Meld. St. 18 (2016–2017)

Berekraftige byar og sterke distrikt

Til innhaldsliste

Litteraturliste

Agenda Kaupang 2016: Sluttevaluering av Groruddalssatsingen, Hovedrapport

Alsos, G. mfl. 2014: Global Entreprenurship Monitor – Entreprenørskap i Norge 2014, Handelshøgskolen Bodø

Andersen, R. mfl. 2014: Villrein og samfunn – En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell, NINA temahefte 27

Asplan Viak 2016: Arealutvikling og arealkonflikter, Samlerapport, statistikk og kommuneplananalyse, 2. utgåve

Asplan Viak 2016: Erfaringer med samordning gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Asplan Viak 2016: Hvordan fungerer statlige planretningslinjer som verktøy i arealpolitikken?, Kommunesektorens organisasjon

Asplan Viak 2015: Erfaringer med planlegging for spredt næringsutvikling i LNFR-områder. Sluttrapport, 1. utgåve

Asplan Viak 2015: Effektivisering av kommunal planlegging. Kommunal planlegging – et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling, Kommunesektorens organisasjon

Asplan Viak 2014: Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt, studie på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Barlindhaug, R. mfl. 2014: Kommunenes tilrettelegging for boligbygging, NIBR-rapport 2014:13

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2015: Trygghet, deltakelse og engasjement – regjeringens arbeid for barn og ungdom

Brandtzæg, B.A. 2009: Frivillige kommunesammenslutninger 2005–2008 – Erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund, TF-rapport nr 258

Bråtå, H.O. 2015: Europeiske villreinregioner – en strategisk satsing på villreinfjellet som ressurs for reiselivet, Østlandsforsking 2015/05

Båtevik, F.D mfl. 2016: «Den entreprenørielle distriktsbutikken som nærings- og utviklingsaktør i små lokalsamfunn», i Kvangarsnes mfl. (red): Innovasjon og entreprenørskap – Fjordantalogien 2015, Universitetsforlaget 2016

Bygganalyse 2012: Tema 2011 – hvorfor øker boligprisen?

Damvad 2013: Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenester, 07/02/14

Distriktssenteret 2012: Derfor blir vi her. Innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15

Distriktssenteret 2015: Innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutvikling

Departementa 2015: Strategi for boligmarkedet

Departementene 2014–2020 Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020)

Departementa 2013: Effektivitet i planleggingen. Raskere planlegging av store samferdselsprosjekter, rapport september 2013

Departementa 2009: 7 Arkitektur.nå – norsk arkitekturpolitikk.

Devoteam 2016: Mulighetsstudie for fellestjenester bygg

Distriktssenteret, kompetansesenter for distriktsutvikling 2015: Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar, oppsummering frå workshop

DnB 2015: En million ideer. Veien fra drøm til å lykkes som gründer, forskning levert av Menon Business Economics i samarbeid med Universitetet i Bergen

Ekspertutvalet for kommunereforma 2014: Kriterier for god kommunestruktur, delrapport 1

Engebretsen, Ø. og Gjerdåker, A. 2012: Potensial for regionforstørring, Transportøkonomisk institutt, TØI rapport 1208/2012

European Commission 2016: Regional Innovation Scoreboard

European Commission 2015: Final report. Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007–2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund (CF) – Work Package Zero: Data collection and quality assessment, 2013CE16BAT060

European Policies Research Centre (EPRC) 2016 Negotiating Development? Contracts, Agreements and Deals in the Governance of Regional Policy in Europe

Falleth, E.I. og Hanssen, G.S. 2011: «Participation in planning; a study of urban development in Norway», refereed article i European Journal of Spatial Development No. 42, August, 2011

Falleth, E. mfl. 2014: Forenkling av utmarksforvaltningen. Rapport fra faggruppe. Rapporten er utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fitjar, R.D. mfl. 2016: Politikk for innovative regioner, Cappelen Damm

Fjose, S. og Dombu, S.V. 2016: Ringvirkninger av landbrukets leverandørindustri, Menon Economics

Florida, R. 2004: Rise of the Creative Class, Basic Books

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2014: Urbant landbruk, bærekraftig, synlig og verdsatt, Rapport nr. 1/2014

The Global Commission on the Economy and Climate 2016: The Sustainable Infrastructure Imperative. Financing for better growth and development. The 2016 New Climate Economy Report

Gjefsen, H.M. mfl. 2014: Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring. Rapporter 2014/31. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger

Grimsby, G. mfl. 2013: Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv Menon-publikasjon nr. 21/2013

Hagen, A.L. mfl. 2016: Ung og ute. En studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, Arbeidforskningsinstituttet, Oslo

Hanssen-Bauer, I. mfl. 2015: Klima i Norge 2100. Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015, NCCS-report no 2/2015

Hanssen, G.S. 2013: Negotiating urban space. Challenges of legitimacy in market-oriented urban planning, PhD-avhandling, institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Hegsvold, K. og Onarheim, S. 2013: Handel i og utenfor bysentrum, Asplan Viak

Helgesen, M. mfl. 2014: Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen? En litteraturstudie, NIBR-rapport 2014:16.

Hofstad, H. mfl. 2015: Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalt nivå. Videreutvikling av rolla gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. NIBR-rapport 2015:17

Holm, A. 2016: Nye standarder i gamle bygg, NIBR-rapport 2016:14

Holmen, R.B. mfl. 2016: Styrkeforholdene i KIFT-næringenes verdikjede over næring og geografi, Menon-rapport nr. 15/2016

Innovasjon Norge 2016: Drømmeløftet 2016: Smarte samfunn,

Innovasjon Norge 2016: Årsrapport 2015

Integerings- og mangfaldsdirektoratet 2016: Integrering i Skandinavia, IMDi-rapport 2016

Iversen, E.K. mfl. 2014: Verdiskapingsanalyse av reselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial, Menon og Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Jakobsen, E. mfl. 2015: Faglige begrunnelser for næringsrettede virkemidler i distriktene, Menon-rapport nr. 20/2015

Jervan, B. mfl. 2011: Kommunenes rolle i reisemålsutvikling. En kunnskapskartlegging gjennom et case-studie, Mimir, utarbeidd på oppdrag frå Distriktssenteret

Kjørstad, K.N. 2014: Nullvekstmålet, hvordan kan den forventede transportveksten fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Urbanet analyse, rapport 50/2014

Kobro, L.U. mfl. 2013: Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling, TF-rapport nr 319

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2012: Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner med retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren, veileder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2015: Nasjonale forventingar til regional og kommunal planlegging, vedteke ved kongeleg resolusjon 12. juni 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2015: Samarbeid mellom frivillige og kommuner, råd og veiledning til kommuner som vil inngå samarbeid med frivillige, inspirasjonshefte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016: Regionale utviklingstrekk 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016: Byrom – en idéhåndbok

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016: Forenkling av utmarksforvaltning. Kommuner som førstelinjetjeneste for utmarksforvaltning og forenkling innen IKT. Rapport fra arbeidsgruppe.

Konkurransetilsynet 2015: Konkurransen i boligutviklermarkedet, Rapport

Kunnskapsdepartementet 2016: Utdanning og arbeidsmarkedet – Del II Kilder til kunnskap

Kvinge T. mfl. 2012: Byplangrep og bostedssegregasjon, NIBR-rapport 2012:11

Leknes, E. mfl. 2011: Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid, IRIS-rapport 2011/067

Leknes, E. mfl. 2016: Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner, Rapport IRIS 2016/130, Rapport Menon 2016/38

Lillehammer kommune, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Lillehammer næringsforening 2016: Lillehammer 10-minutters-byen, Strategi for areal- og transportutvikling med handlingsprogram

Lindeløv, B. m.fl. 2009: Følgeevaluering av FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger, NF-rapport 4/2009

Lønning, D.J. og Rhys, E. 2010: Fellesskapsturisme, reiseliv som kjelde til lokal utvikling. Dømet Ringholmen på Nordmøre, Høgskolen for landbruk og bygdenæringa

Melchiorre, C et. al. 2009: Modelling of source areas and runout for debris flow susceptibility assessment: from analysis at basin scale to national scale mapping (Norway). Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EbU2009-7055, EbU General Assembly

Mellbye, C.S. mfl. 2015: Eksport fra norske regioner – et regionalt perspektiv på norsk eksportvirksomhet, Menon-rapport nr 9/2015

Millstein, M. mfl. 2016: Staten og bærekraftig byutvikling. NIBR rapport 2016:10

Nathan, M. 2013: Cultural diversity, innovation and entrepreneurship: firm-level evidence from London, IDEAS Working Paper Series from RePEc

NAV 2016: NAVs bedriftsundersøkelse 2016, Notat 2/2016

NIVI Analyse 2014: Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene, NIVI-rapport 2014:1, utarbeidd på oppdrag frå KS

NIVI Analyse 2015: Evaluering av regionalt planforum, NIVI-rapport 2015:2, utarbeidd på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nordregio 2015: Framtidens utvikling i Nord-Norge. Foresight-workshop for berekraftig regional utvikling i Alta, 19. oktober 2015, Nordisk ministerråd

Norut-rapport 11/2016: Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Nærings- og fiskeridepartementet 2015: Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser. Regjeringens gründerplan

OECD 2016: OECD Territorial Review: Northern Sparsely Populated Regions, OECD Publishing, Paris.

OECD 2014: Focus on inequality and growth, Directorate for employment, labour and social affairs, OECD Publishing, Paris

OECD 2014: OECD Skills Strategy, Diagnostic Report, Norway, OECD Publishing, Paris

OECD 2015: The future of productivity, preliminary version, OECD Publishing, Paris

OECD 2009: Business Incubation – International Case studies¸ OECD Publishing, Paris

Oxford Research 2013: Evaluering av omstillingsprogram i Meråker

Prognosesenteret 2016: Prognoserapport nye boliger, september

Porter, M.E. 1990: The Competitive Advantage of Nations, New York Free Press

Regjeringen 2013: Sundvolden-plattformen.Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, Sundvolden 7. oktober 2013

Reve, T. og Sasson, A. 2012: Et kunnskapsbasert Norge, Universitetsforlaget

Ruud, M.E. mfl. 2014: Boligpreferanser i distriktene, NIBR-rapport 2014:1

Røtnes, R. mfl. 2016: Empirisk analyse av sammenhenger mellom innsats og resultater og effekter av lokale samfunnsutviklingstiltak, Samfunnsøkonomisk analyse rapport nr 43/2016

Samfunnsøkonomisk analyse og Damvad 2014: Byen – ikke for alle?Fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?

SINTEF (upublisert): En shift-share analyse av klyngebedriftens økonomiske vekst opp mot sysselsettingsvekst i fylket

SINTEF 2016: Regionale effekter av endringer i oljepris og valutakurs

Skjeggedal, T., Overvåg, K. (red.) 2015: Fjellbygd eller feriefjell?, Fagbokforlaget

Skjeggedal, T. mfl. 2009: «Hytteliv i endring», i Plan, 06/2009 (Volum 41)

Skogstrøm, J.F.B. mfl. 2015: Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk vekst, Menon-publikasjon nr. 3/2015

Stambøl, L. 2016: Sysselsetting og flytting blant innvandrere belyst ved regional arbeidsmarkedsmobilitet. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger

Statistisk sentralbyrå 2016: «Befolkningsframskrivinger 2016–2100: Dødelighet og levealder», i Økonomiske analyser 3/2016

Statistisk sentralbyrå 2016: Utvandring blant innvandrere i Norge, Rapport 2016/27

Statistisk sentralbyrå (upublisert): Boligreserven. Metode for identifisering av områder som er tilgjengelige for boligbygging

Statistisk sentralbyrå 2016: Areal for boligbygging beregnet frå kommuneplanens arealdel, Notat 2016/31, Oslo/Kongsvinger

Statistisk sentralbyrå 2016: Barnefamilienes inntekter, formue og gjeld 2004–2014, Rapporter 2016/11, Oslo/Kongsvinger

Statistisk sentralbyrå 2016: «Arbeidskraftundersøkelsen – tilleggsundersøkelse om innvandrere. Hver fjerde innvandrer overkvalifisert i jobben?», i Samfunnsspeilet 2/2016, Oslo/Kongsvinger

Statistisk sentralbyrå 2016: Dette er Norge, hva tallene forteller, Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger

Statistisk sentralbyrå 2016: «Befolkningsframskrivinger 2016–2100: Hovedresultater», i Økonomiske analyser 3/2016, Oslo/Kongsvinger

Statistisk sentralbyrå 2016: «Innvandrernes levekår. Bedre integrert enn mor og far», Samfunnsspeilet 1/2016, Oslo/Kongsvinger

Stensland, S. mfl. 2014: Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge. Frekvens- og metoderapport. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2014

Strand, A mfl. 2015 Norsk sykkelpolitikk – på vei, TØI-rapport 1453/2015

Strand, A. mfl. 2014: Detaljvarehandel i 20 bykommuner, TØI-rapport 1303/2014

Svardal, S. mfl. 2015: Sluttrapport frå følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunnene (LUK), Telemarkforsking, TF-rapport nr. 352

Sørensen, M.W.J. 2012 Gang- og sykkelløsninger. Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming. TØI rapport 1228/2012

Tammaru, T. mfl. 2016: Socio-Economic Segregation in European Capital Cities Routledge

Telemarksforsking 2013: Programteori for attraktivitet, TF-notat 13/2013

Tennøy, A. mfl. 2014: Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?, TØI-notat 1334/2014

Turnes, L.M. og Stefansen, K. 2012: Boforhold blant barnefamilier med lav inntekt, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA Notat 1/2012

Urbanet analyse 2014: Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportveksten fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange, rapport 50/2014

Wernberg, J. mfl. 2016: State of the Digital Region/2016– Cities connecting the digital economy in the Baltic Sea Region, Baltic Development Forum

World Bank Group 2014: Doing Business 2015 – Going beyond effeciency, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

World Tourism Organization (UNWTO) 2016: Annual report 2015

Stortingsmeldingar og statlege offentlege utredningar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2015 Trygghet, deltakelse og engasjement – regjeringens arbeid for barn og ungdom

Meld. St. 1 (2016–2017) Nasjonalbudsjettet

Meld. St. 10 (2015–2016) En konkurransekraftig sjømatsindustri

Meld. St. 12 (2006–2007) Regionale fortrinn – regional framtid

Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold

Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet

Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Meld. St. 26 (2006–2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Meldt. St. 31 (2015–2016) Garden som ressurs – marknaden som mål

Meld. St. 33 (2013–2013) Klimatilpasning i Norge

St.meld. nr. 27 (1971–72) Om regionalpolitikken og lands- og landsdelsplanleggingen. Kommunal- og arbeidsdepartementet

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi – Produktivitetskommisjonens andre rapport

NOU 2016: 4 Ny kommunelov, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder, som problem og ressurs, Klima- og miljødepartementet

NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd, Produktivitetskommisjonens første rapport

NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, Finansdepartementet

NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet

NOU 1972: 1 Bruken av Norges naturressurser – prinsipper, krefter, problemer, retningslinjer, Norge gjennom 10 000 år: utredning nr. 3

Statens offentliga utredningar (SOU) 2016: Delrapport från Sverigeförhandlingen. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersielle förutsättningar, SOU 2016:3

Nettartiklar og nettsider

Evaluering av plan- og bygningsloven http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Prosjekter/Prosjekter-norsk/Evaluering-av-plan-og- bygningsloven-EVAPLAN-2008

Indeks Nordland: http://indeksnordland.no/ wp-content/uploads/2016/01/2016.pdf

KD 2016: «Utdanning og arbeidsmarkedet del 2»: https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/utdanning-og-arbeidsmarkedet--del-2/id2470701/

KS 2014: «Utvidelse av forsøksordningen med samordning av statlige innsigelser»: http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/samferdsel-plan-og-miljo/ planlegging/utvidelse-av-forsoksordningen-med-samordning-av-statlige-innsigelser/

New climate economy: http://newclimateeconomy.report/2015/, http://newclimateeconomy.report/2014/ cities/ og http://newclimateeconomy.report/ 2014/wp-content/uploads/2014/08/ NCE-cities-web.pdf

Norges Forskningsråd 2016: http://www. forskningsradet.no/no/Nyheter/ Nytt_forskningsprogram_for_kommunene/1254021997900

Norsk industri 2016: https://www. norskindustri.no/artikler/hjem-kjare-hjem/ https://www.tu.no/artikler/lyktestolper-skal-lade-londons-el-taxier-na-er-norsk- ladeteknologi-en-av-fa-kandidater/346867

Norsk klimaservicesenter: https://klimaservicesenter.no/faces/ desktop/scenarios.xhtml?climateIndex= precipitation_amount&period=Annual& scenario=RCP85&region=NO& mapInterval=2046#scenarioTag

Regjeringen 2014: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/rega/ rapporter_2014/rapport_faggruppe_ utmarksforvaltning_2korr.pdf

Statens vegvesen, Nasjonal gåstrategi http:// www.vegvesen.no/_attachment/528926/ binary/851213?fast_title= Nasjonal+g%C3%A5strategi.pdf

Statistisk sentralbyrå 2015: «Risiko for fattigdom eller sosial eksklusjon – EU-SILC»: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/ artikler-og-publikasjoner/fortsatt-fa-fattige- og-sosialt-ekskluderte-i-norge

Statistisk sentralbyrå 2015: «Fylkesfordelt nasjonalregnskap»:https://www.ssb.no/ nasjonalregnskap-og-konjunkturer/ statistikker/fnr/aar/2015–10-20

Statistisk sentralbyrå 2015: «Utvikling i vedvarende lavinntekt»: https://www.ssb.no/ inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/ flere-okonomisk-utsatte-barn

Statistisk sentralbyrå 2016: «Årsaker til ulike tall på arbeidsledighet»: https://www.ssb.no/ arbeid-og-lonn/arsaker-til-ulike-tall-pa- arbeidsledighet

Statlege planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging https:// www.regjeringen.no/contentassets/689bae9d728e48e8a633b024dcd6b34c/ sprbatp.pdf

Strategien for bustadsmarknaden https://www.regjeringen.no/contentassets/ a33f408af00d4e37aa894556a241f137/ strategi_boligmarkedet.pdf

Konvensjonar

Den europeiske landskapskonvensjonen. CETS No. 176. Ratifisert av Noreg den 23. oktober 2001

Europarådets rammekonvensjon om verdien av kulturarven for samfunnet (FARO-konvensjonen), ratifisert av Noreg den 27. oktober 2008

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i sjølvstendige statar. Ratifisert av Noreg den 20. juni 1990

FNs konvensjon om barnets rettar (barnekonvensjonen). Ratifisert av Noreg den 8. januar 1991

Rundskriv

Rundskriv H-2/14 – Supplering av rundskriv T-2/13 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Referanse: 14/1359

Annet

EU forordning nr 1303/2013 Felles regelverk for EUs, regionalutviklingsfond, sosialfondet, samhørighetsfondet, og bygdeutviklingsfondet, maritim- og fiskerifondet, Official Journal of the European Union, 20.12.2013

Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Politisk plattform – Sundvolden-plattformen 2013

Til forsida