NOU 1994: 8

Kompetanseutvikling i arbeidet for psykisk utviklingshemmede

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Dyrendahl, Guri: Livskvalitet for mennesker med psykisk utviklingshemming. Norges byggforskningsinstitutt, 1991.

Hauger Garnes, Britt og Pettersen, Marit: Hjemmebasert omsorgspraksis – et middel til kunnskapsproduksjon i vernepleie. Bergen Helse- og sosialfaghøgskole, 1992.

Kristiansen, Kristjana: Normalisering og Verdsetjing av Sosial Rolle. Kommuneforlaget, 1993.

Næss, Siri: Yrkeskvinne – Husmor. Gifte kvinners livskvalitet. INAS-rapport, 1986.

Sandvin, Johans Tveit (red.): Mot Normalt. Kommuneforlaget, 1992.

Skjerve, Jan og Thorsen, Svend Åge (red.): Mål i arbeidet med psykisk utviklingshemmede. Universitetsforlaget, 1983.

Solum, Eiliv: Normalisering. Grunnlag og mål for omsorg. Ad Notam, 1991.

Stangvik, Gunnar: Livskvalitet for funksjonshemmede. Universitetsforlaget, 1987.

Stangvik, Gunnar: En kommune for alle, Del I, Del 2, Del III, Del IV. Alta lærerhøgskole, 1992.

Stangvik, Gunnar og Solum, Eiliv: Livskvalitet for funksjonshemmede.Universitetsforlaget, 1987.

Kommunalt opplæringsprogram om Normalisering: Sluttrapport. Sosialdepartementet og Oppland distriktshøgskole, 1991-92.

Midlertidig opplæringsråd for helse- og sosialfag: Innstilling om opplæringsmodeller og sluttkompetanse for helse- og sosialfag. Februar 1993.

Ufaglærtes behov for utdanning som følge av HVPU-reformen. Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe, juli 1991.

Regjeringens Handlingsplan for funksjonshemmede 1990-1993.

Rundskriv I-1/93, Lov om sosiale tjenester m.v.

St.meld. nr. 88 (1966-67) Om utvikling av omsorg for funksjonshemmede. St.meld. nr. 88 (1974-75) Omsorg for psykisk utviklingshemmede.

St.meld. nr. 23 (1977-78) Funksjonshemmede i samfunnet.

St.meld. nr. 67 (1986-87). Ansvar for tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede.

St.meld. nr. 47 (1989-90) Om gjennomføring av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming.

St.meld. nr. 54 (1989-90) Om opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov.

St.meld. nr. 35 (1990-91) Om opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov.

St.meld. nr. 40 (1990-91) Fra visjon til virke.

St.meld. nr. 33 (1991-92) Kunnskap og kyndighet. Om visse sider ved videregående opplæring

St.meld. nr. 39 (1991-92) Attføring og arbeid for yrkeshemmede. Sykepenger og uførepensjon.

NOU 1973: 25 Omsorg for psykisk utviklingshemmede.

NOU 1980: 25 Arbeid for psykisk utviklingshemmede.

NOU 1985: 34 Levekår for psykisk utviklingshemmede.

NOU 1989: 17 Om tjenestetilbud til autister.

NOU 1991: 7 Spesialisthelsetjenesten m.m..

NOU 1991: 20 Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Til forsiden