatorisk .

http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Dette-er-FNs-baerekraftsmaal.

http://www.mn.uio.no/fysikk/om/aktuelt/ aktuelle-saker/2014/grand-challenge.html.

http://www.nokut.no/underviserundersokelsen.

http://www.qnhe.no/.

http://www.studvest.no/alle-uib-studenter-skal-ha-mentor-innen-2019/.

http://www.studvest.no/rektoratet-onsker-en- faglig-mentor-til-alle/.

http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/ matematikkundersokelsen_-_mnt-sak.

http://www.uhr.no/documents/ praksisprosjektet_sluttrapport.pdf.

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/ karaktersystemet_1/ veiledende_retningslinjer_for_sensur.

http://www.uib.no/filearchive/ bioceed-flyer-til-konferansen.pdf.

http://www.worcester.ac.uk/your-home/ academic-tutoring.html.

https://ec.europa.eu/info/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innspill-til-stortingsmelding-om-kvalitet-i- hoyere-utdanning/id2476318.

Til forsiden