Meld. St. 16 (2016–2017)

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

3 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAP

Høgskolekandidat (1. syklus, del)

Bachelor (1. syklus, fullstendig)

Master (2. syklus)

Ph.d. (3. syklus)

Kandidaten…

Kandidaten…

Kandidaten…

Kandidaten…

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område

 • er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori og/eller kunstneriske problemstillinger og metoder

 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder

 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige og/eller kunstneriske utviklingsprosjekter

 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet

 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjons-former innenfor fagområdet

 • kjenner til fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER

Høgskolekandidat (1. syklus, del)

Bachelor (1. syklus, fullstendig)

Master (2. syklus)

Ph.d. (3. syklus)

Kandidaten...

Kandidaten…

Kandidaten…

Kandidaten…

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

 • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte

 • kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

GENERELL KOMPETANSE

Høgskolekandidat (1. syklus, del)

Bachelor (1. syklus, fullstendig)

Master (2. syklus)

Ph.d. (3. syklus)

Kandidaten…

Kandidaten…

Kandidaten…

Kandidaten…

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

 • kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler

 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora

 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon

Til forsiden