Rapporter og planer

Mindre byer og regionsentres rolle og funksjon i regioner og regional utvikling

By- og regionforskningsinsituttet (NIBR) har utarbeidet en rapport om mindre regionsentrenes rolle og funksjon, samt deres utfordringer og muligheter. Utredningen er utført av NIBR, OsloMET for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mindre byer og regionsentres rolle og funksjon i regioner og regional utvikling. (NIBR-rapport 2021:2) (pdf)

Norge har en lavere andel bosatt i storbyer og høyere andel i mindre byer/tettsteder og spredtbodde strøk enn i andre land. Mindre byer og byregioner er en sentral del av det norske bosettingsmønsteret og er avgjørende for verdiskaping, regional utvikling, regional balanse og utvikling av velferdstjenester i Norge.

Spredningen av bosetting og sentra har gjort at landets mindre byer har større bredde av tjenester enn folketallet skulle tilsi. Utviklingen i de mindre byregionene viser at senterkommunene har vært vekstsentra målt i folketall og arbeidsplasser. Gjennom godt samarbeid mellom regionsenter og omland kan fortrinn og muligheter i regionen utnyttes bedre til nyskaping og økt attraktivitet.