Norsk Kulturminnefond - Klage på avslag - Stiftelsen Fiskeværsmuseet på Å i Moskenes kommune.

Miljøverndepartementet har ikke funnet feil ved rettsanvendelsen, eller funnet feil ved saksbehandlingen som kan ha hatt betydning for resultatet.

Les brevet i pdf

Vi viser til Deres brev av 6.1.2010 til Norsk Kulturminnefond, med klage på Kulturminnefondets vedtak av 22.12.2009, om ikke å innvilge tilskudd for utbedring av naust fra 1844 i Å sentrum, Moskenes kommune.
 
Miljøverndepartementet har ikke funnet feil ved rettsanvendelsen, eller funnet feil ved saksbehandlingen som kan ha hatt betydning for resultatet.

Klagen tas derfor ikke til følge.

Bakgrunn

Stiftelsen Fiskeværsmuseet på Å søkte den 28.8.2009 om kr. 985 500, - fra Norsk Kulturminnefond til restaurering og istandsetting av naust fra 1844. Naustet inngår i bygningsmassen til Norsk fiskeværsmuseum.

Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond ved vedtak av 26.11.2009. Avslaget ble påklaget av Stiftelsen Fiskeværsmuseet i brev av 6.1.2010. Norsk kulturminnefond har vurdert klagen og oversendt denne til behandling i Miljøverndepartementet ved ekspedisjon av 23.2.2010. Kulturminnefondet opprettholder sitt avslag. Oversendelsesbrevet til departementet er ikke kommentert av klager.

Klagers anførsler, jf. brev av 6.1.2010

Klager påpeker at det er riktig at Norsk Fiskeværsmuseum er konsolidert, da museet den 1.1.2009 gikk inn i sammenslutning med ”Museum Nord”. Etter at fiskeværsmuseet kom med i Museum Nord er driften støttet av Nordland fylke og staten. Allikevel er det et problem at midler til årlig vedlikehold av til sammen 14 museumsbygninger på Å, ikke strekker til.

Klager anfører videre at tilskuddet er søkt av stiftelsen og ikke Museum Nord. Stiftelsen er løsrevet fra Museum Nord med eget organisasjonsnummer og har et eget styre. Samtidig er det stiftelsen og ikke museet som eier naustet. Stiftelsen vil videre bidra med å bruke egne oppsparte midler til delfinansiering av prosjektet. Når det er den gamle stiftelsen som prosjekteier, som søker kulturminnefondet om midler, og som også vil yte en betydelig egenandel i prosjektet er klager av den oppfatning at avslaget i saken er fattet på feil grunnlag.

Norsk kulturminnefonds merknader

Klagen ble behandlet i Norsk kulturminnefonds styremøte 2.2.2010.

Norsk kulturminnefond vurderer at søker er en del av det konsoliderte Museum Nord og er således ikke støtteberettiget. Kulturminnefondet viser til styrevedtak av 9.1.2008 hvor det ble vedtatt at konsoliderte museer på den offentlige tilskuddsordningen gjennom Kulturdepartementet normalt faller utenfor Kulturminnefondets virkeområde.

Kulturminnefondet viser til forskrift for Norsk kulturminnefond § 7 som gir styret forvaltningsmyndighet av fondet innenfor bestemmelsens gitte rammer. Videre viser kulturminnefondet til forskriftens § 4 som gir styret myndighet til å fremme formål og i den forbindelse treffe vedtak om bruk av fondets midler.

På bakgrunn av ovenstående redegjørelse vurderer Norsk kulturminnefond at det ikke er gjort saksbehandlingsfeil og fastholder dermed sitt vedtak av 26.11.2009. 

Departementets merknader

I henhold til fondets forskrifter § 11 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra Norsk kulturminnefond bare påklages til Miljøverndepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Fondets skjønnutøvelse kan derfor ikke påklages til eller overprøves av Miljøverndepartementet. Denne begrensningen i klageretten er foretatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Departementet er av den oppfatning at naustet utgjør en del av Norsk fiskeværsmuseums bygningsmasse. Det er opplyst i søknadsskjema fra Stiftelsen Fiskeværsmuseet på Å datert 28.8.2009 at naustet er en del av Norsk fiskeværsmuseum.

Norsk kulturminnefond har tidligere vedtatt at museer på den offentlige tilskuddsordningen gjennom Kulturdepartementet normalt faller utenfor kulturminnefondets virkeområde. Departementet oppfatter dette som en føring om at søknader fra museer prioriteres så lavt at de sjelden oppnår tilskudd. Det er kulturminnefondet som avgjør når en søknad gis så høy prioritet at den oppnår tilskudd i konkurranse med andre.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har på bakgrunn av sakens dokumenter og merknadene foran, ikke funnet feil ved rettsanvendelsen, eller ved saksbehandlingen som kan ha hatt betydning for resultatet. Klagen tas ikke til følge.

Med hilsen

Elisabeth Platou
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver

Kopi  til:

Norsk kulturminnefond, Postboks 253, 7361 Røros