Meld. St. 9 (2022–2023)

Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet— Så åpent som mulig, så sikkert som nødvendig

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det nødvendig med kraftfulle tiltak for å ivareta nasjonal sikkerhet. Russlands angrep på nabolandet Ukraina 24. februar 2022 har skapt en helt ny situasjon i Europa. Sammensatte trusler er egnet til å ramme samfunnet bredt, og ivaretagelse av nasjonal sikkerhet er stadig mer krevende fordi dagens utfordringsbilde er komplekst og berører alle samfunnsområder.

De siste årene har det vært flere enkelteksempler som har vist hvor viktig det er å ha både regulatoriske virkemidler og evne til å tenke langsiktig for å sikre nasjonal kontroll og nasjonal sikkerhet. Salget av det norskregistrerte selskapet Bergen Engines AS i 2021 er et slikt eksempel. Selskapet var produsent og leverandør av motorer og generatorer til både sivile sektorer og forsvarssektoren i Norge og andre allierte land. En av de potensielle kjøperne var et russisk kontrollert selskap. Etter stor oppmerksomhet politisk og i media, og en vurdering av salget opp mot sikkerhetsloven, ble transaksjonen stoppet. Saken er et eksempel på hvor viktig det er at staten har virkemidler både til å avdekke og for å kunne gripe inn der det er nødvendig. I 2014 ble det foreslått å selge deler av statens aksjer i Kongsberg Gruppen, en viktig aktør innen forsvarsproduksjon. Saken vakte stor politisk debatt, og salget ble ikke gjennomført.

Disse sakene illustrerer hvor viktig nasjonal kontroll er som virkemiddel for å ivareta nasjonal sikkerhet. Regjeringen mener at staten må ta en aktiv rolle for å sikre nasjonal kontroll og ivareta norsk sikkerhet. Denne stortingsmeldingen gir uttrykk for dette.

Konsesjonslovgivningen har en lang historie i Norge. Foruten å sikre eier- og bruksforhold som samfunnet er mest tjent med, bidrar den også til bosetting og langsiktig og god forvaltning av landbruksressursene. Regjeringen mener denne lovgivningen er helt nødvendig i et langsiktig perspektiv.

For kort tid siden kjøpte staten Meraker Brug. Med sitt areal på om lag 1,2 millioner mål var dette en av landets største privateide eiendommer. Eiendommen utgjør 90 prosent av arealet i Meråker kommune. Å sikre nasjonalt eierskap til enkelte eiendommer er et viktig virkemiddel for å sikre nasjonal kontroll.

En av statens viktigste oppgaver er å ivareta nasjonal sikkerhet. Regjeringen vil i denne meldingen tydeliggjøre strategisk retning, prioriteringer og tiltak for å ivareta nasjonal og digital sikkerhet på utvalgte områder. Regjeringens strategiske retning fremheves nedenfor. Tiltak som fremgår av meldingen bygger opp under den strategiske retningen.

Regjeringen vil bruke nasjonalt eierskap og kontroll for å styrke nasjonal sikkerhet

Vi står overfor et skjerpet risikobilde og utfordres av stater med sikkerhetspolitiske ambisjoner som ikke samsvarer med våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Regjeringen vil forsterke innsatsen for å styrke samfunnets kollektive motstandskraft. Nasjonal kontroll på områder som er strategisk viktige for nasjonal sikkerhet er en meget viktig del av dette. Nasjonalt eierskap er et av flere virkemidler for å oppnå dette. Regjeringen ønsker økt nasjonal kontroll for å bidra til økt kompetanse, forutsigbarhet og tillit, som grunnlag for verdiskapning og fremtidige investeringer i Norge. Virkemidler for å oppnå ulik grad av nasjonal kontroll må tilpasses og avveies mot andre viktige samfunnshensyn i en demokratisk stat. Det kan være hensyn som et fritt og åpent samfunn eller kunnskaps-, nærings-, handels- og sikkerhetspolitiske og økonomiske. Risikoaksept vil være en del av disse vurderingene. Prinsippet «så åpent som mulig, så sikkert som nødvendig» understreker disse avveiningene.

Regjeringen vil tilrettelegge for økt oversikt over verdier som er strategisk viktige for nasjonal sikkerhet

En grunnleggende forutsetning for å ivareta nasjonal sikkerhet er at myndighetene har oversikt over hvilke verdier og virksomheter som har betydning for nasjonal sikkerhet. I lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) er det en egen metodikk for hvordan våre verdier skal kartlegges. Kartleggingen av grunnleggende nasjonale funksjoner gir departementene oversikt over virksomheter og verdier som har avgjørende og vesentlig betydning for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. Virksomhetene eller verdiene som har avgjørende betydning blir underlagt sikkerhetsloven med krav til å iverksette forebyggende sikkerhetstiltak. Kartleggingen er kompleks, og viser omfattende gjensidige avhengigheter mellom virksomheter innenfor samme samfunnssektor, på tvers av sektorer og at avhengigheter endres relativt ofte. Særlig gjør dette seg gjeldende for digitale informasjonssystemer og infrastrukturer. Et målrettet og effektivt forebyggende sikkerhetsarbeid krever prioritering av arbeidet med å oppdatere og forbedre kartleggingen som gjøres i tråd med bestemmelsene i sikkerhetsloven. I dette arbeidet vil en også måtte vurdere og prioritere tiltak ut fra hvor kostnadskrevende og effektive forebyggende tiltak vil kunne være. Regjeringen vil prioritere arbeidet med å revidere og oppdatere oversikter i alle samfunnssektorer.

Regjeringen vil i tillegg vurdere hvordan vi kan få bedre oversikt over verdier som ikke dekkes av sikkerhetsloven, men som likevel kan ha betydning for vår nasjonale sikkerhet. Dette kan være fysiske, digitale og andre verdier. Samtidig må en oversikt over verdier ses i sammenheng med trussel- og risikobildet, for å forstå egne sårbarheter og for å kunne ivareta egen sikkerhet. Regjeringen vil i denne meldingen presentere tiltak for ytterligere å styrke oversikten over verdier av betydning for nasjonal sikkerhet. Med en god oversikt over våre verdier vil myndighetene bedre kunne vurdere relevante virkemidler for å ivareta nasjonal sikkerhet, blant annet gjennom forebyggende sikkerhetstiltak med hjemmel i sikkerhetsloven, bruk av øvrig relevant regelverk og nasjonalt eierskap.

Regjeringen vil aktivt bruke regulering som virkemiddel for å ivareta nasjonal sikkerhet

Regjeringen er opptatt av at sikkerhetsloven er tilpasset det til enhver tid gjeldende trussel- og risikobildet og vil derfor fremme forslag til justeringer i loven når det er nødvendig. Regjeringen ser også behov for å gjennomgå annet relevant regelverk for å forsikre seg om at hensyn til nasjonal sikkerhet inngår som vurderingskriterium, der det er relevant. Videre ser regjeringen behov for å styrke lovgivningen på enkelte områder for å kunne ivareta nasjonal sikkerhet, blant annet knyttet til digital sikkerhet og datasentre. Regjeringen vurderer å fremme et forslag til lov om digital sikkerhet for å ansvarliggjøre virksomheter og sikre gjennomføring av nasjonale råd og anbefalinger. Regjeringen har også oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede behovet for regelverk eller en ordning for å screene økonomisk aktivitet mot virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven.

Regjeringen vil styrke samfunnets motstandskraft og robusthet gjennom økt kompetanse og kunnskap om forhold av betydning for nasjonal sikkerhet og digital motstandskraft

Kompetanse og kunnskap om risiko, trusler, sårbarheter og effektive mottiltak er en forutsetning for å kunne beskytte våre verdier mot uønskede hendelser. Regjeringen vil synliggjøre kompetansebehovene i samfunnet og legge til rette for langsiktig forskning av betydning for nasjonal sikkerhet. Regjeringen vil legge til rette for at privatpersoner, virksomheter og myndigheter er bevisst sikkerhetsutfordringene og har nødvendig kunnskap om hvordan de kan møte dem på en god måte. Tiltakene som fremmes i denne meldingen vil bidra til å øke kompetanse- og kunnskapsnivået i samfunnet.

Til forsiden