§ 31: Møte- og talerett

Sak10/ 2321

Det kom spørsmål om hvem som helst kunne innvilges talerett under møter i kommunestyrer.

Departementet viste til forarbeidene til kommuneloven der det fremgår at det er opp til vedkommende kommunale organ eller til overordnet organ å vurdere hensiktsmessigheten av at andre enn medlemmene er tilstede, jf Ot.prp nr 42 (1991-1992). Det er således ikke noe hinder i kommuneloven for at bestemte personer kan overvære møtet og få redegjøre for sine synspunkter på bestemte saker. Det er opp til organet selv å gi retningslinjer for møte- og talerett for ikke folkevalgte i folkevalgte organer.