Meld. St. 9 (2022–2023)

Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet— Så åpent som mulig, så sikkert som nødvendig

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det prinsipielle utgangspunktet er at forebyggende nasjonalt sikkerhetsarbeid har som formål å øke sikkerheten i samfunnet. Sikkerhet og sikringstiltak kan være kostnadskrevende, og de foreslåtte tiltakene i meldingen vil kunne medføre politiske og økonomiske kostnader for det norske samfunnet. Imidlertid kan manglende sikkerhet få svært store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. Tiltakene må derfor være forståelige og forholdsmessige og brukes på en slik måte at det bidrar til forutsigbarhet og tillit, avveier ulike hensyn og samtidig bidrar til å ivareta nasjonal sikkerhet.

Vesentlige deler av det nasjonale sikkerhetsarbeidet og arbeidet med digital sikkerhet skjer i hver enkelt sektor, basert på sikkerhetsloven og relevant sektorlovgivning, samt spesifikke krav og anbefalinger i arbeidet med digital sikkerhet. Arbeidet skal være en integrert del av den ordinære styringen. Hvis risiko- og sårbarhetsbildet endrer seg, er det viktig at tiltakene og virkemiddelapparatet justeres deretter. Av sikkerhetsloven følger det at skal gjøres kost-nytte-vurderinger før sikringstiltak besluttes. Regjeringen har en ambisjon om å styrke nasjonal sikkerhet på flere sentrale områder. I meldingen vises det til en rekke tiltak. Eventuelle utgifter som går ut over gjeldende budsjettrammer, vil regjeringen komme tilbake til i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.

Til forsiden