NOU 1994: 8

Kompetanseutvikling i arbeidet for psykisk utviklingshemmede

Til innholdsfortegnelse

7 Forsknings- og utviklingsarbeid

HVPU-reformen har forsterket behovet for en systematisk kunnskapsoppbygging vedrørende psykisk utviklingshemming for å utvikle bedre levekår og en mer normalisert tilværelse. I St.meld. nr. 67 (1986-87) Ansvar for tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede blir betydningen av forsknings- og utviklingsarbeid understreket:

Forsknings- og utviklingsarbeid er viktig for å holde vedlike, ajourføre og utvide det kunnskapstilfanget en har. Det kunnskapstilfanget en kan trekke på i utformingen av tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede, synes delvis å være mangelfullt og usystematisk på en del områder.

Det påpekes, som et generelt problem, at kunnskapstilfanget er for vanskelig tilgjengelig for praktikerne, også på områder der det blir drevet mye forsknings- og utviklingsarbeid. Det pågår en relativt omfattende FOU-virksomhet knyttet til mennesker med psykisk utviklingshemming i Norge. I tillegg vil FOU-virksomhet knyttet til andre grupper yngre og eldre funksjonshemmede, komme psykisk utviklingshemmede til gode.

I St.meld. nr. 47(1989-90) Om gjennomføringen av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming, fokuseres det på behovet for å knytte forbindelse mellom ulike fagmiljøer, slik at kunnskapsutvekslingen og kunnskapsformidlingen styrkes. Dette gjelder både forbindelsene mellom nasjonale forsknings- og fagmiljøer, og med internasjonal forskning som har betydning for levekårene til utviklingshemmede.

Videre pekes det på framtidige behov for FOU-virksomhet, bl.a. innen områder som: spesialisttjenestene innen psykiatri og psykologi, skole- og opplæringstilbud, omsorgstjenestene, differensierte og normaliserte botilbud, stigmatisering, og medisinsk forskning knyttet til diagnostikk, funksjonsbeskrivelser og behandling.

I NOU 1991: 20, påpekes behovet for forskning om behandling ved atferdsvansker/psykiske vansker, fordi det kan være vanskelig å forutsi virkningen av selv velutprøvde behandlingsformer. Kontinuerlig datainnsamling, og en grundig utprøving og evaluering av behandlingsmetoder, vil ofte kunne gi en ny og generaliserbar kunnskap som kan være av forskningsmessig verdi.

7.1 Sentrale iverksatte forsknings- og utviklingsprosjekter

Det er iverksatt en rekke forskningsprosjekter knyttet til reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming. I denne sammenheng pekes det på prosjekter som er finansiert av Sosial- og helsedepartementet og Norges forskningsråd.

7.1.1 Sosial- og helsedepartementet

Tina-prosjektet

Tina-prosjektet (Trygghet I Ny Arbeidssituasjon) finansieres av Sosial- og helsedepartementet og er et av flere forsøksprosjekter knyttet til prosessen avvikling av institusjonsomsorgen for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Sørum-prosjektet:

Sørum-prosjektet er et forsøksprosjekt hvor de ansatte får opplæring relatert til deres daglige arbeid, og hvor opplæringen dels er tilrettelagt i kommunen og dels ved Oslo og Akershus Vernepleierhøgskole. De som ønsker det kan oppnå studentstatus.

Kommunalt normaliseringsprosjekt

Prosjektet er 3-delt. En del er knyttet opp mot Alta lærerhøgskole, en del er knyttet opp mot Oppland Distriktshøgskole og en del mot Trondheim Helsefagskole. Prosjektet skolerer kommunalt ansatte på alle nivåer i normaliseringsideologi og teori, samt bruk av ulike evalueringsinstrumenter knyttet til normalisering.

7.1.2 Norges forskningsråd, avd. NORAS

Velferdskommunen – desentralisering og svake gruppers innflytelse

Prosjektet gjennomføres av Nordlandsforskning med Johans Tveit Sandvin som prosjektansvarlig. Prosjektet søker å anlegge et brukerorientert perspektiv på offentlig forvaltning. Målsettingen har vært å studere hvordan de ideal som er nedfelt i reformen transformeres til en politikk i kommunene gjennom organisering og utbygging av tiltak overfor utviklingshemmede.

Velferdsendringer for psykisk utviklingshemmede ved overgang fra HVPU til kommunalt ansvar.

Prosjektet gjennomføres av Trondheim helsefaghøgskole med Jan Tøssebro som prosjektansvarlig. Formålet med prosjektet er å undersøke om, eller i hvilken grad, velferdsnivået faktisk bedres som følge av reformen.

Tjenesteyteren i en normalisert omsorg

Prosjektet gjennomføres av Universitetet i Trondheim – AVH, med Jan Tøssebro som prosjektansvarlig. Søkelyset er rettet mot et bestemt sett av betingelser for utviklingen av gode kommunale tjenester, betingelser knyttet til yrkesutøvelsen fra dem som jobber i direkte kontakt med brukeren.

Hverdagsliv

Prosjektet gjennomføres av Nordlandsforskning med Johans Tveit Sandvin som prosjektleder. Målsettingen med prosjektet er å studere endringer i livssituasjonen for en liten gruppe psykisk utviklingshemmede som følge av reformen.

Den politiske og administrative gjennomføringen av reformen

Prosjektet gjennomføres av Nordlandsforskning med Johans Tveit Sandvin som prosjektleder. Målsettingen er å evaluere den politiske og administrative gjennomføringen av reformen, samt rette søkelyset på om de ideal som er nedfelt i reformen transformeres til en praktisk politikk i kommunen.

HVPU-reformen: Økonomi, personell og frivillig innsats

Prosjektet gjennomføres av forsknings­avdel­ingen ved Diakonhjemmets høgskolesenter med Einar Vetvik som prosjektansvarlig. Målet for prosjektet er å frambringe aktuell og anvendbar kunnskap om ressurssiden ved gjennomføringen av reformen.

HVPU-reformen: Fra behovsplanlegging til økonomiske prioriteringer

Prosjektet gjennomføres av Østlandsforskning med Jan Andersen som prosjektansvarlig. Prosjektet retter søkelyset på beslutningsprosesser omkring økonomistyring og iverksetting av tiltak i forbindelse med gjennomføring av reformen i kommunen.

Velferdsendringer for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede

Prosjektet gjennomføres av Universitetet i Trondheim – AVH med Jan Tøssebro som prosjektansvarlig. Fokus er rettet mot reformens hovedmål: å skape bedre levekår for utviklingshemmede.

Spesialisttjenesten etter HVPU-reformen

Prosjektet gjennomføres av Universitetet i Trondheim – AVH, med Jan Tøssebro som prosjektansvarlig. Prosjektet skal vurdere fylkeskommunens organisering av spesialisttjenesten for psykisk utviklingshemmede etter at HVPU er lagt ned.

Evaluering av omsorgsbehov og kostnader før og etter reformen

Prosjektet gjennomføres av Nord-Trøndelag distriktshøgskole med Knut Ingar Westeren som prosjektansvarlig. Søkelyset er rettet mot hvilke endringer som har skjedd for tidligere HVPU-brukere med tanke på kostnader og hjelpebehov på individnivå og kommunenivå som følge av reformen.

Rettslige aspekter knyttet til omsorgen for utviklingshemmede

Prosjektet gjennomføres av Institutt for offentlig rett ved universitetet i Oslo, med Aslak Syse som prosjektansvarlig. Hovedmålet er å gjennomføre et kvantitativ og kvalitativ rettssosiologisk studie for å belyse rettslige problemstillinger knyttet såvel til den tidligere særomsorgen, som til gjennomføringen av den pågående reformen.

Til forsiden